Protokół Nr 23/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 05
.06.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 10.07.2012 r. Termin ostateczny
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2013 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2013 r.
Oraz
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 31.10.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r. z tytułu kosztów sądowych,
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2013 r. z tytułu rat normatywu,
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r. z tytułu normatywu.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 4 członkom w wysokości 100%
oraz
– 2 członkom w wysokości 50% z tytułu rat normatywu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uznania dokonanej jednorazowej spłaty w wysokości 4 902,95 zł wniesionej na całkowita spłatę kredytu i odsetek za mieszkanie przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Widok – jako wniesionej w dwóch ratach dającą możliwość skorzystania z umorzenia kwoty ponadnormatywnej- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

unieważnienie przetargu

Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg:
a) na zmycie elewacji oraz wykonanie trwałych ( wielokrotnie zmywalnych ) powłok anty- graffiti, prześwitów znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach osiedla Widok przy ulicy Szmaragdowej 4, 16, 36, 46 i Bursztynowej 24, 32, 35, 37.

b) na wykonanie demontaży istniejących opraw świetlówkowych i montaż lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu w klatce schodowej oraz korytarzach wieżowca położonego przy ulicy Bursztynowej 41, opraw na klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 29, 31, 32, 37 i Szmaragdowej 46, opraw w prześwitach budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 24, 29, 31, 32, 35, 37 oraz ul. Szmaragdowej 4, 16, 36, 46.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokoły:
a) z przetargu na wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy po okresie legalizacji w budynkach osiedla Widok przy ulicy Bursztynowej. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z wykonawca wskazanym przez komisji firmą ISTA Polska Sp. z o.o.

b) protokół konieczności na roboty dodatkowe przy realizacji chodnika głównego przy ulicy fantastycznej łącznie z dojściem do prześwitu budynku przy ulicy fantastycznej 15 w osiedlu Skarpa

uzupełnienia dokumentacji przetargowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów , którzy złożyli oferty na roboty:
a) związane z wymiana odwodnienia i montażem obróbek blacharskich w budynkach osiedla Widok.
b) remont balkonów w osiedlu Skarpa – firmy MARTEM – BUD

zawarcie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie z dniem 1.07.2012 r. z nowym najemcą umowy najmu na lokal użytkowy położony przy ulicy Różanej w osiedlu ruta na następujących warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. najemcy i warunków umowy.

sprzedaż części działki

Zarząd spółdzielni nie wyraził zgody na sprzedaż części działki 24/15 tj. około 50 m2 powierzchni przy ulicy radości w osiedlu Skarpa należącej do mienia Spółdzielni

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane nowego osobowe członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– udzielił urlopu bezpłatnego:

  1. pracownikowi Zarządu i Administracji Ogólnej w okresie od 17.07.2012 r. do 31.08.2013 r.
  2. pracownikowi administracji osiedla Łęgi w okresie od 5.09.2012 r. do 1.03.2013 r.

– przedłużył umowę o pracę od dnia 12.06.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. z pracownikiem zatrudnionemu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Błonie” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. pracownika

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:43, 11 maja 2016

Kategorie: 2012