ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu nr 15/2014 z dnia 15.04.2014 r.

Protokół nr 15/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.04.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.05.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 28.02.2015 r.
– 1 najemcy lokalu w terminie do 31.03.2015 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu spłaty i zawieszenie postępowania komorniczego .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 50%
oraz
1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot z konta opłat eksploatacyjnych nadpłaty.
– w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zakwalifikowanych do zwrotu.

zmiana zaliczki na c.o.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę wysokości zaliczki na C.O.
– w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zakwalifikowanych do zmiany zaliczki

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie nieograniczonym na wykonanie robót związanych z wymianą sterowań dźwigów w osiedlu Skarpa . Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

b) w trybie zapytania o cenę na sprzątanie klatek schodowych w budynkach osiedla Błonie. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

c) w trybie nieograniczonym na wykonanie remontu tarasu nad garażami w nieruchomości EW 24 przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

d) w trybie zapytania o cenę na wykonanie okładzin z płytek gres posadzek oraz cokolików korytarzy kondygnacji od I do X w budynkach mieszkalnych przy ulicy Szmaragdowej 30 i 34 w osiedlu Widok. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

e) w trybie nieograniczonym na roboty związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Widok i remont pokrycia dachów w budynkach osiedla Łęgi i Błonie. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Łęgi i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Lublinie.

zmiany terminu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 31.05.2014 r. wykonania dokumentacji parkingu przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi

podnajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na podnajem części lokalu z przeznaczeniem na kwieciarnię – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru Spółdzielni z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia członka posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w budynku przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie, w związku z przepisaniem mieszkania na córkę – w tym miejscu w protokole umieszczono.


Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przedłużył umowę o pracę z pracownikiem – sprzątaczką w Domu Kultury „Łęgi” od dnia 12.04.2014 r. do dnia 21.07.2014 r. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił uzupełnić materiały na Walne Zgromadzenie o projekty uchwal z dnia 8 kwietnia 2014 ( data wpływu 8.04.2014 r.) członków zamieszkałych w osiedlu Widok ( Ldz. 2507). Uchwały zgłoszone przez członków z osiedla Widok zostaną poddane pod głosowanie w pkt 13 porządku obrad na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie S.M. „Czuby” w Lublinie

My niżej podpisani Członkowie S.M. Czuby wnioskujemy o umieszczenie w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w roku 2014 niżej wymienionych projektów Uchwał zgodnie z art. 83 ust. 10 i 11 U.S.M oraz § 75 pkt. 8 Statutu S.M. „Czuby”:

l. Uchwała nr (nadany) 2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia (nadany)
Uchwalić zmianę Statutu w dziale XII . Organy Spółdzielni, A. Walne Zgromadzenie §73 poprzez dodanie punktu 3 o treści:

Walne Zgromadzenie zostanie podzielone na części:
Skarpa i Niska Skarpa 2 części1
Ruta l część,
Błonie l część,
Widok l część,
Łęgi l część,
Poręba l część.

Zapis ten jest zgodny z treścią art. 83ust.l Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

§ 87

wykreślić pkt I ppk 11 o brzmieniu „ ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części”

2. Uchwała nr (nadany)/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dnia (nadany)

Uchwalić zmianę Statutu w § 83 pkt. 3 poprzez wykreślenie zapisu „z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni”
Nowy zapis § 83 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład Rady nie mogą wchodzić osoby
będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Uchwała podyktowana konfliktem interesów pracowników i ich rodzin względem Zarządu Spółdzielni.
Uchwała nie stoi w sprzeczności z treścią 82 ust.2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

3. Uchwała nr (nadany)/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia (nadany)
Uchwalić zmianę Statutu w § 103 a poprzez dopisanie pkt 3 o brzmieniu:
W skład Rady Przedstawicieli Nieruchomości nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
Uchwała podyktowana konfliktem interesów pracowników i ich rodzin względem Zarządu Spółdzielni oraz Kierownikami Administracji.
Uchwała nie stoi w sprzeczności z treścią 82 ust.2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

 

4. Uchwała nr (nadany)/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia (nadany)
Uchwalić zmianę Statutu w § 89 poprzez dopisanie pkt 3 o brzmieniu: w skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Komisja konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu wybierając przewodniczącego komisji”
5. Uchwała nr (nadany)/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia (nadany)
Uchwalić zmianę Statutu w § 103 a1 pkt l poprzez dopisanie po słowach „ust. l” treści o brzmieniu. Wyboru dokonują Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości.
6. Uchwała nr (nadany)/2014 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia (nadany)
Uchwalić zmianę Statutu w § 103 a1 pkt 3 poprzez wykreślenie jego treści w całości i zastąpieniem go zapisem o brzmieniu: O czasie i miejscu zebrań, członkowie nieruchomości zawiadamiam są na 14 dni przed ich rozpoczęciem, ogłoszeniem zawierającym harmonogram wszystkich zebrań nieruchomości Osiedla. Ogłoszenia te wywieszane będą na klatkach schodowych danej nieruchomości, tablicach ogłoszeń, boksach garażowych lub na drzwiach lokali użytkowych”

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie