ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 17/2014 z dnia 29.04.2014 r.

Protokół nr 17/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.04.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 2 osobom w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.04.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 40% oraz
– 1 osobie w wysokości 70% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu

wprowadzenia nowego składnika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie z dniem 01.05.2014 r. do opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 6.90 zł/mieszkanie w nieruchomości :
– Bursztynowa 24 – kl. schodowa II – mieszkania od nr. 9 – 16,
– Topazowa 6 – kl. schodowa II – mieszkania od nr. 13 – 20 ,

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przedłużenia terminu opracowania dokumentacji

Zarząd Spółdzielni w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie wyraził zgodę na przedłużenie terminu:
a) do 30.05.2014 r. opracowania dokumentacji projektowej pawilonu usługowego przy ulicy Agatowej 7 na działce nr 19/6 w osiedlu Poręba.
b) do 31.07.2014 r. opracowania dokumentacji parkingu przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

a) na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych Bursztynowa 1C, Agatowa 18 w osiedlu Poręba. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole przetargowym tj. Zakładem Remontowo – Budowlanym.

b) na wymianę stolarki okiennej w osiedlu Łęgi .Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole przetargowym tj. MEGA – PLAST sp. .z o.o.

c) na sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Błonie, Wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowej opłaty w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatki schodowej od 1.05.2014 r. w wysokości – 6,48 zł/mieszkanie w n/w mieszkaniach:
– Rycerska 2 kl. l mieszkania 1-10;
– Rycerska 5 kl. VII mieszkania 65-79,
– Kawaleryjska 2 kl. lll-IV mieszkania 26-44, kl. VII mieszkania 65-79,
– Kawaleryjska 4 kl. VI mieszkania 55-64,;
– Kawaleryjska 6 kl. VI mieszkania 55-64,
– Hetmańska 8 mieszkania 1-20,
– Hetmańska 14 kl. III mieszkania 26-35,
– Hetmańska 16 kl. l mieszkania 1-15, kl. lll mieszkania 26-35, kl. VII mieszkania 65-79, Husarska 6 kl. V mieszkania 41-50,;
– Husarska 8 kl. III mieszkania 21-30,
– Ułanów 14 kl.ll mieszkania 16-25,; Ułanów 16 kl. II mieszkania 16-25,
– Ułanów 22 kl. IV mieszkania 31-40.

d) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Różanej 1 – wykonawca MEGA – PIAST Lublin , remont schodów przed budynkiem Watykańska 4, remont opaski przy budynku Różana 1 – wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Lublin, remont balkonów – wykonawca Zakład Produkcyjno- Usługowo – Handlowy E-M-B- Lublin

zlecenia robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki”:
a) firmie AMIBEX Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu wykonanie odwodnienia liniowego chodnika przed budynkiem przy ulicy Romantycznej 12 w osiedlu Skarpa
b) firmie Gaz – Serwis wykonanie wymiany poziomu instalacji kanalizacyjnej w II klatce schodowej budynku przy ulicy Romantycznej 10 w osiedlu Skarpa
c) firmie EFZON sprzątanie od 01.05.2014 r. klatek schodowych i traktów komunikacyjnych w budynkach: Bociania 8 – kl. IV mieszkania od nr 51 – 60, Kaczeńcowa 5 – kl. III mieszkania od nr 13 do 18. Wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatek schodowych w wysokości 7zł/ mieszkanie.

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów , którzy złożyli ofertę na roboty związane z dociepleniem stropodachów w budynkach osiedla Ruta, Błonie.

zwiększenia zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie zakresu robót brukarskich przy ulicy Szmaragdowej 36 w osiedlu Widok tj. wymianę nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej z jednoczesną korektą spadków ciągów pieszych znajdujących się w dziedzińcu budynku mieszkalnego ( kl. XIV – XVII )

udzielenia pożyczki wewnętrznej

Zarząd Spółdzielni udzielił osiedlu Poręba pożyczki wewnętrznej na dofinansowanie remontu elewacji budynków Bursztynowa 1C i Agatowa 18 W tym miejscu w protokole umieszczono wysokość przyznanych środków i harmonogram spłaty

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru Heleny z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia członkowi posiadającemu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa w związku z przepisaniem mieszkania na córkę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wstrzymał działania do wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki przymusowej w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni wobec niżej wymienionych dłużników:

  1. osoby zam. przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta – zadłużenie w wysokości 72 968,69 zł,- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  2. osoby zam. przy ulicy Tatarakowa w osiedlu Łęgi – zadłużenie w wysokości 29 557,08 zł, w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  3. osoby zam. przy ulicy Tatarakowa w osiedlu Łęgi – zadłużenie 38 910,04 zł, w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
  4. osoby zam. przy ulicy Perłowa w osiedlu Poręba – zadłużenie w wysokości 30 044,79 zł. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych

– rozwiązuje w dniu 30.04.2014 r. umowy o pracę z pracownikiem w związku z likwidacją stanowiska pracy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował przepisy dot. udziału członka Spółdzielni w częściach Walnego Zgromadzenia w związku z zaskarżeniem uchwały Rady Nadzorczej.

Ustawa Prawo spółdzielcze przewiduje jedną sytuację prawną powodującą konieczność udziału członka spółdzielni skarżącego uchwałę Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia. Reguluje to przepis art. 24 § 8 ustawy Prawo spółdzielcze dot. wniesienia odwołania od uchwały rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia.

W pozostałych przypadkach kwestie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni regulują postanowienia Statutu, które w dziale III , część C zatytułowanym Postępowanie wewnątrzspółdzielcze ( § 10 -11) – nie przewidują udziału członka w Walnym Zgromadzeniu (częściach Walnego Zgromadzenia) w celu składania wyjaśnień, czy ustnego uzasadniania złożonego odwołania prze organem II instancji.

 
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie