ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 10/2014 z dnia 11.03.2014 r.

Protokół nr 10/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 11.03.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy pracownicze,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 3 osobom w terminie do 28.02.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2015 r.
– 2 osobom w terminie do 30.04.2015 r.

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni postanowił skierować do sądu pozwy o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 24 niżej wymienionych dłużników, którzy nie reagują na działania podejmowane przez spółdzielnię mające na celu zlikwidowania zadłużenie takie jak rozkładanie długu na raty, wezwania o zapłatę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
oraz 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Ruta, zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,
b) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakładowi instalacji Sanitarnych ustalenie przyczyny i sposobu naprawy wentylacji grawitacyjnej w 40 mieszkaniach osiedla Błonie.

zlecenia sprzątania

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie EFZON wyłonionej w przetargu na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i traktów komunikacyjnych w budynkach
– Tymiankowa 1 kl. II – mieszkania od nr 11 do 20,
– Tymiankowa 1 kl. IV – mieszkania od nr 31 do 40,
– Tymiankowa 1 kl. V – mieszkania od nr 41 do 50,
– Tymiankowa 1 kl. IX – mieszkania od nr 80 do 89,
– Bociania 6 kl. III – mieszkania od nr 17 do 26,
– Wiklinowa 6 kl. II – mieszkania od nr 24 do 45 plus 45A i 45B,
– Kaczeńcowa 2 kl. III – mieszkania od nr 30 do 44,
– Kaczeńcowa 1 kl. III – mieszkania od nr 13 do 18
oraz na doliczenie z dniem 01.04.2014 roku, do czynszu kwoty 7,00 złotych (brutto) za sprzątanie klatek schodowych w tych budynkach.

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferenta firmy PABLOBUD o uzupełnienie złożonej oferty na malowanie klatek schodowych budynku przy ulicy Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi.

remontu schodów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wykonanie kapitalnego remontu schodów przed wejściem do lokali użytkowych spółdzielni w budynku przy ulicy Watykańskiej 4 po wykonaniu remontu elewacji budynku.

wymiany instalacji gazowej

Zarząd Spółdzielni po zapoznaniu się z harmonogramem spłaty, wpływu środków z odpisu w każdym roku na fundusz wymiany oraz przewidywanym kosztem wymiany instalacji w każdym roku , wyraził zgodę na wymianę instalacji gazowej w najstarszych budynkach przy ulicy Gościnnej 15, 1, 3, 5 w osiedlu Skarpa w roku 2015 i zadłużenie tej nieruchomości ze środków spółdzielczych.

podnajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 9 ust.1 umowy wyraził zgodę na na podnajęcie części lokalu położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na gabinet lekarski z zabiegowym – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 7/2014
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.03.2014 r.

Działając na podstawie art. 163 kodeksu pracy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Ustala się na 2014 r. plan urlopów wypoczynkowych, dla pracowników Spółdzielni, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do udzielania podległym pracownikom urlopów wypoczynkowych zgodnie z ustalonym planem urlopów wypoczynkowych na 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2014 r.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni przeanalizował

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Stanowisko prawne w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia
– uwagi dot. organizacji walnego zgromadzenia

 
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie