ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 2/2014 z dnia 14.01.2014 r.

Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 14.01.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 3 osobom w terminie do 31.01.2015 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponocne przedłużenie terminu spłaty i polecił
wstąpić z wnioskiem o zakończenie postępowania egzekucyjnego.
oraz
– 1 osobie w terminie di 31.05.2014 r. tytułu wpłat normatywu

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 50%
oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu rat normatywu

zmiany zaliczki na c.o.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Widok na zmianę wysokości zaliczki na CO – zwiększenie z kwoty 52,94 zł na 130,00 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

podnajem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy Lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na podnajem części lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

zmiany warunków najmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę – najemcy lokalu przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi na:

  1. obniżenie opłat czynszowych za przedmiotowy lokal do stawki 8,55 zł/m2 netto przez okres luty-kwiecień 2014 r.
  2. wniesienia do umowy najmu zapisu o nie wypowiadaniu umowy przez Spółdzielnię przez okres 5 lat (za wyjątkiem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w umowie),
  3. pokrycia kosztów wymiany stolarki drzwiowej z mienia spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

dzierżawy terenu ul. Radości
Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody dzierżawcy terenu przy ul. Radości w osiedlu Skarpa na przedłużenie terminu usunięcia kontenera z terenu Spółdzielń oraz na przywrócenie dzierżawy przedmiotowego terenu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dzierżawcy i warunki dzierżawy.

księgowania opłat za dzierżawę terenu za 2013 rok

Zarząd Spółdzielni polecił by ewidencjonowanie w roku obrotowym kosztów za dzierżawę terenu odbywało się zgodnie z Uchwalą Nr 94/4/2012 Rady Nadzorczej S.M. Czuby z dnia 16.12.2012 r. tj.
– koszty zarządzania i administrowania,
– wieczyste użytkowanie gruntu (jeżeli występuje),
– podatek od nieruchomości,
– działalność kulturalno-oświatowa,

Po zaksięgowaniu w/w kosztów różnicę przeksięgować na fundusz remontowy.

zapisu w § 8 pkt l umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę zapisu w § 8 pkt l umowy na roboty remontowe balkonów w os. Skarpa.
§ 8 pkt l umowy otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołami: częściowym (po wykonaniu minimum 50% zakresu robót na budynku) oraz końcowym odbioru wykonanych robót podpisanymi przez osoby upoważnione przez strony umowy”.

cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Zarząd spółdzielni wyraził zgodę – najemcy lokalu użytkowego przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi na wycofanie wypowiedzenia umowy o najem lokalu oraz na zmianę ustalonej stawki najmu od l stycznia 2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu.

podpisanie aneksu
Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie:

a) z Ista Polska Sp. z o.o. aneksu nr 11 do umowy rozliczeniowej nr R/LU/065/005/04 z dnia 15.09.2004 r., nr 13 do umowy rozliczeniowej nr R/LU/065/027/00 z dnia 22.11.2000 r., oraz nr 8 do umowy rozliczeniowej nr R/LU/065/007/04 z dnia 07.12.2004 dotyczącego zmiany stawek usług rozliczeniowych i nie przewyższają wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2012 r.

b) z Ista Polska Sp. z o.o. aneksu nr 10 z z dnia 09.12.2013 r do umowy rozliczeniowej Nr Lu/065/005/04 z dnia 15.09.2004 r dotyczącego rozszerzenia umowy o wymianę podzielników wyparkowych w budynku przy ul. Sympatycznej 2 w os. Skarpa zgodnie z podjętą Uchwałą RPN Osiedla Skarpa Nr 30/2013 z dnia 04.12.2013 r .

Ponadto polecił z § I pkt l p.pkt b) aneksu nr 9 z dnia 09.08.2013 r i załącznika nr 3 tj. z „Wykazu cen usług rozliczenia kosztów” usuwa się zapis dotyczący rozliczenia ciepła (logotermy) w budynku przy ul. Dziewanny 14 (os. Ruta)

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na dostawę i montaż bramy w budynku przy ulicy bocianiej 1 w osiedlu Łęgi.
Wyraził zgodę na podpisanie umowy o wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole yj. P.U.H. „VENTA” Sp. z o.o.

naliczenie opłat

Zarząd Spółdzielni w związku z wymianą instalacji gazowej i wprowadzeniem indywidualnego opomiarowania mieszkań w budynku przy ulicy Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi postanowił:
– do dnia 07.01.2014 r. powyższy budynek rozliczyć na dotychczasowych zasadach,
– od dnia 8.01.2014 r. wyłączyć z opłat czynszowych poz. „Gaz”.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wyraził zgodę osobie zainteresowanej na przedłużenie terminu do 30.06.2014 r. na załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do lokalu przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– skierował do Rady Nadzorczej wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 67 Statutu wobec 19 członków wyszczególnionych w załączniku w związku z utworzeniem w dniu 26.09.2013 r. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Dziewanny 14 oraz odwołaniem sprawowania zarządu nieruchomością wspólną przez SM „Czuby” – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz członków do wykreśleń

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– działając w porozumieniu ze związkami zawodowymi podpisał protokół dodatkowy nr 18 z dnia 14.01.2014 r. w sprawie zmiany tabel stawek płac zasadniczych w brzmieniu – w tym miejscu w umieszczono Protokół dodatkowy nr 18 z dnia 14.01.2014 r. do zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników SM „Czuby” w Lublinie.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.
Sporz.

Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie