Protokół nr 50/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 18.12.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 5 osobom w terminie do 31.12.2012 r.
– 2 osobom w terminie do 31.01.2013 r. w tym 1 termin ostateczny
– 1 osobie w terminie do 11.01.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 28.02.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2013 r.
– 3 osobom w terminie do 31.10.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2013 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty oraz do komornika.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 6 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%
oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu rat normatywu.

zmiana stawek opłat na fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie nr 13/27/28/2012 z dniem 01.04.2013 r. zmienia stawkę odpisu na fundusz remontowy – 3,86 zł/m2 p.u./m – c w nieruchomości EB14

korekta funduszu płac na 2012 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przekroczenie funduszu płac w grupie pracowników administracji w osiedlu Widok o 2,1% . Wykonanie funduszu płac w tym osiedlu za 2012 r. wyniesie 99,99%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

uzupełnienia oferty

Na wniosek komisji przetargowej Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców na roboty związane z wymiana wodomierzy w osiedlu Ruta o uzupełnienie brakujących dokumentów przetargowych w terminie do 27.12.2012 r. .spotkanie komisji przetargowej wyznaczono na dzień 28.12.2012 r.

wymiany sterowania dźwigu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46ust.2 pkt 2 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Inwestprojekt Dzwig wymianę sterowania dźwigu w budynku przy ulicy Stokrotki 3 w osiedlu Ruta.

umowy na reklamę

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi nr 30/11/2012 z dnia 28.11.2012 r. zawarł umowę na umieszczenie przy ulicy Bocianiej 1 reklamy wolnostojącej z najemcą lokalu przy ulicy Bocianiej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

wyrażenia zgody na wykonanie montażu lamp z czujnikami ruchu

Zarząd Spółdzielni w oparciu o §46 pkt 2 ppkt 6 Regulaminu wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wykonania montażu lamp z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Sympatycznej 4 przez n/w firmy

1. JATECH – wymiana 11 szt. lamp przed windami zgodnie z załączoną ofertą
2. ELEKTROŁUK – Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych –wymiana 12 szt. lamp na klatce schodowej na lampy z czujnikami ruchu zakupione przez Administrację os. Skarpa.

przesunięcie terminu zakończenia robót dodatkowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia dodatkowych robót remontowych chodników w os Skarpa do dnia 31.05.2013 r wykonywanych przez Budownictwo Drogowe, na podstawie aneksu nr 2 z dnia 13.11.2012r. Roboty dodatkowe zostały już wykonane w sześciu (z siedmiu) miejscach w osiedlu. Jednak występujące w grudniu ujemne temperatury nie pozwalają na prawidłowe technologicznie wykonanie robót w pozostałym jednym miejscu w osiedlu.

zakup sprzętu i licencji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup w Firmie ZETO FortiGate-80C Bundle 8×5, lYear oraz instalację i konfigurację systemu UTM w sieci LAN zgodnie z przedłożoną ofertą.

Ad.4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

1. Uchwałę Nr 18/2012 Zarządu S M Czuby w Lublinie z dnia 18.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie załączników Nr l i Nr 2 INSTRUKCJI BHP Nr l/ 99 z dnia l lipca 1999 roku Prezesa Zarządu dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej .

2. Załącznik Nr l – Wykaz cen

3. Załącznik Nr 2 Ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej .

przedłużył umowy o pracę z n/w pracownikami:

1. z gospodarzem rejonu mieszkalnego w os. Łęgi z dniem 01.02.2013 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,
.
2. z gospodarzem rejonu mieszkalnego w os. Błonie z dniem 01.01.2013 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

z dniem 01.01.2013 r. zatrudnia n/w pracowników w następujących komórkach organizacyjnych:

1. pracownika na stanowisku administratora w adm. os. Błonie w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,

2. pracownika na stanowisku administratora w adm. os. Ruta w wymiarze 1 etatu z w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

z dniem 1.01.2013 r. nie przedłuża umowy o pracę z n/w pracownikami:

1. z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku instruktora ds. społeczno-wychowawczych w Domu Kultury Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,

2. z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni przeanalizował poniższe zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za okres I – X.2012 r.
– Wynik za okres I – X 2012r. ( zestawienie zbiorcze) tabela 2
– Wynik za okres I – X 2012r. ( zestawienie zbiorcze) tabela 2a
– Wynik za okres I – X 2012r. SM Czuby ( zestawienie zbiorcze) tabela 2b
– Wynik za okres I – X 2012r. SM Czuby ( zestawienie zbiorcze) tabela 2c

Z wynikami tymi zapozna Radę Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 13:05, 11 maja 2016

Kategorie: 2012