ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 23/2014 z dnia 10.06.2014 r.

Protokół nr 23/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 10.06.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 3 osobom w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.04.2015 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2015 r.

zawieszenie postepowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postepowania komorniczego i zwolnienia zajęcia świadczenia emerytalnego osoby zam. przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi i wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach w terminie do 31.05.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 osobie w wysokości 40%.
oraz
– 1 osobie w wysokości 50 % z tytułu nieterminowych wpłat normatywu pod warunkiem spłaty pozostałej części w terminie do 31.05.2014 r.

– wprowadzenia do czynszu póz. „sprzątanie klatek schodowych”.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenia do czynszu z dniem 01.07.2014 r. póz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 6,90 zł/m-c/lokal (brutto) w nieruchomości:
– Szmaragdowa 4: mieszkania nr 31 – 40
– Szmaragdowa 16: mieszkania nr 31 – 40, 61 – 70, 121 – 130, 131 – 140
– Szmaragdowa 36: mieszkania nr 1 – 10, 21 – 30, 71 – 80
– Szmaragdowa 46: mieszkania nr 61 – 70, 71 – 80
– Bursztynowa 23: mieszkania nr 33 – 40
– Bursztynowa 29: mieszkania nr 17 – 24A
– Bursztynowa 25: mieszkania nr 45 – 52

wprowadzenia opłaty ryczałtowej za zużycie wody

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie z dniem 01.07.2014 r. opłaty ryczałtowej za zużycie wody w lokalu mieszkalnym Bursztynowa w osiedlu Poręba z uwagi na brak reakcji właściciela na prośby i wezwania dot. konieczności udostępnienia lokalu w celu wymiany wodomierza – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe właściciela lokalu.

wystąpienie o ustanowienia kuratora

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie wniosku do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby zam. Tatarakowa w osiedlu Łęgi w celu umożliwienia dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego z lokalu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużnika.

zmiana stawki odpisu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę stawki odpisu na fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych budynku Bursztynowa 37 z dniem 1.10.2014 r. z 0,50/m2 zł na 0.83zł/m2. Odpis na fundusz remontowy garaży pozostaje bez zmian.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) w trybie nieograniczonym na remont parkingu przy ulicy Dragonów w osiedlu Błonie. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) w trybie zlecenia z wolnej ręki firmie GAZ – SERWIS wykonanie:

  1. izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia ( w obrębie przejścia izolacji gazowej do wnętrza budynku), wyprofilowanie terenu oraz wykonanie studni chłonnej z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 21,
  2. izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia na wysokości boksu piwnicznego nr 31 w nieruchomości Bursztynowa 31.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w związku ze zbliżającymi się upałami wyraził zgodę na zakup w Firmie „Dar Natur” 3 pojemników ( po jednym na każde piętro ) wody dla pracowników, w okresie od czerwca do września 2014 r.

Ad. 6
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając zgodnie z § 77 ust. 6 i 7 Statutu postanowił zwołać w dniu 16.06.2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni ul. Watykańska 6, I piętro pokój nr 18 posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia do stwierdzenia, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez części Walnego Zgromadzenia, oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie