Protokół Nr 30/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 31
.07.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 30.10.2012 r.- termin ostateczny
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2015 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 członkom w wysokości 30%
– 4 członkom w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia i wyraził zgoda na ich spłatę w 12 ratach.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgoda na przeprowadzenie przetargu:

a) w trybie nieograniczonym na roboty dociepleniowe i remont elementów zewnętrznych budynku administracyjno – usługowego przy ulicy Tatarakowej 28 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) w trybie zapytania o cenę na wykonanie usprawnienia wentylacji grawitacyjnej w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół komisji z przetargu w trybie zapytania o cenne na budowę ogrodzeń placów zabaw przy ulicy tatarakowej 15 i Tymiankowej 54 w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Przedsiębiorstwa handlowo- usługowo- Produkcyjne A-Z Odrodzenia w Lublinie

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na rozpoczęcie działań warunkujących przyjęcie w poczet członków i przyznanie tytułu prawnego do lokalu

  1. synowi po zmarłych rodzicach zajmujących lokal przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka i syna,
  2. osobie ubiegającej się lokal przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgoda na przedłużenie terminu do dnia 31.12.2012 r. spłat zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i niekierowanie wniosku do sądu o wydanie nakazu zapłaty wobec byłego członka bezrobotnego zam. przy ulicy Szafirowa w osiedlu Poręba- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru 26 członków wyszczególnionych w załączonym wykazie nie posiadających tytułu prawnego do lokalu w związku ze zbyciem tego prawa, utratą w wyniku podziału majątku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych

– podjął uchwałę następującej treści – jednomyślnie – 3 za

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 14/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 31.07.2012 r. w sprawie: ustalenia osób zatrudnionych w Spółdzielni, upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 12:50, 11 maja 2016

Kategorie: 2012