ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 22/2014 z dnia 03.06.2014 r.

Protokół nr 22/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 03.06.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.05.2015 r.
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wnioski do sądu o wydanie nakazów zapłaty.
oraz
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 31.03.2015 r.

skierowanie wniosków do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie pozwów o zapłatę z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 19 osób wymienionych w załączniku niereagujących na podejmowane przez spółdzielnię działania mające na celu likwidację zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników:

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%

zmiana zaliczki na CO

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Tatarakowa w osiedlu Łęgi na zmniejszenie zaliczki na CO z 160,86 zł na 120 zł. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmiany wysokości zaliczki na c.o.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmniejszenie z dniem 1.06.2014 r. zaliczki na c.o. w mieszkaniach w osiedlu Skarpa:
– przy ul. Romantycznej z kwoty I24,07z}/m-c na kwotę 114,07zł/m – c
– przy ul. Gościnnej z kwoty 98,60zł/m-c na kwotę 88,60zł/m –c – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty związane z remontem pokrycia dachów w budynkach osiedla Łęgi i Błonie.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

wykonania instalacji c.o. w lokalu przy ul. Turkusowej 1/U-1

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położnego przy ul. Turkusowej w osiedlu Poręba na wykonanie instalacji c.o. w przedmiotowym lokalu. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, własnym staraniem i na własny koszt, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń. Ponadto wyraził zgodę na wpisanie do umowy klauzuli o nie wypowiadaniu umowy ze strony Spółdzielni przez okres 10 lat pod warunkiem nie wnoszenia przez Najemcę roszczeń finansowych za wykonane prace ulepszające lokal tak obecnie jak i po rozwiązaniu stosunku najmu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

– zwiększenia zakresu robót brukarskich

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenia zakresu robót brukarskich przy ul. Szmaragdowej 16 w Osiedlu „Widok” w następującym zakresie:
– wykonanie remontu podestu i stopni przed wejściem do klatki schodowej nr VIII;
– wykonanie wymiany nawierzchni chodnika przed klatką schodową nr XIII z płyt betonowych na kostkę betonową gr. 6 cm pochodzącą z rozbiórki;
– wykonanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej przy altanie śmietnikowej wysokości XV klatki schodowej z trylinki pochodzącej z odzysku.
Wyraził zgodę na zlecenie wykonania w/w robót Firmie „STANDROG” Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego wybranej w ramach przetargu na roboty brukarskie w Os. „Widok”.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy po upływie okresu legalizacji w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 25 i 34 oraz Topazowej 4 i 6 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w p[rac z firmą wskazaną w protokole tj, ISTA Polska Sp. z o.o.

podnajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Kaczeńcowej w osiedli Łęgi na podnajem części lokalu z przeznaczeniem na zabiegi kosmetyczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia przeprowadzonych dla członków zamieszkałych w osiedlu Ruta, Widok i Błonie.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie