ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 33/2014 z dnia 12.08.2014 r.

Protokół nr 33/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 12.08.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.10.2016 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2018 r.

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zawieszenie postępowania komorniczego wobec osoby zam. przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa. Polecił wystąpić z wnioskiem do komornika o realizację uchwały Rady Nadzorczej w sprawie sprzedaży przysługującego w/w spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia odsetek.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Przedwiośnie 2/13 na zwrot w kasie spółdzielni nadpłaty w kwocie 462,90 zł występującej na koncie opłat eksploatacyjnych w/w – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

planu gospodarczego na 2015 r. osiedla Niska Skarpa

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan gospodarczo – finansowy na 2015 r. dla osiedla Niska Skarpa – dla nieruchomości ENS 001 ul. Gościnna 60 – 76, ENS 002 ul. Przytulna 8 – 30 oraz dla budynków w nieruchomości wyodrębnionych ul. Uśmiechu, których właściciele są członkami spółdzielni – ENS 003 ul. Uśmiechu 8, 23, 29.

przeksięgowanie wyniku utrzymania mienia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeksięgowanie na konto 710 wyniku utrzymania mienia za rok 2013. Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania robót remontowych w osiedlach.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

sporządzenie aneksu do umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na sporządzenie aneksu do umowy:
a) zmieniającego termin z dnia 31.07.2014 r. na 30.09.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu garażowo – usługowego przy ulicy Filaretów na działce nr 24/7 w osiedlu Skarpa.

b) zmieniającego termin na dzień 15.09.2014 r. zakończenia remontu balkonów w budynku przy ulicy Radości 4 w osiedlu Skarpa przez firmę MARTEN – BUD.

adaptacji lokalu użytkowego na pomieszczenie sanitarne

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na adaptację lokalu użytkowego o powierzchni 5m2 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Dragonów 2 na pomieszczenie WC dla najemców lokali. Powyższe działania są konieczne z uwagi na przekazanie dotychczasowej toalety dla wyłącznego korzystania Domu Kultury (ogniska przedszkolnego).

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na remont kominów w budynku przy ulicy Husarskiej 2, 6, 8 oraz przy ulicy Rycerskiej 4, 6 w osiedlu Błonie – unieważnił przetarg z powodu niewystraczających środków finansowych na wykonanie w/w prac.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu tarasu nad garażami w budynku przy ulicy Różanej 6. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenia planu inwestycyjnego na 20215 r.

Zarząd Spółdzielni wstępnie zatwierdził plan inwestycyjny na 2015 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2015 r

Wart. robót do wykonania
w 2015 r.

lokale

garaże

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

SKARPA
ul. Filaretów 52

50

1 143,00

5

276

45

867

2 700 000

– zesp. garaży z usługami

50

1 143,00

5

276

45

867

2 700 000

2.

PORĘBA
ul. Agatowa

1

436,00

1

436

1 800 000

– pawilon usługowy

1

436,00

1

436

1 800 000

OGÓŁEM

4 500 000

Przedłoży w/w plan do uchwalenia Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

najem lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 1 ust.3 pkt b regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu wyraził zgodę na przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na innego najemcę. Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek z dnia 1.07.2014 r. o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mieszkania przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa w związku z nieuregulowanym stanem prawnym lokalu, oraz podpisaną ugodą na spłatę zadłużenia w ratach – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

Ad. 5

– w okresie 11.08.2014 r. do 22.08.2014 r. powierza innej osobie na umowę zlecenia, na czas zastępstwa za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim sprzątanie pomieszczeń biurowych Zarządu Sp-ni. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– jednomyślnie – 3 za podjął uchwałę poniższej treści:

Uchwała nr 16/2014
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.08.2014 r.

w sprawie: wstępnego zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r.

Zarząd SM „Czuby” w Lublinie zmierzając do racjonalizacji zatrudnienia, oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania statutowych zadań, uchwala co następuje.

§ 1

Wstępnie zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Powyższa struktura przedstawiona zostanie na posiedzenie Rady Nadzorczej celem ostatecznego jej zatwierdzenia zgodnie z kompetencjami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu w protokole umieszczono – schemat Struktury organizacyjna Zarządu i administracji ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 rok

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie