Protokół Nr 28/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 17
.07.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2013 r.
oraz z tytułu normatywu:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.

– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty zadłużenia i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

skierowania spraw na drogę postepowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgoda na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu normatywu wobec 4 osób wymienionych w załączonym wykazie wobec który działania podejmowane przez Spółdzielnię( kilkakrotnie wysyłane wezwania do zapłaty, rozkładanie zaległości na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 3 członkom w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot członkowi zam. przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta występującej na koncie opłat eksploatacyjnych nadpłaty w wysokości 430,54 zł oraz na koncie opłat za garaż 5.02 zł – w tym m iejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół konieczności z dnia 2.07.2012 r. oraz kosztorys zamienny na roboty malarskie wynikające ze zmiany kolorystyki i zakresu prac malarskich na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Szmaragdowej 36 w osiedlu Widok.

unieważnienie przetargu

Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg na wykonanie ekspertyzy technicznej określenia stanu instalacji gazowej w budynku przy ulicy Romantycznej 10 w osiedlu Skarpa – nie wpłynęła żadna oferta.

wymiany domofonów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wymianę domofonów analogicznych na cyfrowe w budynku przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok przez firmę WENTA Sp.z o.o. z którą podpisana jest umowa na konserwację domofonów w osiedlu.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Tatarakowej 10 i Tymiankowej 54 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie dokumentacja projektowej docieplenia wraz z kolorystyka ścian budynku ul. Hetmańska 14. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

podpisania aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego z dnia 2009.02.13 nr 41/An/145/09 i nr 41/An/144/09.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru 2 członków z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia, posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w związku z przepisaniem mieszkania na osobę bliska.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 13/2012
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.07.2012 r.

w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze i § 95 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Z-cy Prezesa ds. finansowo-księgowych – Głównemu Księgowemu – Panu Adamowi Ziółkowi, w czasie przebywania Prezesa Zarządu Spółdzielni na urlopie wypoczynkowym tj. w okresie 20-27.07.2012 r., pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w § 13 Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie tj. zwalniania, zatrudniania, ustalania wysokości i dokonywania zmian wynagrodzenia, udzielania kar porządkowych, przyznawania nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:49, 11 maja 2016

Kategorie: 2012