Protokół Nr 17/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24
.04.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach – 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.

skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sadu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec osób wymienionych w złączonym wykazie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe 23 dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia .

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu :
a) na renowacje i malowanie elewacji budynków przy ulicy Agatowej 14 i 16 w osiedlu Poręba. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym Norma i Zakładem remontowo – Budowlanym,

b) na cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. Lublinie,

c) na prace remontowe w osiedlu Ruta . Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie prac z firmami wskazanymi w protokole tj. remont balkonów przez Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy.

uzupełnienie oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrócenie się do oferentów o uzupełnienie ofert zgodnie z dołączonymi protokołami w przetargach na:
a) budowę zatok parkingowych w osiedlu Łęgi,
b) malowanie klatek schodowych w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie, Widok,
c) remontu balkonów w budynku przy ulicy fantastycznej 11 w osiedlu Skarpa,
d) remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Ruta.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) ponowny przetarg w trybie „zapytania o cenę” na remont balkono – tarasów, na wymianę cokołów w budynku Jutrzenki 10 , na remont elewacji budynku Różana 6 przy lokalu użytkowym oraz remont odwodnienia wiatrołapów w budynku Dziewanny 1,

b) w trybie „zapytania o cenę” na remont nawierzchni bitumicznej w osiedlu Błonie. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

c) w trybie „zapytania o cenę” na remont dachu na budynku hydroforni (mienie Spółdzielni) w osiedlu Łęgi. Zawarcie umowy na wykonanie w/w prac przez PUH MAXBUD.

zmiana najemcy lokalu

Zarząd Spółdzielni zgodnie z § 1 pkt 4 lit. B Regulaminu wyraził zgodę na zmianę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa. Branża, stawka najmu, okres wypowiedzenia, zabezpieczenie umowy pozostaje bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Materiały na Walne Zgromadzenie.

W związku z pismem z dnia 20 kwietnia 2012 r. skierowanym przez 14 członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok w brzmieniu:

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
w Lublinie
ul. Watykańska 6

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni proszą o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenie o punkt:

 1. Informacja na temat poniesionych kosztów na realizacje wstrzymanej budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 i sposobu ich pokrycia.
 2. Informacja na temat kosztów poniesionych na przygotowanie budowy w osiedlu Łęgi i przyczyn jej wstrzymania wyrokami sądowymi oraz sposobu pokrycia tych kosztów.
 3. Informacja na temat kosztów sądowych przegranego procesu o sprzedaż działki wraz z pawilonem U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10 oraz wysokości odsetek, jakie Spółdzielnia jest obowiązana zapłacić.
 4. Informacja na temat źle wykonanego ocieplenia budynku przy ul. Szmaragdowej 4, kosztów usunięcia glonów ze ścian oraz sposobu sfinansowania tych robót i ukarania winnych zaniedbań.
 5. Informacja na temat przyczyn wypracowanej w 2011 straty na działalności operacyjnej Spółdzielni.(póz. F Rachunku zysków i strat – 370.751,25 zł.)
 6. Informacja na temat kosztów ustawienia ochroniarzy na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia oraz kto został ukarany grzywną za zakłócanie spokoju i jakim wyrokiem (sygnatura akt). Której części Walnego Zgromadzenia to dotyczyło.
 7. Wyjaśnienie, dlaczego Zarząd zlekceważył wniosek I części Walnego Zgromadzenia Osiedla Widok w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z obligatoryjnymi przepisami ustawowymi w tym prawidłowego powiadomienia i dokonania podziału Walnego na części.

porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 21.04.2012 r. został uzupełniony o punkt 11c i wywieszone do wiadomości członków Spółdzielni na drzwiach klatek schodowych oraz tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach .

W związku z powyższym porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2011 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 8. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 09.05.2011 r. – 06.06.2011 r.
 11. Informacja na temat:
  a) lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji częściowej w SM „Czuby” obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  c) Informacja na temat:
  – poniesionych kosztów na realizację budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 i sposobu ich pokrycia,
  – kosztów poniesionych na przygotowanie budowy w osiedlu Łęgi oraz sposobu pokrycia tych kosztów,
  – kosztów sądowych procesu o sprzedaż działki wraz z pawilonem U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10,
  – kosztów poniesionych na ocieplenie budynku przy ul. Szmaragdowej 4,
  – wyjaśnienie pozycji F Rachunku zysków i strat,
  – przyczyn zatrudnienia firmy ochroniarskiej i kosztów poniesionych na ochronę Walnego Zgromadzenia w roku 2011,
  – niezrealizowania wniosku części Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej w Osiedlu Widok dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 13. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 14. 14. Głosowanie w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2011 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011r.
  – uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – mian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
  – zbycia ( zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM „Czuby”.
  – wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
  – wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości.
 15. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 16. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 17. Zamknięcie obrad.

W związku z uzupełnieniem porządku obrad o punkt 11c członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie wraz z mandatami przekazywana będzie poniższa informacji – wyjaśnienie.

Informacja w związku z uzupełnieniem porządku obrad

– Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.

Konieczność zawarcia umowy o ochronę z wyżej wymienioną firmą związana była z incydentami, jakie miały miejsce w latach poprzednich na Zebraniach Przedstawicieli Członków Spółdzielni, na których niejednokrotnie dochodziło do zakłócenia spokoju przez awantury członków i mieszkańców Spółdzielni (m. in. wyzywanie, kierowanie obelżywych słów pod adresem uczestników zebrania, rzucanie kostką brukową w członków Spółdzielni, gaszenie papierosów na koszuli) powodujące interwencje policji. Na skutek jednego z nich, wyrokiem z dnia 22 grudnia 2009 r. Sądu Rejonowego w Lublinie XVII Wydział Grodzki osoba zakłócająca obrady została uznana za winną popełnienia czynu z art. 52 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń.
Przypadki próby zakłócenia obrad części Walnego Zgromadzenia miały również miejsce w roku 2011 r.

– Zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części.
Oznaczenie części Walnego Zgromadzenia w 2011 r. – „I, II, III.” odnosiło się do określonej części w danym osiedlu. Części Walnego Zgromadzenia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

O terminie i porządku obrad wszyscy członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni zgodnie z § 75 i 76 Statutu na piśmie na 21 dni przed terminem pierwszej części tj. w dniu 18.04.2011 r. poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, w biurze spółdzielni, w biurach administracji osiedli, na stronie internetowej www.sm.czby.lublin.pl oraz w informatorze dostarczonym wszystkim członkom Spółdzielni.

Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa sądowego, zawiadomienie członków na piśmie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest równoznaczne z tym, że członkowie mogą być powiadamiani poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na tablicach ogłoszeń, umieszczanie informacji w informatorach, na stronie internetowej zgodnie ze zwyczajowo przyjętym sposobem.

Ponadto art. 35 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, że tryb zwoływania posiedzeń organów /Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu/ oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów. Taki sposób obradowania Walnego Zgromadzenia określiła Rada Nadzorcza, która w tym zakresie ma kompetencje.

Zgodnie z § 78 b Statutu Spółdzielni, każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw, nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, nie może odroczyć swych obrad. Członkowie części Walnego Zgromadzenia nie mogę głosować w sprawach innej części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:39, 11 maja 2016

Kategorie: 2012