ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 31/2014 z dnia 29.07.2014 r.

Protokół nr 31/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.07.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach – 2 osobom w terminie do 31.12.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 40%
oraz
– 2 osobom w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w budynkach osiedla Skarpa i Błonie. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. LEDING Sp. z o.o.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w okresie 1.08. – 31.08.2014 r. zmienia wymiar czasu gospodarzowi rejonu mieszkalnego w os. Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki płacy.

– w okresie 1.08.2014 r. do 31.12.2014 r. przedłuża umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku sprzątaczki w Domu Kultury „Łęgi” w wymiarze 1/3 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki płacy.

– w okresie 5-31.08.2014 r. zatrudnia na czas określony pracownika w wymiarze 1 etatu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Skarpa” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki płacy.

– nie przedłuża się umowy o pracę:
a) z pracownikiem zatrudnionym do 1.08.2014 r. w adm. os. Ruta w związku z powrotem do pracy pracownika za którego pełnił zastępstwo– w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
b) z pracownikiem zatrudnionym do 31.08.2014 r. w adm. os. Łegi w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
c) z pracownikiem zatrudnionym do dnia 31.08.2014 r. w Domu Kultury Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki płacy
d) z pracownikiem zatrudnionym do dnia 4.08.2014 r. w adm. os. Skarpa w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki płacy.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni ustalił plan kosztów zarządzania na 2015 r. w wysokości 4.175.930 zł oraz strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2015 r. w wysokości 55,5 etatów. Projekty uchwał w w/w sprawach przedłoży do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 19.08.2014 r.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie