ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 3/2014 z dnia 21.01.2014 r.

Protokół nr 3/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.01.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy pracownicze,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.04.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 100%

oraz z tytułu rat normatywu
– 91 osobom w wysokości 100% . które na dzień 31.12.2013 r. nie poosiadały zadłużenia a naliczone odsetki nie przekroczyłyby kwoty 25 zł.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie nieograniczonym:
1.a) na koszenie trawników w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba,
b) przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

2. na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 6 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecił firmie – Zakładowi Instalacji Sanitarnych C.O. wykonanie naprawy pionu wentylacyjnego w budynku przy ulicy Sympatycznej 1 w osiedlu Skarpa.

podpisania umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie z PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie umowy nr 370386 – przyłączenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy Agatowa 7 i nr 370378 – przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pawilonu Agatowa 7 na działce nr 19/6 w osiedlu Poręba.

podpisania umowy na najem
Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu na przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na innego najemcę . Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

zmiany składu komisji
Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę składu komisji przetargowej – przewodniczącego komisji na remont balkonów i wymianę wodomierzy. Zmiana dotyczy: Sławomir Powol – przewodniczący komisji w miejsce Jacka Kaniosa, który nie może wziąć udziału w przetargu oraz do komisji powołuje się Waldemara Studzińskiego.

zatwierdzenia protokołu
Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przeprowadzonego w dniach 13 – 16.01.2014 r. Referendum dotyczącego opinii mieszkańców – wyrażenia zgody na docieplenie budynku przy ulicy Hetmańskiej 12 oraz wprowadzenie odpisu w opłatach eksploatacyjnych na ten cel.  Z uwagi na wynik referendum nie wyraził zgody na wprowadzenie odpisu na docieplenie w opłatach eksploatacyjnych.


Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zatwierdził politykę bezpieczeństwa w SM „Czuby” w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Uchwała nr 1/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 21.01.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

– Załącznik nr 1 do uchwały nr.1/2014 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 21.01.2014 r.

– Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa z dnia 21.01.2014 r. – Upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zakres obowiązków

– Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa z dnia 21.01.2014 r. – Ubezpieczenie dla Administratora Informacji oraz zakres obowiązków

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie