Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15
.05.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 2 członkom w terminie do 31.05.2013 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 członkom w wysokości 30%
– 4 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%

pokrycia kosztów mienia spółdzielni

Zarząd Spółdzielni wyraził zgoda na pokrycie kosztów wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości w budynkach własnych – mienie spółdzielni, z dodatkowych wpływów na utrzymanie mienia spółdzielni. Powyższe koszty te zostaną uwzględnione w planach utrzymania mienia na rok 2012.

wprowadzenie opłat za odczyt drogą radiową

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie na rozliczeniu kwartalnym wody opłaty za odczyt wodomierza w wysokości 1,045 zł za jeden wodomierz dokonywanych przez ISTA Polska S.A. zgodnie z zawartą umowa począwszy od 01.04.2012 r.

– wprowadzenie nowego składnika opłat

– Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do czynszu z dniem 01.08.2012 r. nowej poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 9,23 zł/m -c/lokal (brutto) w nieruchomości Bursztynowa 19 – w I klatce schodowej w osiedlu Widok.

skierowanie pozwu do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego wobec byłego użytkownika miejsca postojowego na parkingu przy ulicy Romantycznej 14, który posiada zadłużenie z tytułu użytkowania parkingu w wysokości 481,00zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużnika

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych niżej wymienionym osobom:

 1. Za lokal Tymiankowa w osiedlu Łęgi kwoty -132,26 zł i za mieszkanie Radości w osiedlu Skarpa kwoty 319,45 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
 2. Za lokal mieszkalny przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi kwoty 1 000 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu:

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na:

a) roboty dekarskie w osiedlu Ruta i Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie prac w osiedlu Ruta przez firmę CROM. Oferta na prace w osiedlu Widok nie spełniała warunków zamówienia.

b) z przetargu nieograniczonego na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok.
Wyraził zgodę a zawarcie umowy na realizację prac z firmą Fabryka Okien SPEKTRUM w osiedlu Ruta, Błonie, Widok i firmą MEGA- PLAST sp. z o.o. w osiedlu Skarpa.

c) przetargu na prace remontowe w osiedlu Ruta:

 1. remont balkono-tarasów i uszczelnienie gazonów kwiatowych.
  Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac przez Zakład Remontowo- Budowlany.
 2. remont izolacji i wymianę cokołów w budynku przy ul. Jutrzenki 10.
  Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac przez P.H.U. ..MARLJUD”.
 3. remont elewacji przy lokalu użytkowym przy ul. Różanej 6.
  Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac przez Zakład Remontowo-Budowlany.
 4. Remont odwodnienia wiatrołapów w budynku przy ul. Dziewanny 1.
  Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac przez Zakład Remontowo- Budowlany.

d) remonty balkonów w osiedlu Skarpa
Zarząd Spółdzielni po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym zestawieniem:

 1. MARTEN-BUD oferta nie ważna
 2. BUDREX BP – oferta ważna
 3. ZRB Betoniarstwo i Brukarstwo – oferta ważna
 4. Firma Budowlano-Usługowa AKRO Sp. z o.o. – oferta nie ważna

postanowił unieważnić przetarg i ogłosić nowy.

e) na remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ulicy Romantycznej 19 w osiedlu Skarpa.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą Zakład Remontowo – Budowlany Bekoniarstwo i Brukarstwo.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie w osiedlu Widok robót związanych z wymianą odwodnienia i montażem obróbek blacharskich w budynkach ( przetarg nieograniczony został unieważniony ). Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie LPEC remontu elewacji budynku hydroforni przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa będącej mieniem SM Czuby – po warunkiem obciążenia kosztami przeprowadzonych prac nieruchomości obsługiwanych przez tę hydrofornię.

c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie GAZ- SERWIS remontu kanalizacji sanitarnej pomiędzy I i II klatką schodową w budynku przy ulicy Romantycznej 8 w osiedlu Skarpa.

d) powtórnego przetargu w trybie nieograniczonym na wykonanie remontów balkonów w budynku przy ulicy Fantastycznej 11 strona wschodnia w osiedlu Skarpa. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

e) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu wejść do klatek schodowych w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowych zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

f) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie Fabryce Okien SPEKTRUM wymianę drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Tymiankowej 48.

g) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie rzeczoznawcy budowlanemu z listy biegłych sądowych ekspertyzy budowlanej w celu określenia stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu na budynku przy ulicy Watykańskiej 10 pod zamontowanymi masztami antenowymi polskiej Telefonii Cyfrowej.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wynik przetargu z dnia 14.04.2012 r. na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 1. Sympatyczna 4/32 – cena wywoławcza 181 537,00 zł – nie wpłynęła żadna oferta,
 2. Szmaragdowa 16/100 – cena wywoławcza 159 000,00 zł, wylicytował kwotę 191 000,00 zł. Wpłata wylicytowanej kwoty winna wpłynąć do 30.06.2012 r.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w okresie od 10.06.2012 r. do 2.09.2012 r. zatrudni nowego pracownika w wymiarze 1 etatu w charakterze dozorcy mienia na parkingach strzeżonych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zmienia warunki pracy i płacy pracownikowi zatrudnionemu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Łęgi” na zasadzie porozumienia stron w okresie od 15.05.2012 r. do czasu powrotu z nieobecności usprawiedliwionej innego pracownika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:41, 11 maja 2016

Kategorie: 2012