Protokół Nr 21/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 23
.05.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach – 2 członkom w terminie do 31.05.2013 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 członkowi w wysokości 30%
– 3 członkom w wysokości 40%
– 6 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu:

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu konieczności na wykonanie dodatkowych robót brukarskich w osiedlu Widok

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi Remontowo – Budowlanemu remontu schodów w prześwicie budynku przy ulicy Romantycznej 17.

zlecenia nadzoru

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie zlecenia umów na pełnienie obowiązkowego nadzoru nad robotami w branży: drogowej, elektrycznej i nadzór autorski przy budowie zatoki parkingowej w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób nadzorujących roboty.

zmianę kaucji

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zmianę kaucji pieniężnej na gwarancje ubezpieczeniowe (w celu zabezpieczenia należytego wykonania robót) na roboty związane wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach osiedla Ruta, Widok, Błonie.

zakup komputera

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup komputera w firmie ZETO Sp. z o.o. (obsługującej sprzęt komputerowy w Spółdzielni) dla administracji osiedla Łęgi.

zwiększenie limitu rozmów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie limitu na służbowy telefon inspektora nadzoru w osiedlu Skarpa.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:42, 11 maja 2016

Kategorie: 2012