Protokół nr 34/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 19.08.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2015 r.

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 27 osób wyszczególnionych w załączniku, które nie reagują na wezwania o zapłatę oraz propozycje spłaty zadłużenia w ratach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

sporządzenie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu z LPEC na zmianę od 01.10.2014 r. stawki za usługi konserwacji instalacji c.o. z kwoty netto 56,07 zł/1000 m2 /m – c na kwotę 66,07 zł/1000 m2 /m – c ( wzrost o 0,01 zł /m2 /m – c).

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie:

a) w trybie „zapytania o cenę” na remont parkingu przy ulic Dragonów w Osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) na podstawie § 46 ust.2 pkt 2 regulaminu zamówień wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Zakład Usługowo – Handlowy „EKSAM” (który wygrał przetarg) na wymianę nawierzchni placów przyległych terenach spółdzielni – do remontowanego przez Zarząd Dróg i Mostów głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta na terenie miasta.

c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” komputera z monitorem wraz z usługą przygotowania komputera do pracy , przeniesienie oprogramowania z poprzedniego oraz niszczarki. na potrzeby administracji osiedla Łęgi.

d) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie zatoki parkingowej na ulicy Tymiankowej – 6 stanowisk. Zatwierdził wykaz firm do których należy wystosować zapytanie.

e) w trybie „zapytania o cenę” na remont kominów w budynku przy ulicy Husarskiej 2, 6, 8 oraz Rycerskiej 4,6 w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

wynajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę:

a) na wynajem od 1.09.2014 r. lokalu użytkowego położonego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na biuro na poniższych warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oraz warunki najmu.

b) na zmianę zapisów w umowie o najem lokalu użytkowego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa – wpisanie klauzuli o nie wypowiadaniu przez SM Czuby umowy przez okres 10 lat (z wyjątkiem zapisów o § 10 tj. wypowiedzenie w trybie natychmiastowym w przypadkach:
a) używania lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
b) wykraczania przeciw obowiązującemu porządkowi domowemu.
c) zalegania z zapłatą czynszu i innych opłat, co najmniej za dwa miesiące.
d) naruszania powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy.
– wprowadzenie zapisu o zmianie wysokości opłat na podstawie rocznego wskaźnika inflacji podanego przez GUS
– wprowadzenie możliwości podnajmowania przez najemcę części lokalu bez zgody SM Czuby firmom farmaceutycznym na prowadzenie akcji promocyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane najemcy.

c) na przekazanie lokali użytkowych o pow. 48,4 m2 i o pow. 55,3m2 Administracji Osiedla Błonie z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze Dotychczasowy najemca wypowiedział umowę najmu z uwagi na niską atrakcyjność lokalu /położony w piwnicy budynku, wejście od tyłu budynku brak, prawidłowej wentylacji brak centralnego ogrzewania, brak naturalnego oświetlenia – dwa małe okienka piwniczne. W w/w pomieszczenia służyć będą do przechowywanie narzędzi i potrzebnych materiałów.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– jednomyślnie – 3 za, podjął uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwałę nr 17/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19.08.2014 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy

– przedłużył umowę o pracę z dniem 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu „Łęgi” w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– nie przedłuża umowy o pracę zawartej z gospodarzem rejonu mieszkalnego w osiedlu Skarpa. Umowa zakończy się w dniu 31.08.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni zamierza na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej zapoznać jej członków z poniższymi informacjami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Zestawienie Zaległości czynszowe SM „Czuby” wg stanu na 30.06.2014 r.
– Informację – Fundusze Europejski 2014-2020

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:33, 10 maja 2016

Kategorie: 2014