Protokół nr 48/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 04.12.2012 r.

Obecni :
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.12.2012 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2013 r.
oraz
– 1 użytkownikowi miejsca parkingowego w terminie do 31.05.2013 r.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%

zmniejszenia składnika fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni w związku z uchyleniem przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok uchwały nr 19/2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zwiększenia funduszu remontowego nieruchomości Bursztynowa 34 na docieplenie budynku, zmniejszył z dniem 01.01.2013 r. fundusz remontowy w tej nieruchomości o 1,30 zł/m2 p.u.m .

wprowadzenia nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni realizując uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli z dniem 01.01.2013 r. wprowadza do opłat czynszowych pozycję „sprzątanie klatek schodowych” w:

1. w budynku Agatowa 14 w osiedlu Poręba dla mieszkań od 9 do 16 w wysokości 9,84 zł/miesięcznie/lokal, oraz
2. w budynku Bursztynowa 19 w osiedlu Widok – kl. IX mieszkania od 73 do 80
3. w budynku Bursztynowa 31 w osiedlu Widok – kl. V mieszkania od 32 do 39
4. w budynku Bursztynowa 25 w osiedlu Widok – kl. IIIV mieszkania od 61 do 72 w wysokości 9,23 zł/miesięcznie/lokal.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu w trybie nieograniczonym na remont podestów wejściowych do klatek schodowych w osiedlu Błonie – unieważnił przetarg z uwagi na niewystarczające środki finansowe w planie remontów. Wyraził zgodę na rozpisanie nowego przetargu na wykonanie w/w prac.

zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr EW 12/2009 z dnia 14.12.2009 r. na sprzątanie klatek schodowych z firmą INPROF na sprzątanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Wiklinowej V klatka mieszkania od 69 do 90, 90A i 90B oraz w budynku przy ulicy Bocianiej 10 III klatka mieszkania od 11 do 20.

umieszczenia reklamy

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na umieszczenie reklamy na budynkach parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa ze względu na trwającą procedurę przekazywania parkingów w dzierżawę.

ustawienia zakazu handlu

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Nadzorczej nr 99/1/2012 z dnia 27.11.2012 r. polecił administracji osiedla Skarpa ustawić na parkingu przy ulicy Radości 2A i 2 B w osiedlu Skarpa tablicę z napisem „Teren SM „Czuby” zakaz handlu”

zakup silników do kosiarek

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup w Firmie Import- Eksport 2 szt. silników spalinowych do kosiarek znajdujących się na wyposażeniu Administracji Osiedla Skarpa.

Ad. 4
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 13:03, 11 maja 2016

Kategorie: 2012