ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 12/2014 z dnia 25.03.2014 r.

Protokół nr 12/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.03.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.


Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.12.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.03.2015 r.
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zawieszenie postępowania komorniczego wobec osoby zam. przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie, wobec której Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie nie wyraziła zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
oraz
1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni nadpłaty w wysokości 1 950,27 zł występującej na koncie opłat eksploatacyjnych osoby zam. przy ulicy Szaserów w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmiany stawek opłat czynszowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na dokonanie:
a) zmian z dniem 1.04.2014 r. stawek opłat czynszowych – zaliczki na podgrzanie ciepłej wody w osiedlu Łęgi zgodnie z załączonym wykazem.
b) wprowadzenie do czynszu z dniem 1.04.2014 r. w budynku Topazowa 6 klatka III – mieszkanie od nr 21 do 28 w osiedlu Widok, pozycji „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 6,90zł/m – c /lokal,
c) zmian z dniem 1.04.2014 r. stawek opłat czynszowych – zaliczki na podgrzanie ciepłej wody w osiedlu Błonie zgodnie z załączonym wykazem.
d) zmian z dniem 1.04.2014 r. stawek opłat czynszowych – zaliczki na podgrzanie ciepłej wody – wymiennikownia PC 1, 2 w osiedlu Skarpa zgodnie z załącznikiem nr 1
– zaliczki na podgrzanie ciepłej wody i centralnego ogrzewania dla budynków przy ulicy Przytulnej w osiedlu Niska Skarpa
e) zmian z dniem 1.04.2014 r. stawek opłat czynszowych – zaliczki na podgrzanie ciepłej wody w osiedlu Ruta zgodnie z załączonym wykazem.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

– przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni:
a) na podstawie § 45 pkt2 ppkt1 regulaminu wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa,

b) na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 4,6 regulaminu wyrazi zgodę na zlecenie Pracowni Projektowej Dom i Wnętrza w trybie „zamówienia z wolnej ręki „wykonanie projektów wymiany docieplenie ścian szczytowych budynków przy ulicy Romantycznej 8, 10, 12 w osiedlu Skarpa.

zamiany lokalu ubytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy na zamianę lokalu użytkowego położonego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa na większy. W/w nie miał możliwości prowadzenia we wcześniej przyznanym lokalu działalności z uwagi na wymagania Sanepidu. Zamieniony lokal jest większy, a Sanepid wstępnie pozytywnie zaopiniował możliwość prowadzenia w nim gabinetu okulistycznego. Przejęcia i zdanie poprzedniego nastąpi z dniem l kwietnia b.r. Warunki wynajmu pozostają bez zmian – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) nieograniczonego na remont wiatrołapów do budynku przy ulicy Kaczeńcowej 6, Biedronki 9, 11,Bocianiej 6, 8, 10 w osiedlu Łęgi oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy o wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. SPEKTRUM Sp. z o.o.
b) na sprzątanie klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Topazowej 6 klatka III mieszkania od nr 21 do 28 w osiedlu Widok.
c) na wykonanie miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 34 w osiedlu Widok oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy o wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Remontowo – Budowlanym, Bekoniarstwo i Brukarstwo.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wstrzymał działania eksmisyjne i zawiesił postepowanie sądowe wobec osoby zam. Szmaragdowa w osiedlu Widok w związku ze spłatą zadłużenia wobec Spółdzielni i koniecznością uregulowania przez w/w stanu prawnego lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 1.04.2014 r. podwyższa pracownikowi ryczałt za sprzątanie pomieszczeń biurowych administracji Osiedla – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 1.04.2014 r. przyjął do pracy pracownika na okres próbny do 30.06.2014 r. na stanowisku specjalisty ds. technicznych w adm. os. „Błonie” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 1.04.2014 r. zmienił pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na 3/4 etatu. Wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zwiększeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił w Informatorze dostarczanym wszystkim członkom i mieszkańcom spółdzielni umieścić sprawozdanie w brzmieniu:

w tym miejscu w protokole umieszczono sprawozdanie z działalności zarządu spółdzielni mieszkaniowej „czuby” w Lublinie za 2013 rok (skrócone)
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie