Protokół nr 21/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27.05.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.
– 3 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wnioski do sądu o wydanie nakazów zapłaty.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia, wyraził zgodę na spłatę odsetek w ratach.

zmiany zaliczki na CO

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na zmniejszenie zaliczki na CO z 159,40 zł na 100 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

rozszerzenia zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu robót remontowych budynku przy ul. Przytulnej 4 w os. Skarpa stanowiącego mienie SM Czuby o niżej wymienione roboty:

  1. Demontaż pokrycia azbestowo-cementowego na wiacie i pomieszczeniu gospodarczym
  2. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego za pomocą specjalistycznego sprzętu.
  3. Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową. Zlecenie tych robót wraz z demontażem pokrycia azbestowo – cementowego firmie POL-BUD wykonującej aktualnie roboty dociepleniowe budynku przy ul. Przytulnej 4 oraz Romantycznej 8 i Romantycznej 10. Zawarcie aneksu do umowy na roboty dociepleniowe budynku przy ul. Przytulnej 4
  4. Rozbiórka skorodowanych elementów starej wiaty oraz wykonanie w jej miejsce nowej wiaty, która byłaby wykorzystywana do przechowywania materiałów.

zwiększenia zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie zakresu robót brukarskich przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok tj. wykonanie przekładek nawierzchni chodniki istniejących, wymiana nawierzchni dojść oraz opaski przy budynku usługowym. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac Firmie „STANDROG” Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego wybranej w ramach przetargu na roboty brukarskie w osiedlu Widok.

unieważnienia przetargu

Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg na roboty dekarskie w osiedli Łęgi i Błonie z uwagi na niewystarczające środki finansowe zaplanowane na wykonanie robót.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w budynkach osiedla Skarpa i Błonie. Zatwierdził Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

wynajęcia lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę nowemu najemcy na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na pracownię artystyczną na warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu.

przepisania umowy o najem

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Turkusowej w osiedlu Poręba na przepisanie umowy na innego najemcę, Wszystkie warunki najmu pozostają bez zmiany– w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemców i warunki najmu.

opracowania wyceny działki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie rzeczoznawcy opracowania wyceny działki nr 52/14 wraz z zabudową U1 i U2 w osiedlu Ruta przy ulicy Watykańskiej 8 – 10

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Zarząd wyraził zgodę na nawiązanie współpracy z PGE polegającej na ekspozycji materiałów informacyjnych w zarządzanych przez Spółdzielnię budynkach. Wyraził zgodę na umieszczenie na tablicach ogłoszeń plakatów, ulotek informacyjnych Czas ekspozycji materiałów to ok. 30 dni w miesiącu.

PGE, największy producent i dostawca energii elektrycznej dla domu i firm w Polsce, działając w interesie odbiorców energii elektrycznej pragnie przeprowadzić kampanię informującą o nieuczciwych praktykach stosowanych przez niektóre firmy działające na rynku dostaw energii elektrycznej.
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:22, 10 maja 2016

Kategorie: 2014