Protokół Nr 27/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 10
.07.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 2 członkom w terminie do 31.08.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r. – termin ostateczny
– 2 członkom w terminie do 30.04.2013 r.
– 4 członkom w terminie do 30.06.2013 r.
oraz z tytułu normatywu:
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2013 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2013 r
– 1 członkowi w terminie do 30.08.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2012 r.

– 1 najemcy lokalu w terminie do 30.06.2013 r.
– 2 członkom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty zadłużenia i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wszczęcie postepowania egzekucyjnego przeciwko 13 dłużnikom ujętym na wykazie, którzy pomimo wysyłanych wezwań przed egzekucyjnych należności nie uregulowali – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowania spraw na drogę postepowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgoda na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 28 osób wymienionych w załączonym wykazie, wobec który działania podejmowane przez Spółdzielnię (kilkakrotnie wysyłane wezwania do zapłaty, rozkładanie zaległości na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 10%
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40% w tym 1 z tytułu normatywu
– 4 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 90%
– 2 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienia od naliczenia pozostałych do wpłaty.

zaksięgowanie kwoty wpisu sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaksięgowanie w koszty Zarządu kwoty 402,50 zł – wpisu sądowego dot. lokalu mieszkalnego, przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta w związku z nie uwzględnieniem w wyroku dokonanego przez Spółdzielnię wpisu do pozwu – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół:
a) konieczności na roboty dodatkowe przy realizacji remontu chodników w osiedlu Skarpa oraz wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z firmą STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego na wykonanie prac ujętych w protokole.

b) z przetargu na wykonanie demontażu istniejących opraw świetlówkowych i montażu lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu na klatce schodowej oraz korytarzach wieżowca położonego przy ulicy Bursztynowej 41, opraw na klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 29, 31, 32, 37 i Szmaragdowej 46 (wiatrołap oraz parter przy zejściu do piwnic) oraz w prześwitach budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 29, 31 i ulicy Szmaragdowej 4, 16, 36, 46 w osiedlu Widok.
Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole komisji tj. ITS w Lublinie oraz MATROM.

c) na wykonanie remontu wejść do klatek schodowych w osiedlu Skarpa.
Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazanymi w protokole komisji tj. MATREN – BUD.

korekty planu gospodarczo – finansowego na 2012 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę:
– na wprowadzenie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2012 r. w związku z wprowadzeniem nowego składnika „odpisu na docieplenia” w budynku przy ulicy Hetmańskiej 14 w osiedlu Błonie,
– na rozpisanie przetargu na dokumentację projektową na w/w roboty,
– na udzielenie pożyczki wewnętrznej zgodnie z harmonogramem dociepleń – zatwierdził harmonogram spłaty pożyczki.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na ponowne przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie projektu wymiany instalacji gazowej w budynku przy ulicy Romantycznej 10 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

zlecenie w trybie awaryjnym

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie awaryjnym naprawy zapadniętej zewnętrznej kanalizacji deszczowej budynku Hetmańska 12 w osiedlu Błonie i podpisanie umowy na wykonanie w/w prac przez firmę P.P.H.U ASKOP Lublin.

wyboru oferty

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu ofert złożonych na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Dziewanny 5/2a w osiedlu Ruta zatwierdził ofertę nr 3 – projektowanie i szycie sukien ślubnych oraz poprawek krawieckich oferującą najwyższą stawkę najmu – w tym miejscu w protokole umieszczono warunki najmu lokalu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru 3 członkom z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia, posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w związku z przepisaniem mieszkania na osoby bliskie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłych i nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– wyraził zgodę na zorganizowanie stażu absolwenckiego w okresie 3-ch miesięcy finansowanego ze środków Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe stażysty.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:48, 11 maja 2016

Kategorie: 2012