ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 19/2014 z dnia 13.05.2014 r.

Protokół nr 19/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 13.05.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze ,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.05.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.05.2015 r. i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 8 dłużników wymienionych w załączniku, gdyż podejmowane działania w celu spłaty zadłużenia okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postępowania komorniczego wobec osób zam. przy ulicy Perłowej w osiedlu Poręba w związku ze spłatą zadłużenia w wysokości 34 300,00 zł oraz wyraził zgodę na spłatę w ratach odsetek ustawowych zasądzonych nakazami zapłaty – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe. .

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie:

  1. Osobie zam. przy ulicy Przedwiośnie w osiedlu Skarpa – 318,63 zł w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  2. Byłemu członkowi w wyniku rozliczenia sprzedanego mieszkania przy ulicy Kaczeńcowa w osiedlu Łęgi – w wysokości – 630,63 zł. w tym miejscu w
    protokole umieszczono dane osobowe.

zmiana zaliczki na CO

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgodę osobie zam. Sympatyczna w osiedlu Skarpa na zmianę wysokości zaliczki na CO – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

cofnięcia pozwu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na cofnięcie pozwu przeciwko Gminie Lublin. w sprawie odszkodowania za odmowę zapewnienia dojazdu do działki 52/14 na której usytuowany jest pawilon U1 i U2 – Rada Miasta w dniu 10.04.2014 r. podjęła uchwałę dot. zmiany MPZP miasta Lublin część II ul. Watykańska (oznaczenie ciągu pieszego na ciąg pieszo – jezdny)

rozliczenia zimnej wody i niedoboru w lokalach użytkowych

Zarząd Spółdzielni przyjmie do stosowania poniższą zasadę rozliczania zimnej wody i niedoboru w lokalach użytkowych:
– w fakturze za media od 01.03.2014r. należność za wodę ujmować w jednej pozycji tj. zimna woda i ścieki – dot. wszystkich osiedli.
– na podstawie § 14 regulaminu rozliczania wody lokale użytkowe będą obciążane kosztami niedoboru wody w okresach kwartalnych za dany kwartał w następnym kwartale po wyliczeniu wskaźnika niedoboru jako dodatkowa pozycja w fakturze za media
– baza wodomierzy lokali mieszkalnych w programie MEDIA zostanie uzupełniona o lokale użytkowe
– przy wprowadzaniu zużycia wody za dany kwartał dla lokali mieszkalnych należy wprowadzić kwartalne zużycie wody w lokalach użytkowych ( sprzedaż w danym kwartale)
– do wyliczenia niedoboru uwzględnia się koszty (brutto) zimnej wody lokali mieszkalnych oraz koszt (netto) zimnej wody w lokalach użytkowych

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

podnajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Szafirowej w osiedlu Poręba na podnajem lokalu z przeznaczeniem na pracownię protetyczną na okres do 31.08.2014 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni na podstawie:
a) § 45 regulaminu wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy po upływie okresu legalizacji w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 25, 34 i ulicy Topazowej 4 i 6 , Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) § 46 ust.2 pkt 4 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie Wojciechowi Herman w trybie „zamówienia z wolnej ręki” opracowanie dokumentacji niezbędnej do zmiany sposobu użytkowania pomieszczenie po byłej hydroforni przy ulicy
Sympatycznej 5A.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na:
a) wykonanie okładzin z płytek gres, posadzek i cokolików korytarzy w budynku mieszkalnym przy ulicy Szmaragdowej 30 i 34 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac ze wskazaną w protokole firmą Moore.

b) na roboty związane z ociepleniem stropodachów w budynkach osiedla Ruta i Błonie. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac ze firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Remontowo – Budowlanym Betoniarstwo i Brukarstwo.

unieważnienie przetargu

Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg przeprowadzony w trybie nieograniczonym na wykonanie remontu tarasu nad garażami nieruchomości EW 24 przy ulicy Bursztynowej 37 w osiedlu Widok – stan środków funduszu remontowego nie pozwala na realizację określonego zakresu robót.

