ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 11/2014 z dnia 18.03.2014 r.

Protokół nr 11/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 18.03.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.02.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 4 osobom w terminie do 31.03.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postępowania komorniczego wobec osoby zam. przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi. W przypadku braku spłaty zadłużenia postępowanie zostanie odwieszone. Zgodnie z deklaracją złożoną przez w/w powyższa decyzja pozwoli jej na uzyskanie kredytu bankowego na spłatę zadłużenia wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

dzierżawy terenu

Zarząd Spółdzielni :
a) nie wyraził zgody firmie SAWANA na dzierżawę części działki nr 24/15 znajdującej się przy ulicy Radości 2c w osiedlu Skarpa.
b) wyraził zgodę na obniżenie stawki opłat z 14,72 zł/m2 na 13,72 zł/m2 za dzierżawę terenu przy ulicy Kaczeńcowej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dzierżawcy.

zmiany opłat stawek czynszowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na dokonanie zmian z dniem 1.04.2014 r. stawek opłat czynszowych

– w osiedlu Widok zgodnie z:
Załącznik nr 1 – zaliczki na podgrzanie ciepłej wody
Załącznik nr 2 – zaliczki na gaz
Załącznik nr 3 zaliczki na energię elektryczną.

– w osiedlu Poręba – zaliczki na podgrzanie ciepłej wody.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzeni przetargu:
a) na podstawie § 46 regulaminu w trybie „zlecania z wolnej ręki” zlecenie firmie INTERMET remont generalny altany śmietnikowej służącej mieszkańcom nieruchomości EW 04 ul. Szmaragdowa 16 w osiedlu Widok,

b) w trybie przetargu nieograniczonego na roboty brukarskie w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

c) w trybie przetargu nieograniczonego na roboty ociepleniowe w osiedlu Skarpa zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

d) na podstawie § 46 regulaminu w trybie „zlecania z wolnej ręki” zlecenie firmie „Secam 96” przeprowadzenia szkoleń obowiązkowych z bhp dla stanowisk robotniczych w poszczególnych administracjach osiedli.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na malowanie klatek schodowych budynku przy ulicy Tymiankowej 3 i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. PABLOBUD.

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców, którzy złożyli ofertę na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 26.03.2014 r. do godz. 9.00.

rozliczenia normatywu

Zarząd Spółdzielni przeanalizował wysokość zadłużenia wobec banku na dzień 31.12.2013 r. z tytułu kredytu i odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa. Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych …… w przypadku systematycznych spłat przez okres 20 lat tj. do końca 2017 – pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz odsetek przejściowo umorzonych przez budżet państwa zostanie umorzone. Z przedstawionych danych, przy założeniu ze wysokość normatywu do końca 2017 r. będzie wynosiła 3,36 zł/m2 wynika, iż na koniec 2017 roku w zasobach spółdzielni pozostaną jeszcze mieszkania (niska Dziewanny i Różana ) zadłużone z tytułu kredytu. Aby dokonać spłaty pozostałego zadłużenia normatyw winien kształtować się w przedziale od 3,80 – 12,12 zł/m2

W tym miejscu w protokole umieszczono wykaz lokali spłacających wkłady na podstawie ustawy z dnia 30.11.1995 r.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5
– podjął uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Uchwała nr 8 /2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

– Uchwała nr 9/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie: sposobu wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz pracowników.

– Uchwała nr 10 /2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie: zmiany regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27.02.2001 r.

– Uchwała nr 11/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc w których przetwarzane są dane osobowe.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił zwołać części Walnego zgromadzenia zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– harmonogram zebrań
– wzór zawiadomienia wraz z porządkiem obrad

Harmonogram zebrań części Walnego Zgromadzenia wraz z zawiadomieniem i porządkiem obrad zostanie zamieszczony w Informatorze dostarczonym wszystkim osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie.
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie