Protokół nr 28/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 08.07.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2015 r.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji, wobec 9 dłużników wymienionych w załączniku. wobec których działania podejmowane przez spółdzielnie okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowanie wniosków do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sadu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 35 dłużników wymienionych w załączniku, którzy nie reagują na wysyłane przez spółdzielnię wezwania – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

– odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 100%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia odsetek oraz zawieszenie postepowania komorniczego.

zmiany zaliczki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. Hetmańska w osiedlu Błonie na zmniejszenie zaliczki na C.O. z 265,64 zł na 200,00zł. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie zapytania o cenę na remont kominów w budynku przy ulicy Husarskiej 2, 6, 8 oraz Rycerskiej 4, 6 w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu nieograniczonego – unieważnił przetarg na remont parkingu przy ulicy Dragonów w osiedlu Błonie.
Wyraził zgodę na rozpisanie nowego przetargu nieograniczonego. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku .

remont archiwum

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach archiwum zakładowym przy ulicy Watykańskiej 10. ( w związku z zalaniem ) tj, skucie tynku do wysokości 1m, wykonanie nowego tynku, pomalowanie ścian i sufitu.

– cofnięcie wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę dzierżawcy terenu przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie ( sama wypowiedziała umowę ) na cofnięcie wypowiedzenia umowy na dzierżawę na wniosek w/w. Warunki dzierżawy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki umowy.

podpisanie umowy o najem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa na przepisanie umowy na inną osobę. Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki umowy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w związku z nieobecnością w pracy pracownika w okresie od 3.07.2014 r. do 4.08.2014 r. zatrudnia nowego pracownika w charakterze gospodarza rejon mieszkalnego w os. Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki zatrudnienia.

– w związku z chorobą sprzątaczki, zawiera umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych siedziby Zarządu Sp-ni w okresie 14.07.2014 r.– 8.08.2014 r z innym pracownikiem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Zarząd Spółdzielni jednomyślnie – 3 za, podejmuje uchwałę następującej treści:
– w tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała Nr 15/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 8.07.2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni jednomyślnie – 3 za, podjął uchwałę następującej treści:

– w tym miejscu w protokole umieszczono uchwała nr 14 a./2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 1.07.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 24/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 24/15 o powierzchni 2863 m2, (obręb 30 ark. 3) obejmującej budynek położony przy ul. Różanej 1.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:29, 10 maja 2016

Kategorie: 2014