Protokół Nr 29/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24
.07.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 31.08.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2012 r.
– członkowi w terminie do 31.12.2012 r.( w tym 1 z tytułu normatywu).

wstrzymanie egzekucji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wstrzymanie

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 4 członkom w wysokości 50% ( w tym 1 z tytułu normatywu)
– 4 członkom w wysokości 100% ( w tym 1 pod warunkiem zamiany mieszkania)

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot członkowi zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta występującej na koncie opłat eksploatacyjnych nadpłaty w wysokości 698,66 zł. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

zmiana składników opłat eksploatacyjnych

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wyraził zgodę na zdjęcie dniem 1.08.2012 r. z opłat eksploatacyjnych nieruchomości ES 017 – Sympatyczna 2, 4 pozycji „odpis na budowę miejsc postojowych w nieruchomości” w wysokości 10,00 zł/miesiąc / lokal mieszkalny i przywrócenie z dniem 1.08.2012 r. pozycji „odpis na wymianę dźwigów” w wysokości 10,00 zł/miesiąc/ lokal mieszkalny.

wstrzymanie egzekucji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wstrzymanie egzekucji komorniczej członka zam. mieszkania przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba do dnia 15.08.2012 r. w związku z prowadzonymi negocjacjami o zamianie mieszkania – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka i adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół konieczności na roboty dodatkowe, które wystąpiły przy realizacji remontu chodników od budynku przy ulicy Radości 4 do Sympatyczna 8 wraz z dojściami do budynku przy ulicy Sympatycznej 10 i 16 w osiedlu Skarpa.Wyrazil zgoda na zlecenie wykonania w/w robót firmie STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego realizującemu remonty chodników w tym osiedlu.

uzupełnienie ofert

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do firmy FALSTAR o uzupełnienie oferty na wykonanie projektu wykonania instalacji gazowej w budynku przy ulicy Romantycznej 10 w osiedlu Skarpa.

zawarcia umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę zawarcia umowy na zlecenie w całości Firmie MARTOM wykonanie demontażu istniejących opraw świetlówkowych i montażu lamp energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatce schodowej oraz korytarzach wieżowca położonego przy ul. Bursztynowej 41, opraw na klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 29, 31, 32, 37 i ul. Szmaragdowej 46, opraw w prześwitach budynków mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 24, 29, 31, 32, 35 i 37 oraz ul. Szmaragdowej 4, 16, 36, 46 w Osiedlu „Widok” z uwagi na fakt, iż Firma ITS zawiesiła działalność. Firma MARTOM deklaruje jednocześnie, że przejmuje zobowiązania Firmy ITS i zrealizuje zakres prac przetargowych za taką samą kwotę, jak została złożona w ofercie firmy

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– skreślił z rejestru Spółdzielni członka na podstawie § 65 Statutu z zachowaniem okresu wypowiedzenia do dnia 1.09.2012 r. w związku z utratą praw do mieszkania przy ulicy Romantycznej 9/27.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych
Zarząd 24.07.2012

– wystąpił z wnioskiem do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o zorganizowanie stażu dla bezrobotnej, finansowanego ze środków MUP w okresie 6-ciu miesięcy- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na zatrudnienie z dniem 15.09.2012 r. w administracji Osiedla „Błonie” pracownika na stanowisko specjalisty ds. ogólnotechnicznych na 3- miesięczny okres próbny w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:50, 11 maja 2016

Kategorie: 2012