Protokół nr 47/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27.11.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 28.02.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2012 r.
– 2 osobom w terminie do 30.11.2013 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 100%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.
oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

składniki opłat za lokale i dzierżawę mienia Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wysokość składników opłat w lokalach użytkowych mienia Spółdzielni oraz dzierżawy terenu na terenie mienia Spółdzielni zgodnie z załącznikiem – w tym miejscu w protokole umieszczono Wykaz stawek opłat eksploatacyjnych od 01.01.2013 r. w Lokale i dzierżawa terenu mienia Spółdzielni w nieruchomościach: 03ES, 11ES, 12ES, 14ER, 16ER, 21ER, 22ER, 23ER, 29ER, 17EŁ, 14EB, 15EB, 18EW, 12EP oraz poza nieruchomościami.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

mienie spółdzielni

Zarząd Spółdzielni włączył 2 pomieszczenia archiwum spółdzielni przy ul. Watykańska 10 – 131,4m2 oraz przy ulicy Jutrzenki 10 – 46,8 m2 do mienia spółdzielni.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu na wymianę, wodomierzy w osiedlu Ruta

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczone na dostawę i wymianę wodomierzy z modułami do zdalnego odczytu wraz ich kontrolą i odczytami. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na w/w roboty oraz składu osobowego komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

wynajmu pomieszczenia administracyjnego

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi nr 25/10/12 z dnia 17.10.2012 r. wyraził zgodę na zawarcie z dniem 1.01.2013 r. aneksu do umowy z dnia 5.12.2002 r. na korzystanie przez Polski Związek Wędkarski Czuby z pomieszczenia administracyjnego o powierzchni 30m2 przy ulicy Tymiankowej 52 – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu.

ugoda w sprawie drogi

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na ustanowienie drogi koniecznej i zawarcie ugody z właścicielem części budynku przy ulicy Sympatycznej 5A na warunkach zawartych w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki ugody.

wstępnego podziału działki

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wstępny podział działki nr 20/3 w rejonie ulicy Agatowej zgodnie z załącznikiem. Podział działki jest konieczny w celu dokonania wzajemnej zamiany nieruchomości Agatowa 11.

podpisanie aneksu do umów rozliczeniowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 7 do umowy rozliczeniom R/LU/065/007/04 z dnia 07.12.2004 r., nr 12 do umowy R/LU/065/027/00 z dnia 22.11.2000 r. oraz nr 8 do umowy R/LU/065/005/04 z dnia 15.09.2004 r. Aneksy dotyczą zmiany stawek usług rozliczeniowych. Powyższe jest zgodne z § 4 pkt. 2 umowy rozliczeniowej os. Widok, z § 5 pkt. 2 umowy rozliczeniowej os. Poręba oraz § 4 pkt. 2 umowy rozliczeniowej os. Ruta, Łęgi, Skarpa, Błonie.

zakup niszczarki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na nabycie na potrzeby sekcji ekonomicznej niszczarki do niszczenia dokumentów podlegających m/in ustawie o ochronie danych osobowych.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził wstępną zgodę na wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego członkowi zam. przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok z osobą dysponującą lokalem mieszkalnym przy ulicy Kunickiego w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających lokale.

– przyjął w poczet członków 4 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 13:03, 11 maja 2016

Kategorie: 2012