Protokół nr 16/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 22.04.2014 r.


Obecni:

– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.11.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.04.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%

zmiany zaliczki na C.O.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Turkusowa w osiedlu Poręba na zmniejszenie zaliczki na CO z 215,70zł na 200,00 zł – w tym miejscu w protokole umieszczano dane osobowe .

wprowadzenia aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie aneksu nr 1/2014 do Zasad Rachunkowości (polityki) Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono aneks.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie:
a) robót ociepleniowych w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umów o wykonanie prac z firmami wskazanymi w protokole tj.

 1. Firmą POL-BUD do wykonania ocieplenia ścian budynku przy ul. Przytulnej 4
 2. Firmą Zakład Remontowo-Budowlany do wykonania niżej wymienionych robót:
  – wymiana ocieplenia zachodniej ściany szczytowej w budynku przy ul. Fantastycznej 9
  – remont (renowacja) północnej ściany podłużnej w budynku przy ul. Romantycznej 15
  – wymiana ocieplenia prześwitu w budynku przy ul. Sympatycznej 10
  – wymiana ocieplenia prześwitu w budynku przy ul. Sympatycznej 16
  – remont wejść do budynków przy ul. Romantycznej 17, 19, Radości 1, 3, 5
  – remont v/wejść do budynków przy ul. Przedwiośnie 1, 3, 7

b) remontu nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa , Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych.

c) remontu nawierzchni asfaltowych w osiedlu Ruta, wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podstawie § 46 regulaminu zlecenie firmie:
a) Przedsiębiorstwu Budowlanemu NORMA w trybie „zamówienia z wolnej ręki” remontu czółek balkonowych w nieruchomości EW 22 przy ulicy Topazowej 4 w osiedlu Widok.

b) EL- CLEAN oczyszczenie terenu wąwozu stanowiącego mienie spółdzielni znajdującego się między ulicą Przedwiośnie i Uśmiechu oraz usunięcie wiatrołomów, a także przeswietlenie drzew i krzewów

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na wstrzymanie działań związanych z uzyskaniem sądowego nakazu sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta do dnia 30.09.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na wstrzymanie działań eksmisyjnych wobec osoby zam. przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Poręba i zawarcie ugody na spłatę zadłużenia w ratach w terminie do 31.12.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych

– w związku z udzieleniem urlopu wypoczynkowego Prezesowi Zarządu podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 12/2014
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.04.2014 r.

W sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze i § 95 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Podczas nieobecności usprawiedliwionej w pracy Prezesa Zarządu mgr Ryszarda Burskiego w okresie 25.04.2014 r. – 8.05.2014 r. udziela się Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Panu Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w § 13 Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie tj. zwalniania, zatrudniania, ustalania wysokości i dokonywania zmian wynagrodzenia, udzielania kar porządkowych, przyznawania nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad.6
Zarząd Spółdzielni postanowił uzupełnić materiały na Walne Zgromadzenie o projekty uchwał z dnia 9 kwietnia 2014 r. zgłoszone przez członków zamieszkałych w osiedlu Widok.

Lublin dn. 09.04.2014 r.

Walne Zgromadzenie
S.M. „Czuby” w Lublinie

My niżej podpisani Członkowie S.M. Czuby wnioskujemy o umieszczenie w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w roku 2014 niżej wymienionych projektów Uchwał zgodnie z art. 83 ust. 10 i 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz §75 pkt.8 Statutu S.M. „Czuby”:

 1. Uchwała nr …….. 72014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie z dnia …………….
  Walne Zgromadzenie zamraża fundusz płac i przyznawanie premii oraz nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na świadczeniach emerytalnych i rentowych.
 2. Uchwała nr …………72014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia……………
  Uchwalić zmianę Statutu w § 74 pkt. 2 poprzez wykreślenie jego treści w całości i zastąpieniem go zapisem o brzmieniu Członek Spółdzielni składający wniosek lub projekt Uchwały do Walnego Zgromadzenia może brać udział w każdej jego części celem uzasadnienia swojego wniosku lub projektu Uchwały
 3. Uchwała nr ………. 72014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie z dnia…………
  Uchwalić zmianę Statutu w § 8a pkt 2 poprzez wykreślenie po słowach „Spółdzielni” treści o brzmieniu „i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego działalnością” i zastąpieniu jej treścią o brzmieniu: i żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności. Zapis zgodny z art. 18 § 2 pkt 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze.
 4. Uchwała nr ………72014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie z dnia ………………
  Uchwalić zmianę Statutu w § 92 poprzez dopisanie punktu 6 o brzmieniu: Członkowie Zarządu obowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawie Prawo Spółdzielcze i Statutu.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:18, 10 maja 2016

Kategorie: 2014