ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 14/2014 z dnia 08.04.2014 r.

Protokół nr 14/ 2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 08.04.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.01.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2015 r.

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 16 dłużników wymienionych w załączniku, wobec których podejmowane przez spółdzielnię działania (wysyłanie wezwań , rozkładanie zadłużenia na raty) okazały się bezskuteczne w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 50%

rozliczenia wkładu mieszkaniowego

Zarząd Spółdzielni wyraża zgodę na rozliczenie wkładu mieszkaniowego za przekazane do dyspozycji Spółdzielni mieszkanie przy ulicy Sympatycznej 14/4 przez spadkobiercę i sprzedane w drodze przetargu za cenę 133.000,00 zł. w sposób przedstawiony we wniosku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe spadkobierców i rozliczenie.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ulicy Kaczeńcowej 1,3,5,i ul. Wiklinowej 4,6. Zatwierdził wykaz firm do których należy wystosować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.
b) nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynków Bursztynowa 1C i Agatowa 18 w osiedlu Poręba. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
c) nieograniczonego na wykonanie robót ociepleniowych w budynku przy ulicy Romantycznej 8 i 12 w osiedlu skarpa. . Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na wykonanie wymiany posadzek w korytarzach budynków przy ulicy Sympatycznej 12 ,14 i Radości 4 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. firmą Zakład Remontowo Budowlany .
b) na roboty brukarskie w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi , Błonie i Widok . Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj STANDROG, AMIBEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .

przeprowadzenie robót remontowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie robót remontowych przez najemcę Andrzej Malinowski w lokalu po byłej hydroforni budynku przy ulicy Sympatycznej 5 w niżej wymienionym zakresie:

  1. Wymiana drzwi wejściowych – l szt
  2. Wymiana okien – 2 szt
  3. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12 cm
  4. Docieplenie dachu styropianem z pokryciem dwoma warstwami papy
  5. Docieplenie posadzki styropianem na całej powierzchni lokalu
  6. Wykonanie nowej posadzki na całej powierzchni lokalu
  7. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
  8. Wykonanie instalacji elektrycznej.

Koszty remontu zostaną pokryte z funduszu remontowego mienia SM Czuby.
Szczegółowe koszty remontu zostaną ustalone kosztorysem powykonawczym

wynajem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę:
a) na wynajęcie lokalu przy ulicy Radości 9/7a nowemu najemcy z przeznaczeniem na biuro – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego i obecnego najemcy oraz warunki najmu.
b) przepisanie umowy najmu lokalu przy ulicy Gościnnej 11/1a z obecnego na nowego najemcę.  Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego i obecnego najemcy oraz warunki najmu.

dzierżawy terenu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu przy ulicy Dziewanny 3/3a na dzierżawę terenu o powierzchni 12.0 m2 z przeznaczeniem na ustawienie stolików gastronomicznych przed lokalem.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przedłużył umowę o pracę z dniem 20.04.2014 r. do dnia 31.08.2014 r. pracownikiem zatrudnionym w Administracji osiedla Łęgi w wymiarze 1/2 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika

– rozwiązał umowę o pracę z sprzątaczką w Domu Kultury „Łęgi” bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz z upływem w dniu 1.04.2014 r. łącznego okresu pobierania z tego tytułu wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego– w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika

– z dniem 15.04.2014 r. przyjmuje na czas nieobecności usprawiedliwionej – gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu „Skarpa” nowego pracownika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika i warunki zatrudnienie pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił umieścić w informatorze z materiałami na Walne Zgromadzenie informacje dot.

1. Wodomierze z odczytem radiowym w zasobach SM „Czuby”

SM „Czuby” na podstawie Art.21 ust.2 i Art.22c ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 – Prawo o miarach (Dz.U.z 2013 r. poz. 1069) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U.Nr 225 z 2006 r. poz.1638 z późniejszymi zmianami) dokonuje wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, które utraciły ważność cechy legalizacyjnej.

Wymiana urządzeń pomiarowych odbywa się w poszczególnych osiedlach zgodnie z uchwałami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – ze środków finansowych zgromadzonych przez nieruchomości, bez dodatkowego podnoszenia opłat eksploatacyjnych.

Analiza porównawcza rozliczenia wody w poszczególnych kwartałach przed montażem wodomierzy i po wymianie na wodomierze z odczytem radiowym wykazała znaczne obniżenie ilości wody nie bilansującej się:
– w os. Błonie woda nie bilansująca się wynosiła od 4 do 15%, po wymianie (w roku 2012) utrzymuje się na poziomie od 3 do 4%.
– w os. Ruta – wynosiła od 11,93 do 14,03%, po wymianie (w roku 2013) utrzymuje się na poziomie od 2,11 do 3,39%.

W roku 2014 rozpoczęto wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w osiedlach Poręba, Łęgi, Skarpa i w dwóch budynkach w os. Widok.

Urządzenia z odczytem radiowym, montowane w zasobach naszej Spółdzielni są nieszkodliwe, bezpieczne dla ludzi, posiadają atest higieniczny, deklarację zgodności z dyrektywami europejskimi, z ustawą o urządzeniach radiowych oraz ochrony zdrowia, posiadają certyfikat wytwórców ISO 9001:2000. Podczas prac monterskich wykryto kilka przypadków nie opomiarowanego poboru wody i rozbieżności w stanach wodomierzy, podawanych przez mieszkańców do rozliczenia.

Z opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wymiany wodomierzy na nowoczesne -z odczytem radiowym. Odczyt wodomierzy dokonywany jest bez względu na obecność lokatora w mieszkaniu, co pozwala zachować prywatność i swobodę dysponowania czasem.
Prawidłowość działań Spółdzielni w powyższej sprawie potwierdził Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Lublinie podczas kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2013 roku.

