ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 26/2014 z dnia 24.06.2014 r.

Protokół nr 26/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24.06.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.04.2015 r.
– 3 osobom w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.10.2015 r
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wnioski do sądu o wydanie nakazu zapłaty, i wniosek do komornika o egzekucję należności już zasądzonych.
oraz
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 31.12.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę byłej właścicielce mieszkania przy ulicy Gościnna w osiedlu Skarpa na zwrot w kasie spółdzielni nadpłaty po rozliczeniu mieszkania występującej na koncie opłat eksploatacyjnemu w wysokości 1 644,27 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

tabele do opracowania planów gospodarczo – finansowych na 2015 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wg załączników tabele i załączniki służące do opracowania planów gospodarczo – finansowych na 2015 r. oraz tabelę do działalności kulturalno – oświatowej.
W tym miejscu w protokole umieszczono tabele.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

– Zarząd Spółdzielni ustalił cenę wywoławcza 400 000 zł, (netto) zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym U 1 i 2 przy ulicy Watykańskiej 8 – 10 (wraz z ceną rozbiórki).

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie STANDROG wykonanie wymiany nawierzchni z trylinki na kostkę betonowa podjazdu di hydroforni znajdującej się na nieruchomości EW-09 przy ulicy Bursztynowej 30 w osiedlu Widok.

uzupełnienie oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do Wykonawcy na uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów, którzy złożyli oferty na roboty związane z remontem dachów w budynkach osiedla Łęgi i błonie do dnia 30.06.2014 r.

– zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w budynkach osiedla Skarpa i Błonie. Wyraził zgodę na zlecenie wykonania w/w prac firmie wskazanej w protokole tj. VOLT Sp. z o.o..

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie nieograniczonym na wykonanie ocieplenie ścian i stropu nad wejściem z kolorystyką elewacji, rozbiórki wiwaty stalowej, remontu elementów zewnętrznych budynku handlowo – usługowego przy ulicy Dragonów 2 w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenia SIWZ

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę instalacji gazu e budynku przy ulicy Tatarakowej 2, Kaczeńcowej 2 i Wiklinowej 4 w osiedlu Łęgi na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 23.04.2014 r. i 03.05.2014 r. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 1.07.2014 r., do dnia 31.12.2015 r. przedłużył umowę o pracę z – specjalistą ds. technicznych w os. Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 1. 07.2014 r. rozwiązuje umowę o pracę z instruktorem ds. społeczno-wychowawczych w Domu Kultury Skarpa w związku z upływem czasu na jaki została umowa zawarta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 30. 06.2014 r. rozwiązuje umowę o pracę z Grzegorzem gospodarzem rejonu mieszkalnego w os. Skarpa na zasadzie porozumienia stron – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– na wniosek pracownika skraca w/w świadczenie rehabilitacyjne do dnia 14.07.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie