Protokół nr 46/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.11.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.04.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 30.07.2013 r.
oraz
– 1 osobie w terminie do 30.11.2013 r. z tytułu rat normatywu
– skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych

  1. za mieszkanie wobec 86 osób wyszczególnionych w załączniku, które pomimo podejmowanych przez Spółdzielnie działań nie regulują należności – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zadłużonych,
  2. wobec 6 osób wymienionych w załączniku z tytułu opłat czynszowych za garaże – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zadłużonych.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

uzupełnienia ofert

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferenta biorącego udział w przetargu nieograniczonym na remont podestów wejściowych do klatek schodowych w osiedlu Błonie o uzupełnienie oferty – dostarczenie kosztorysu zgodnie z przekazanym wzorem.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 2 i 4 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „ELPIKO” wykonania badan instalacji elektrycznej w budynku Administracyjno – Warsztatowym oraz lokalach użytkowych osiedla Błonie. Koszty wykonania powyższych należy zaksięgować w koszty osiedla.

poprawy warunków lokalowych Administracji osiedla Błonie

Zarząd Spółdzielni wniosek Kierownik Administracji Osiedla BŁONIE dot. wypowiedzenie umowy najmu najemcom lokali użytkowych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku Administracji o pow. 18,90 i 19,00 m2 i przeznaczenia w/w pomieszczeń do dyspozycji pracowników administracji akceptuje w części dot. wypowiedzenia umowy najemcy prowadzącemu naukę jazdy

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– ponowni wyraził zgodę synowi zmarłego członka na załatwienie w terminie do 31.12.2012 r. formalności warunkujących uzyskanie członkostwa i tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osoby ubiegającej się o członkostwo.

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek o skreślenie z rejestru na podstawie § 67 Statutu członka, który złożył pisemne wystąpienie z członkostwa w związku ze zbyciem mieszkania przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 16.11.2012 r. rozwiązuje umowę o prace z pracownikiem zatrudnionym na okres zastępstwa w adm. os. „Łęgi” w związku z powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników

– w okresie 1-31.12.2012 r. zawiera umowę zlecenia w celu wykonania prac na parkingach strzeżonych w SM „Czuby” w Lublinie z nowym pracownikiem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 13:02, 11 maja 2016

Kategorie: 2012