2. pisma w sprawie miejsc postojowych

Rada Miasta Lublin Zbigniew Ławniczak
Biuro Radnego Rady Miasta Lublin
My niżej podpisani mieszkańcy dzielnicy Czuby/Węglin oraz członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby, w Lublinie składamy wniosek o wystąpienie przez organy SM Czuby jako właściciela działki przy ulicy Kaczeńcowej nr.34/50 Obr.30 Ark.12 do Urzędu Miasta Lublin o zmianę przeznaczenia wskazanej działki i wystąpienie o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wskazanej nieruchomości. Wnioskujemy aby właściciel SM Czuby utworzyła na działce miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Uzasadniamy to tym że w pobliżu w/w działki przy ulicy Kaczeńcowej 7 mieści się Kościół Parafialny p.w. Św .Wojciecha oraz osiedle mieszkaniowe SM Czuby „Łęgi,,. W związku z brakiem miejsc postojowych w „tym miejscu jedyne tereny właściwe do realizacji wskazanej inwestycji należą do SM Czuby działki nr 34/50 i nr 22/6 Obr.30 Ark.12 . Dlatego składamy wniosek o pilne i konieczne utworzenia miejsc parkingowych na w/w działce składamy podpisy i upoważniamy Zbigniewa Ławniczaka Radnego Rady Miasta Lublin i Mieczysława Biszkonta Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuby Północne mieszkańców naszej dzielnicy Czuby /Węglin do przedstawienia naszego stanowiska.

Zbigniew Ławniczak

 

Lublin dn. 28.02.2014 r

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
PE/EŁ/813/14

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2014 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pod budowę miejsc parkingowych m.in. na działce nr 34/50 zlokalizowanej w Osiedlu ,,Łęgi”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czyby” w Lublinie informuje, że już na początku 2013 roku podjął starania w celu realizacji tej inwestycji.

Na wniosek mieszkańców Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” pozytywnie odniosła się do potrzeb mieszkańców i wygospodarowała środki finansowe na opracowanie projektu budowy parkingu na przedmiotowej działce. Projekt zagospodarowania terenu został już złożony do Urzędu Miasta Lublin w celu uzyskania akceptacji.
Mamy nadzieję, że akcja zbierania podpisów przez Pana i Pana Mieczysława Biszkonta została zorganizowana w celu wsparcia naszej inicjatywy.

Jednocześnie przypominamy, że na działce nr 22/6 zlokalizowany jest centralny, ogrodzony i sukcesywnie doposażany plac zabaw, z którego korzystają dzieci z osiedli SM ,,Czuby”, a także z „Węglina”. Dziwi nas fakt, że Pan Biszkont jako mieszkaniec osiedla oraz Pan – zaangażowany społecznik – wnioskujecie o likwidację tego placu na rzecz parkingu. Zdaniem Zarządu SM „Czuby” likwidacja placu zabaw nie leży w interesie Spółdzielni, ani też najmłodszych mieszkańców tego rejonu, licznie korzystających z urządzeń zabawowych usytuowanych na przedmiotowej działce.
Parking zaprojektowany na działce nr 34/50 będzie ogólnodostępny i służył będzie nie tylko naszym mieszkańcom, ale jak widać z załączonych przez Panów list również osobom spoza naszej Spółdzielni, a także przyjezdnym spoza Lublina. Obsługiwał on będzie także umiejscowiony w jego bezpośrednim sąsiedztwie Kościół parafialny św. Wojciecha, do którego uczęszcza wielu wiernych i to nie tylko w niedzielę, czy dni świąteczne. Brak miejsc postojowych odczuwają również rodzice dowożący dzieci do Przedszkola nr 45.

Budowa ww. parkingu jest bardzo potrzebna i uzasadniona społecznie. Jednakże największym problemem dla naszych mieszkańców jest duży koszt tego przedsięwzięcia. Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi budowa wyniesie ok. 500 tys. zł. Na przyległej działce usytuowana jest stacja transformatorowa zasilająca kilka budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przez działkę przebiega 6 linii energetycznych, rurociąg wodny oraz kanalizacja deszczowa. Przełożenie lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, jak również ukształtowanie terenu znacznie podnoszą koszt budowy.

Próba wymuszenia przez Pana sfinansowania budowy tego parkingu tylko przez mieszkańców Osiedla Łęgi jest wysoce nieetyczna. Znaczna część naszych członków to osoby skromnie uposażone. Jest wiele osób starszych, żyjących z niskich emerytur, które wystarczają im jedynie na pokrycie niezbędnych do życia potrzeb. Nie są w stanie sfinansować inwestycji, która będzie służyć także osobom spoza Osiedla ,,Łęgi”.

W związku z powyższym Spółdzielnia ma nadzieję, że jeżeli zaangażował się Pan jako Radny Rady Miasta Lublin w sprawę budowy w/w parkingu, to doprowadzi Pan również do skutecznego pozyskania środków finansowych na realizację tej inwestycji. Mieszkańcy liczą również na podjęcie konkretnych działań przez pozostałych Radnych Rady Miasta Lublin, Rady Dzielnicy Czuby Północne oraz Rady Dzielnicy Węglin Południowy, mających na celu zgromadzenie niezbędnych środków finansowych.

Mamy nadzieję, że wspólne nasze działania doprowadzą do szybkiej realizacji powyższej inwestycji, która ułatwi funkcjonowanie osobom zamieszkującym sąsiadujące ze sobą dzielnice.

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin
Rada Dzielnicy Czuby Północne
Rada Dzielnicy Węglin Południowy
Rada Nadzorcza SM „CZUBY”
Walne Zgromadzenie SM „CZUBY”
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie