ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Protokół nr 27/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 01.07.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2015 r.

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody dłużnikowi zam. ul. Biedronki na zawieszenie postępowania komorniczego i zwolnienie zajętych świadczeń oraz cofnięcie wniosku egzekucji z lokalu mieszkalnego w celu otrzymania kredytu hipotecznego na spłatę zaległości – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużnika

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 7 dłużników wymienionych w załączniku, wobec których podejmowane przez Spółdzielnię działania dot. spłaty zadłużenie okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
oraz
– 1 osobie w wysokości 100% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu.

zmiana zaliczki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. Szmaragdowa w osiedlu Widok na zmniejszenie zaliczki na c.o. z 121,01 zł na 100 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

sprzedaż własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni skierował do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwał w sprawie wystąpienia z powództwem cywilnym o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji wobec 20 dłużników wymienionych w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłuzników.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zaprzestanie naliczania opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaprzestanie z dniem 1.07.2014 r. naliczania opłat za lokal użytkowy przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta. Najemca lokalu nie wnosi opłat, postępowanie sądowe w toku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie drugiego przetargu na roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w budynkach osiedla Skarpa i Błonie. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

rozszerzenia zakresu sprzątania

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy EB/2/14 z firmą EFZON na sprzątanie klatki III budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 8 na warunkach z przetargu rozstrzygniętego w dniu 28.04.2014 r. i wprowadzenie z dniem 1.07.2014 r. odpisu w opłatach eksploatacyjnych w wysokości 6,48 zł/mieszkanie.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na roboty dekarskie w osiedlu Błonie i Łęgi. Postanowił zawrzeć umowę na wykonanie w/w prac z Firma wskazaną w protokole tj. CROM.

wynajęcie lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę nowemu najemcy na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta od dnia 1.08.2014 r. z przeznaczeniem na zakład fryzjerski – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu lokalu.

sporządzenie aneksu do umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przedłużenie o 15 dni terminu wykonania prac związanych z wymianą drzwi do klatek schodowych w budynkach przy ul. Dziewanny 6 i 10 i sporządzenie aneksu do umowy nr 14/ER/14 z firmą Lubelska Fabryka Wag. W trakcie wymiany w/w drzwi okazało się, że istniejące otwory w ścianach betonowych są zbyt małe żeby można było zamontować drzwi zgodnie z warunkami technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych (światło przejścia 900 x 2000 mm). Wobec powyższego należy powiększyć (rozkuć 12 otworów drzwiowych. Koszt tych prac (po udzielonym 50 % rabacie) wyniesie l 500 /.l +YAT. Konieczność wykonania w/w dodatkowych robót wydłuży czas realizacji umowy.

zakupu przyczepki jednoosiowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup przyczepki jednoosiowej samowyładowczej do mikrociągnika dla potrzeb związanych z eksploatacja osiedla Ruta w firmie IMPORT – EKSPORT w cenie 12 915 zł.

zlecenie robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wykonanie wymiany nawierzchni z trylinki na kostkę betonową znajdującej się od strony balkonów w Nieruchomości EW 10 przy ulicy Bursztynowej 24 wzdłuż pasa drogowego będącego własnością Gminu Lublin w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na realizację w/w robót brukarskich przez firmę STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Umowa zostanie zawarta wg stawek wynikających z przetargu rozstrzygniętego przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

zbycie prawa wieczystego

Zarząd Spółdzielni wyznaczył termin przetargu na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 52/14 wraz z zabudową U1 i U2 w osiedlu Ruta przy ulicy Watykańskiej 8 – 10 na dzień 15.09.2014 r. Zatwierdził treść ogłoszenie i termin podania informacji do prasy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– postanowił wycofać z Rady Nadzorczej wniosek z dnia 4.02.2014 r. w sprawie o wystąpienie z powództwem cywilnym do sądu o nakazie sprzedaży w drodze licytacji lokalu mieszkalnego przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi w związku ze spłatą przez w/w zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– na wniosek pracownika z dniem 16.08.2014 r. rozwiązuje umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 17.08.2014 r. powierza innemu pracownikowi – pełnienie obowiązków kierownika sekcji ds. członkowsko-mieszkaniowej do dnia 31.12.2014 r. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika i warunki płacy.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni jednomyślnie – 3 za, podjął uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwała nr 14 /2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 50/1, 46/1, 53/4, 3/32 o łącznej powierzchni 7236 m2 (obręb 27 ark. 8) obejmującej budynek położony przy ul. Bursztynowej 21.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie