Protokół Nr 26/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26
.06.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2013 r.
– 2 członkom w terminie do 30.06.2013 r.

wprowadzenia nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie z dniem 1.10.2012 r. nowego składnika opłat „docieplenie budynku” w nieruchomości Hetmańska 14 w osiedlu Błonie w wysokości 2,15 zł/m2 p. u./m -c.

plan mienia na 2013 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan mienia spółdzielni na rok 2013 – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– koszty utrzymania budynków własnych
– koszt remontu budynków własnych i terenu
– koszty konserwacji terenów
– koszty wieczystego użytkowania terenu i podatku od nieruchomości.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie remontu chodników przy ulicy Radości 4 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazana przez komisję przetargowa – firmą Budownictwo Drogowe w Lublinie.

podpisanie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej z KOM EKO dot. wydłużenia terminu zakończenia robót remontowych nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa – z 15.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

zatwierdzenia dodatkowych robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu robót brukarskich o remont schodów przy ulicy Tatarakowej 2 wraz z ciągiem pieszym i wykonanie chodnika przy ulicy Kaczeńcowej 5 – przy budowie przez firmę STANDROG ciągów pieszych w osiedlu Łęgi. Finansowanie z funduszu remontowego, wspólnego osiedla.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie ekspertyzy technicznej określenia stanu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ulicy Romantycznej 10 w osiedlu Skarpa.
Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji zgodnie z propozycja zawarta we wniosku.

b) w trybie w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie demontażu istniejących opraw świetlówkowych i montażu lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu na klatce schodowej oraz korytarzach wieżowca położonego przy ulicy Bursztynowej 41, opraw na klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 29, 31, 32, 37 i Szmaragdowej 46 (wiatrołap oraz parter przy zejściu do piwnic) oraz w prześwitach budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 29, 31 i ulicy Szmaragdowej 4, 16, 36, 46.
Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji zgodnie z propozycja zawarta we wniosku.

c) w trybie w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku przy ulicy Hetmańskiej 14 w osiedlu Błonie.
Zatwierdził skład komisji zgodnie z propozycja zawarta we wniosku.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– zatwierdzenie wyniku przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Sympatycznej 4/32, cena wywoławcza 161 366,00 zł – cena wylicytowana 188 000,00 zł, wpłata do 31.07.2012 r.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przedłuża umowę o pracę z pracownikiem w okresie od 2.07.2012 r. do 31.01.2013 r. w wymiarze 1/2 etatu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– wyraził zgodę na organizację stażu finansowanego ze środków Miejskiego Urzędu Pracy dla absolwentki Liceum Ekonomicznego w Lublinie w okresie 3-ch miesięcy bez możliwości zatrudnienia w Spółdzielni po ukończeniu stażu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe absolwentki.

– przedłuża umowę o pracę na czas nieokreślony z dniem 1.07.2012 r. pracownikowi zatrudnionemu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Ruta” w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. pracownika.

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 12/2012 r.
Zarządu SM „Czuby” w Lublinie
Z dnia 26.06.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenia załączników Nr 1 i Nr 2 Instrukcji BHP Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Prezesa Zarządu dot. ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza do stosowania ceny odzieży ochronnej zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza do stosowania stawki ekwiwalentu pienionego na pranie i naprawę odzieży roboczej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Ceny zawarte w w/w wykazie stanowią podstawę do wyliczenia wysokości ekwiwalentu pienionego pracownikom SM „Czuby” za II półrocze 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.07.2012 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik Nr 1 – Wykaz cen
W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik Nr 2

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:48, 11 maja 2016

Kategorie: 2012