ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 30/2014 z dnia 22.07.2014 r.

Protokół nr 30/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 22.07.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2015 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na zawierzenie postepowania komorniczego w celu uzyskania kredytu na spłatę zadłużenia,
oraz
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 31.12.2014 r. – termin ostateczny

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek – 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu.

– zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok na zwrot z konta opłat eksploatacyjnych nadpłaty w wysokości 1 561,84 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmiana zaliczki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na zmniejszenie zaliczki na CO z 272,64 zł na 200,00 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie:
a) docieplenia i remontu elewacji budynku administracyjno – warsztatowego przy ulicy Dragonów 2 w osiedlu Błonie. Wyraził zgodę na pokrycie kwoty 63 735 zł z funduszu remontowego mienia SM Czuby.
b) na przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tatarakowej 2, Wiklinowej 4, Kaczeńcowej 2 w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj, EKBUD Sp. z o.o..

zlecenie robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie:
a) firmie HAS IWESTYCJE robót remontowych usuwających szkody powstałe w wyniku zalania w lokalu archiwum SM Czuby ( naprawa tynków i malowanie ).
Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie faktury za wykonane roboty.

b) firmie WODEX nadzór inwestorski nad robotami przebudowy instalacji gazu przy ulicy Tatarakowej 2, Wiklinowej 4 i Kaczeńcowej 2 w osiedlu Łęgi.

c) firmie STANDROG zwiększenie zakresu robót brukarskich polegających na wymianie nawierzchni chodnika oraz regulację studni między schodami ewakuacyjnymi a terenowymi od strony południowej w nieruchomości Bursztynowa 41 w osiedlu Widok.

d) firmie STANDROG na wykonanie nowego odwodnienia liniowego wraz z betonowym fundamentem zabezpieczającym kształtki ceramiczne ACO w rejonie zjazdu na dziedziniec Nieruchomości Bursztynowa 12 w osiedlu Poręba.

uzupełnienie dokumentacji przetargowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców, którzy złożyli oferty na roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w budynkach osiedla Skarpa i Błonie o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 25.07.2014 r.

zmniejszenie opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Kaczeńcowe w osiedlu Łęgi na zmniejszenie opłat czynszowych o 120 zł miesięcznie na okres przebywania na zasiłku macierzyńskim tj od wrzesień 2014 r. do kwiecień 2015 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

wynajem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem od 1 września 2014 r. lokalu użytkowego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta z przeznaczeniem na sklep z tanią odzieżą. Warunki najmu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe. I warunki najmu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– wycofał wniosek z Rady Nadzorczej dot. podjęcia uchwały o ustanowienie hipoteki przymusowej wobec dłużnika:
a) osób zam. przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta w związku z dokonanym wpisem do księgi wieczystej w/w hipoteki na kwotę 34 500,15 zł i hipoteki umowy kaucyjnej na kwotę 75 901,10 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

b) osób zam. przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa w związku z dokonanym wpisem do księgi wieczystej w/w hipoteki na kwotę 756 997,27 przez Getin Bank – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

c) osoby zam. przy ulicy Tatarakowej w osiedlu Łęgi w związku z dokonanym wpisem do księgi w/w wieczystej hipoteki na kwotę 440 640,70 przez Getin Bank – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił przedłożyć do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu:

– plan inwestycyjny na 2015 r.
– koszty zarządzania na 2015 r.
– strukturę organizacyjną Zarządu i administracji ogólnej na 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie