Protokół nr 13/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 01.04.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze ,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.

zawieszenie postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postępowania komorniczego wobec osoby zam. Ułanów w osiedlu Błonie z uwagi na prowadzone przez w/w działania związane ze sprzedażą mieszkania. Po dokonaniu transakcji sprzedaży w/w wpłaci na konto spółdzielni całość zadłużenia tj. 26 070,70 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 13 dłużników wymienionych w załączniku . Podejmowane przez spółdzielnię działania – wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty okazały się wobec n/w osób bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłuzników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 100%
oraz
1 osobie wyraził zgodę na spłatę odsetek w 24 ratach i w tym okresie odstąpić od naliczania kolejnych odsetek od spłacanej kwoty.

zmiana zaliczki na CO

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę :
1. Członkowi zam. Szmaragdowa w osiedlu Widok na zmniejszenie zaliczki ma CO z 88,78 zł na 70,00zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
2. Członkowi zam. Bursztynowa 30/29 w osiedlu Widok na zmniejszenie zaliczki ma CO z 331,52 zł na 200,00zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

  1. Na podstawie § 45 ust.2 pkt 1 regulaminu zamówień w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót remontowych tj. remont balkonów , remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Ruta , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Różanej l – mienie Spółdzielni , remont schodów przed budynkiem Watykańska 4 i remont opaski przy budynku Różana l – mienie Spółdzielni , Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
  2. W trybie przetargu nieograniczonego na roboty związane z dociepleniem stropodachów w budynkach osiedle Ruta i Błonie , Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
  3. Na podstawie § 45 ust.2 pkt 1 regulaminu zamówień w trybie „zapytania o cenę o cenę” na cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych ulic w osiedl; u Łęgi . Zatwierdził wykaz firm, do których należy wystosować zapytanie.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

  1. Na sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Ruta oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole.
  2. Na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok oraz wyraził zgodę na podpisanie umów na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. PERFEKT Lubelska Fabryka Okien , MEDA PLAST Sp z o. o. i SPEKTRUM Lublin

uzupełnienie oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie oferty do przetargu na wykonanie wymiany posadzek w korytarzach budynków przy ulicy Sympatycznej 12 ,14, Radości 4 w osiedlu Skarpa.

przesunięcie terminu opracowania dokumentacji

Zarząd Spółdzielni w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z przyszłymi najemcami technologii i konstrukcji budynku wyraził zgodę na przesunięcie terminu do dnia 30.04.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu usługowego przy ulicy Agatowej 7 na działce nr 19/5 w osiedlu Poręba.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wycofał skierowany do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały o wytoczenie powództwa cywilnego o nakazie sprzedaży w drodze licytacji lokalu przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie w związku z dokonaną przez osobę zajmującą lokal wplata kwoty 39 543,89 zł na poczet opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął decyzję o zorganizowaniu stażu przez okres 6-ciu miesięcy dla osoby bezrobotnej w Zarządzie i Administracji Ogólnej oraz Domach Kultury Sp-ni ze środków Miejskiego Urzędu Pracy. Staż pracy zorganizowany będzie od 1.09.2014 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– w okresie 10.04.2014 r. – 23.05.2014 r. tj. podczas nieobecności w pracy sprzątaczek w Zarządzie i Administracji Ogólnej zlecił innej osobie sprzątanie pomieszczeń – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– podjął decyzję o zastosowaniu art. 53 kodeksu pracy wobec pracownika – sprzątaczki w Domu Kultury „Łęgi”, przebywającej na zwolnieniu lekarskim dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– nie przedłuża umowy o pracę z pracownikiem z osiedla Błonie w związku z powrotem do pracy w dniu 1.04.2014 r. przebywającej na urlopie wychowawczym pracownika za którego w/w pełniła zastępstwo – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad.6
Zarząd Spółdzielni postanowił umieścić w informatorze z materiełami na Walne Zgromadzenie informacje dot.

1. Roboty remontowe do wykonania w Osiedlach SM „Czuby” w 2014r. ujęte w planach remontów zatwierdzonych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Os. SKARPA:

– malowanie parterów klatek schodowych w budynkach przy ul. Przedwiośnie 1, 3, 7
– naprawa nawierzchni asfaltowych w osiedlu,
– remont balkonów w budynkach przy ul Romantycznej 6, 15, 17, 19, Radości 4, 9, 11
– remont opasek odwadniających przy budynkach Przedwiośnie 1, 3, 7
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Gościnnej 1 ,3 ,5 ,15, Fantastycznej 11, Przedwiośnie 1, 3, 7
– remont wejść do klatek w budynkach Romantyczna 17,1 9, Radości 1, 3, 5, Przedwiośnie 1, 3, 7
– docieplenie ścian szczytowych w budynku przy ul. Fantastycznej 9 /strona zachodnia/ Romantycznej 8, 10
– remont elewacji północnej budynku przy ul. Romantycznej 15
– remont prześwitów w budynkach przy ul. Sympatycznej 10, 16
– remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Romantycznej 10
– wymiana wodomierzy z elektronicznym odczytem radiowym w budynkach ul. Fantastyczna 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Romantyczna 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Radości 1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, Sympatyczna 1, 3, 12, 14, 16, Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
– wymiana lamp na klatkach schodowych w budynkach Romantyczna 6, 9, Fantastyczna 17, 19, 21
– przebudowa instalacji gazowej w budynku Romantyczna 10
– wymiana posadzek w korytarzach budynków Sympatyczna 12, 14, Radości 4, Romantyczna 12
– przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach budynków Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Romantyczna 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Radości 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14,16
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w mieszkaniach i lokalach użytkowych
– bieżące remonty dźwigów w osiedlu
– wymiana sterowań dźwigów w budynkach Fantastyczna 11, Sympatyczna 1, Sympatyczna 3, Gościnna 7, Romantyczna 6, Romantyczna 8 – po 1 dźwigu wymiana , Sympatyczna 2 i 4 – po 2 dźwigi wymiana
– konserwacja zieleni w osiedlu
Os. RUTA:

– malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Różanej 22
– docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Różanej 17, 21, 27, Jana Pawła II 9
– remont konstrukcji balkonów
– wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ul. Dziewanny 6, 10
– wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Sasankowej 3, 4, 5, Dziewanny 4, Watykańska 8, 10
– wymiana okien do pomieszczeń zsypowych w budynku Różana 7 i okien do wózkowni w budynku Jana PawłaII9
– roboty elewacyjne / tynki , uszczelnienia / w budynkach osiedla
– remont chodników, remont opasek odwadniających wokół budynków, remont schodów, remont podestów przy wejściach do klatek schodowych
– remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu
– wykonanie zatok parkingowych przy ul Stokrotki i Dziewanny
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej
– konserwacja zieleni w osiedlu
Os. ŁĘGI:

– remont dachu w budynku przy ul. Tymiankowej 1, Bocianiej 1
– remont wiatrołapów w budynkach przy ul. Kaczeńcowej 6, Biedronki 9, 11, Bocianiej 6, 8, 10
– wykonanie projektu wraz z realizacją remontu balkonów w budynkach przy ul. Tymiankowej 54, 56, 58
– wymiana wodomierzy z elektronicznym odczytem radiowym w osiedlu
– wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Kaczeńcowej 1, 3, 5
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Wiklinowej 4, 6
– remont ciągów pieszych przy ul. Kaczeńcowej 2, 6, 8, 10
– wykonanie projektu technicznego budowy parkingu przy ul. Kaczeńcowej
– wykonanie projektu technicznego wraz z realizacja robót związanych z rozbudową parkingu przy ul. Tymiankowej 48 i dobudowy miejsc postojowych na wysokości budynku Tymiankowa 52
– wykonanie projektu wymiany instalacji gazowej w budynkach przy ul. Kaczeńcowej 8, Biedronki 5, Tatarakowej 6, 16, Bocianiej 6
– przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach i garażach
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej
– konserwacja zieleni w osiedlu


Os. BŁONIE:

– remont dachów budynków przy ul. Ułanów 22, Szaserów 11, Rycerskiej 4, 6, Kawaleryjskiej 4, 6, 16
– docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Hetmańskiej 6, 8, 10, 12, 14, 16, Kawaleryjskiej 14, 16, 18, Szaserów 1, 9, 11
– remont chodników w osiedlu
– wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Dragonów 3 ,14
– wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynkach ul. Husarska 2, 6 ,8 Ułanów 22, Rycerska 2, 4, 5, 6, 8, Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
– naprawa wentylacji w mieszkaniach
– remont kominów w budynkach przy ul. Husarskiej 2, 6, 8, Rycerskiej 4, 6
– czyszczenie pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Hetmańskiej 6, 8, 10, Szaserów 1, 9, 11, Kawaleryjskiej 14, 16, 18
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej
– konserwacja zieleni w osiedlu


Os. WIDOK:

– malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Szmaragdowej 4, Bursztynowej 19, 30, 35
– malowanie ogrodzenia przy ul. Topazowej 4, 6
– miejscowe naprawy elewacji w budynkach przy ul. Bursztynowej 19, 21, 23, 34, 25
– remont chodników , ciągów pieszych i schodów w osiedlu
– wymiana ślusarki w wiatrołapach w budynkach Szmaragdowa 36, Bursztynowa 24 i drzwi p.poż w budynku Bursztynowa 30, drzwi komory zsypowej Bursztynowa 41 oraz wymiana okienek piwnicznych w budynku Szmaragdowa 16
– remont tarasu nad garażami budynku przy ul. Bursztynowej 37
– remont cokołu budynków przy ul. Bursztynowej 29, 31
– wymiana domofonów w budynkach przy ul. Bursztynowej 24, 32
– wykonanie posadzek z płytek gresowych w korytarzach budynków przy ul. Szmaragdowej 30, 34
– wymiana wodomierzy w budynkach przy ul. Topazowej 4 i 6 z elektronicznym odczytem radiowym
– wymiana wodomierzy w budynkach Bursztynowa 19, 34
– wymiana ciepłomierzy w budynkach Topazowa 4, 6
– remont kabiny towarowej w budynku Bursztynowa 41
– montaż opraw energooszczędnych w wiatrołapie Szmaragdowa 4
– przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach, lokalach użytkowych i garażach
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej
– konserwacja zieleni w osiedlu
Os. PORĘBA:

– remont elewacji budynków przy ul. Bursztynowej 1C , Agatowej 18
– malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Perłowej 4 ,Szafirowej 5, Turkusowej 1, Bursztynowej 14, Agatowej 14, Agatowej 16
– wymiana wodomierzy z elektronicznym odczytem radiowym w osiedlu
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej
– konserwacja zieleni w osiedlu

2. Wymiana instalacji gazowej w zasobach SM „Czuby”

Wymiana instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Zły stan techniczny instalacji potwierdzają kolejne przeglądy przeprowadzane każdego roku na podstawie przepisu Art.62 ust.1 pkt.1 lit.c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane Dz.U. 2010 r, nr 243, poz.1623 z późn.zm. Szczególny niepokój budzi korozja pionów gazowych w miejscu przejścia przez stropy. Wilgoć nagromadzona w stropach w zamkniętych szachtach instalacyjnych, spowodowana poceniem się rur w okresie letnim lub przeciekami instalacji wodnej sprzyja rozwojowi korozji. Nie ma żadnej możliwości sprawdzenia tych miejsc bez rozkucia szachtów i stropów w mieszkaniach. Odkryte piony gazowe stanowią dowód jak duże spustoszenie spowodowała korozja na przestrzeni ok. 30 lat.
Opinie techniczne nie pozostawiają żadnych wątpliwości – instalację gazową koniecznie należy wymienić. Rada Nadzorcza SM „CZUBY” uchwałą Nr 53/6/2012 z dnia 26.06.2012 roku zobowiązała Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w celu sukcesywnej wymiany instalacji gazowych.

Wymiana instalacji polega na wykonaniu nowych pionów gazowych na klatkach schodowych, od których lokalówki doprowadzają gaz do każdego mieszkania wraz z montażem gazomierzy indywidualnych. Wyjątek stanowią budynki już wyposażone w gazomierze mieszkaniowe.
Projekt na wymianę instalacji, opracowany zgodnie z warunkami Zakładu Gazowniczego oraz warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. musi uzyskać akceptację Urzędu Miasta Lublin Wydziału Architektury i Budownictwa.

Pozwolenie na budowę wymaga uzyskania 100 % zgody właścicieli lokali. Brak zgody zaledwie kilku właścicieli mieszkań w budynku, uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji i wymianę skorodowanej instalacji gazowej. Stanowisko Urzędu Miasta w tej sprawie może ulec zmianie w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r. Sygn. IIICZP 122/13.

W pierwszej kolejności Spółdzielnia zaplanowała wymianę instalacji w najstarszym osiedlu Skarpa. Niestety zabrakło zgodności i odpowiedzialności mieszkańców. Od ponad roku nie udało się w żadnym budynku uzyskać 100% zgody właścicieli na taką modernizację.
Udało się natomiast uzyskać zgodę właścicieli lokali na wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Tymiankowej 3 w os. Łęgi. Mieszkańcy są zadowoleni z przebiegu prac. Czas pracy ekipy montażowej w mieszkaniu to ok. 2,5 do 3,5 godziny w zależności od stopnia skomplikowania prac. Termin wykonania robót i sposób prowadzenia instalacji w mieszkaniach był indywidualnie uzgadniany. Prace wykonywane były starannie i czysto, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Kolejne trzy budynki, w których przystąpimy do wymiany instalacji – to także osiedle Łęgi.
Po wymianie instalacji opłaty za gaz wnoszone są przez mieszkańców do dostawcy gazu, zaś opłaty eksploatacyjne wnoszone do Spółdzielni – pomniejszone w zależności od ilości osób zgłoszonych do zamieszkiwania o kwotę ok. 9 – 10 zł/osobę, tj. przy zgłoszeniu 2 osób w lokalu – opłaty zmniejszą o ok. 20 zł, 3 osób – o ok. 30 zł, 4 osób – o ok. 40 zł, itd.

Wymiana instalacji w zasobach spółdzielni, zgodnie z zatwierdzonymi przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radę Nadzorczą planami gospodarczymi finansowana jest z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości, bez podnoszenia opłat eksploatacyjnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” apeluje do osób nie zdecydowanych, by nie narażały siebie i swoich sąsiadów i wyraziły zgodę na przeprowadzenie wymiany instalacji gazowej w poszczególnych budynkach. Administracje będą informować wszystkich mieszkańców, których będą dotyczyły powyższe prace o wszelkich planowanych działaniach w kolejnych budynkach i nieruchomościach na terenie poszczególnych osiedli.

W spółdzielni można także zapoznać się z ekspertyzą techniczną Politechniki Lubelskiej dotyczącą badania fragmentu pionu gazowego wyciętego w miejscu przejścia przez strop.

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić telefonicznie lub osobiście w administracjach osiedlowych.
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:15, 10 maja 2016

Kategorie: 2014