ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 29/2014 z dnia 15.07.2014 r.

Protokół nr 29/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.07.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2016 r. kontrola po 6 miesiącach czy dotrzymuje terminy wpłat
– 1 osobie w terminie do 31.07.2017 r. kontrola po 6 miesiącach czy dotrzymuje terminy wpłat

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia odsetek oraz zawieszenie postepowania komorniczego.

zmiany zaliczki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi na zmniejszenie zaliczki na CO z 187,48 zł na 150 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

wprowadzenie nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie do opłat eksploatacyjnych z dniem 01.08.2014 r. poz. sprzątanie klatek schodowych w wysokości 6,90 zł/m-c/lokal w nieruchomości Szmaragdowa 46 kl. II – mieszkania od 11 – 20 i Bursztynowa 24 kl. VII – mieszkania od 49 – 58.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 6 Regulaminu zmówieni wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki:
a) firmie STANDROG Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego wykonanie palisady wokół rzeźby na działce 49/17 przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa.
b) firmie Hydro- Grym Usługi Instalacyjne wymianę 7 szt. grzejników ma klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 35 w osiedlu Widok

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tatarakowej 2, Wiklinowej 4 i Kaczeńcowej 1 w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. EKBUD Sp. z. o. o.

podnajęcie części lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na podnajem lokalu z przeznaczeniem na usługi fryzjerskie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

zwiększenie zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie zakresu robót brukarskich w rejonie wjazdu drogi wewnętrznej na ulicę Bursztynową vis-a vis nieruchomości Bursztynowa 41. Wyraził zgodę na zlecenie wykonania powyższych robót Firmie STANDROG Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego wybranej w ramach przetargu na roboty brukarskie w Osiedlu „Widok”. Konieczność wymiany nawierzchni z jednoczesną korektą spadków wynikła w trakcie realizacji robót brukarskich związanych z wymianą nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z trelinki na kostkę betonową (mienie Spółdzielni). W rejonie wjazdu pozostałby plac o powierzchni ok. 60 m2 o nawierzchni z trylinki podczas, gdy nawierzchnia chodników i ciągów pieszo-jezdnych w tym rejonie jest już wymieniona na kostkę betonową.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków na przedłużenie terminu do 31.12.2014 r. na załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do lokalu przy ulicy Fantastycznej 15/10. Wyraził zgodę pod warunkiem przedłożenia kserokopii wniosku złożonego do sądu oraz spłaty zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni postanowił, że do porządku obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej będzie przygotowywał zmiany zaproponowane na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2014 r. do obowiązujących w SM Czuby regulaminów.

W pierwszej kolejności zaproponuje Radzie Nadzorczej do przeanalizowania zmian zgłoszonych do:
– Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
– Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
– Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania ( kalkulacji ) opłat za używanie lokali.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie