Protokół Nr 19/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 08
.05.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 2 członkom w terminie do 31.12.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r. kwotę 1 000 zł i pozostałą część zadłużenia w terminie do 31.08.2013 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2012 r.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu:

a) na wykonanie robót związanych z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Ruta, Łęgi, Błonie, Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Produkcyjno – usługowo – Handlowym E-M-B sp. z o.o. w osiedlu Ruta i Widok, Usługi Remontowo – Budowlane PABLOBUD w osiedlu Łęgi, oraz REMBUD w osiedlu Błonie,

b) przetargu w trybie nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej w osiedlu Łęgi.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Firmą STANDROG,

c) na wykonanie okładzin z płytek gresu w korytarzu na parterze, we wiatrołapie oraz pierwszego biegu klatki schodowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy Szmaragdowej 30 i 34 w osiedlu Widok.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. MARBUD.

d) na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w osiedlu Błonie.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie pod warunkiem dokonania korekty planu finansowego przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie demontażu istniejących opraw świetlówkowych i montaż lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu na klatce schodowej oraz korytarzach wieżowca położonego przy ulicy Bursztynowej 41 – łącznie 46 szt., 80 szt. opraw na klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 29, 31, 32, 37 i przy ulicy Szmaragdowej 46 (wiatrołap oraz parter przy zejściu do piwnic) łącznie 80 szt. oraz w prześwitach budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 24, 29, 31, 32, 35, 37 oraz Szmaragdowej 4, 16, 36, 46 – łącznie 17 szt. opraw w osiedlu Widok.
Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy wysłać zapytanie.

b) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy po upływie okresu legalizacji w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 21, 23, 25 – łącznie 266 szt. wodomierzy i 148 szt. ciepłomierzy w osiedlu Widok.
Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy wysłać zapytanie.

c) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie trwałych wielokrotnie zmywalnych powłok anty- graffiti prześwitów znajdujących się w budynkach mieszkalnych w osiedlu Widok przy ulicy Bursztynowej 24, 32, 35, 37, ulicy Szmaragdowej 4, 16, 36, 46.
Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy wysłać zapytanie.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wyraził wstępną zgodę na wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie z osobą dysponującą lokalem mieszkalnym przy ulicy Kowalskiej w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających mieszkania.

Ad. 5
W terminie zakreślonym w zawiadomieniu tj. do 30.04.2012 r. zgłoszono n/w kandydatury

na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie:
Jasica Tadeusz – członek z osiedla Poręba,
Samborska Janina – członek z osiedla Błonie,
Siwek Dariusz – członek z osiedla Widok,
Szawłowski Ryszard – członek z osiedla Widok.

na Zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości:
Biss Jan – członek z osiedla Widok,
Jasica Tadeusz – członek z osiedla Poręba,
Siwek Dariusz – członek z osiedla Widok,
Szawłowski Ryszard – członek z osiedla Widok.

Zgłoszone kandydatury poddawane będą pod głosowania na każdej z części Walnego Zgromadzenia.

– Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.

– Sala w czasie obrad wszystkie części Walnego Zgromadzenia będzie nagłośniona.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:41, 11 maja 2016

Kategorie: 2012