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów, którzy złożyli ofertę na roboty:
a) związane z malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Widok.
b) na roboty dekarskie w budynkach osiedla Łęgi i Błonie.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na przesunięcie terminu sprzedaży mieszkania do dnia 31.07.2014 r. W przypadku nie dotrzymania terminu, spółdzielnia wystąpi z powództwem cywilnym do Sądu o nakazanie sprzedaży mieszkania w drodze licytacji – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielnia wystąpi o ustanowienie hipoteki przymusowej na lokal mieszkalny przy ulicy Sympatyczna w osiedlu Skarpa (zadłużenie w wysokości 30 000, 00 zł.) – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni przedstawi członkom i mieszkańcom naszej dzielnicy poniżej przedstawiony projekt.

10 mln zł na Budżet Obywatelski w Lublinie

Po procesie konsultacji z mieszkańcami oraz dyskusjach wewnętrznych koncepcja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie jest już gotowa. Kwota przeznaczona na ten cel w 2015 r. wyniesie 10 mln zł, a środki zostaną podzielone na pule dla projektów małych – 5,5 mln zł oraz dużych – 4,5 mln zł. Każdy zgłoszony projekt będzie musiał zdobyć poparcie odpowiednio minimum 20 mieszkańców Lublina w przypadku projektów małych lub 40 w przypadku projektów dużych. Propozycje do Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać od 30 maja do 30 czerwca 2014 r.

Projekty małe są to działania których koszt realizacji nie przekracza kwoty 500 tys. zł. Projekty duże to takie, których koszt realizacji mieści się w granicach od 500 tys. zł do 1,5 mln. zł.

Uznając, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie projekty są szczególnie istotne dla ich otoczenia, co roku przeznaczamy środki rezerwy celowej na realizację inwestycji i remontów w dzielnicach. W 2014 r. środki, które będziemy wydatkować wspólnie z Radami Dzielnic sięgną już 19 mln zł. Uzupełnieniem tego narzędzia jest uruchamiany właśnie Budżet Obywatelski, który pozwoli mieszkańcom bezpośrednio wskazywać, na co przeznaczać środki z budżetu miasta na 2015 r. Wraz z jego wprowadzeniem mieszkańcy Lublina otrzymają kolejne narzędzie pozwalające im włączać się w proces decydowania o naszym mieście – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Propozycje do budżetu obywatelskiego będą zgłaszane na formularzu zawierającym następujące dane: tytuł projektu, skrócony i szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją, uzasadnienie potrzeby realizacji, szacunkowe koszty, dane osoby bądź osób odpowiedzialnych za projekt, a także listę z podpisami osób popierających projekt, wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz podpisem i oświadczeniem o zamieszkiwaniu w Lublinie.

Zgłoszone projekty oceni powołany przez Prezydenta Miasta Lublin zespół ds. budżetu obywatelskiego. Co ważne, projekty muszą należeć do zadań własnych gminy albo powiatu, muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. W przypadku propozycji, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Lublin nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Ocena będzie prowadzona do 29 sierpnia 2014 r. W okresie od złożenia projektu do tej daty zespół będzie mógł kontaktować się z autorami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku oceny negatywnej będzie ona musiała zostać jasno uzasadniona.

Projekty poddane pod głosowanie zostaną podane do publicznej wiadomości. Będzie można zapoznać się z nimi za pośrednictwem internetu oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Głosowanie na projekty będzie trwało 14 dni i rozpocznie się 24 września 2014 r. Każdy mieszkaniec Lublina, mający skończone 16 lat, będzie mógł zagłosować na maksymalnie 3 projekty duże i 5 projektów małych. Głosowanie odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Budżet Obywatelski w Lublinie będzie realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie. Wskazane filie biblioteki będą miejscami spotkań i dyskusji o budżecie obywatelskim. Będą także punktami informacyjnymi funkcjonującymi przez cały okres trwania budżetu obywatelskiego, będzie można w nich także zagłosować.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie