Protokół Nr 15/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 10
.04.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek od zadłużenia zasądzonego nakazem zapłaty 1 członkowi w wysokości 50%.

– rozliczenia kosztów co i cw

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie rozliczenia kosztów za co i cw za okres 1.01.2011 do 31.12.2012 r. za mieszkanie przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie – ewentualnego przeksięgowania kwot oraz pokrycie dopłaty z kosztów ogólnych Spółdzielni podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na podstawie § 46 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień na roboty, na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie i skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) w trybie „zapytania o cenę” na podstawie § 46 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień na roboty , na wykonanie remontu docieplenia ściany szczytowej budynku ul. Romantyczna 19 w osiedlu Skarpa Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie i skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

c) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu balkono – tarasow, wymianę cokołów w budynku ul. Jutrzenki 10, naprawę nawierzchni asfaltowych w osiedlu Ruta.

udzielenia pomocy prawnej w sprawie zwolnienia lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni sposób postępowania w sprawie doprowadzenia do opuszczenia lokalu użytkowego przy ulicy Kaczeńcowej 8 wynajmowanego przez (w tym miejscu podano imię i nazwisko wynajmującego) podejmie po określeniu przez zespół prawny stanu prawnego lokalu.

usunięcia kiosku

Zarząd Spółdzielni sposób postępowania w sprawie doprowadzenia do usunięcia kiosku usytuowanego przy ul. Tatarakowej przy budynku nr 8 podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną dot. stanu prawnego w/w kiosku.

opłaty za miejsce postojowe

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na naliczanie od 1.04.2012 r. opłaty za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym dla pojazdu motocykli w wysokości 60% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe dla tego pojazdu tj. 29,43 zł netto/m-c ( 36,20 zł brutto).

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na obniżenie ceny wywoławczej o 10% lokalu przy ulicy Sympatycznej 4/32 IV piętro zgodnie z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności z dnia 07.02.2011 r. W/w lokal był przedmiotem przetargu w dniu 23.01.2012 r. i z powodu braku ofert licytacja nie doszła do skutku.

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Organizacja Walnego Zgromadzenia:

– porządek obrad

Lublin, dnia …..2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni zwołuje ——- część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach:

w Osiedlu ……….. Na dzień —————– r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2011 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 8. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 09.05.2011 r. – 06.06.2011 r.
 11. Informacja na temat:
 12. a) lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji częściowej w SM „Czuby” obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 14. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 15. Głosowanie w sprawach:
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2011 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.,
  – uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
  – zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacja granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM „Czuby”,
  – wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
  – wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości.
 16. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 17. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 18. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

 1. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2011 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2011 r.,
  – protokołem z lustracji ustawowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 20.01.2012 r. do 31.03.2012 r.,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.
 2. na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl, w Informatorze Spółdzielni, w administracjach Osiedli można zapoznać się z:
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2011 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2011 r. ,
  – protokołem z lustracji ustawowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 20.01.2012 r. do 31.03.2012 r.,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że – zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust.1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie , którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

– terminy zebrań

Harmonogram zebrań
Części Walnego Zgromadzenia

(07.05.2012 r. – 04.06.2012 r.)

Ilość części WZ

Osiedle

Liczba członków

Nieruchomości

Ilość członków w części WZ

Ilość mandatów na czl. RN

Termin
i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

PORĘBA

1217

I .
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C
Agatowa 12
Agatowa 16

620

1

07.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

2.

II.
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Turkusowa 3
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

597

1

08.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

3.

ŁĘGI

1723

I.
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

519

1

09.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

4.

II.
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

614

1

10.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

5.

III.
Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
Biedronki 2a, 2b, 2 c
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

590

1

11.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

6.

SKARPA

2501

I.
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

469

1

15.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

7.

II.
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

564

1

16.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

8.

III.
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8,
Fantastyczna 5,7, 9, 13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

572

1

17.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

9.

IV.
Romantyczna 9
Radości 9,11 Romantyczna 15
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

401

1

18.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

10.

V.
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

495

1

14.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

11.

RUTA

2299

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

630

1

21.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

12.

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

552

1

22.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

13.

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

539

1

23.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

14.

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

578

1

24.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

15.

WIDOK

1425

I.
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

569

1

25.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

16.

II.
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

856

1

28.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

17.

BŁONIE

1525

I.
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

533

1

29.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

18.

II.
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9, 11

506

1

30.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

19.

III.
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

486

1

31.05.2012 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

20.

NISKA SKARPA

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

27

1

01.06.2012 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

21.

Członkowie oczekujący

250

1

04.06.2012 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

– projekty uchwał

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia … 2012 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r., bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, dodatkową informacją z objaśnieniami i pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor”, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2011 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2011, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 278 921 993,22 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 475 918,86 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 20 653 823,69 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za rok obrotowy 2011.
 6. Dodatkowej informacji i objaśnienia za 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania .. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania .. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. .2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Pani Annie Urbanek – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2011 r. do 20.05.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania .. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2011 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2011 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 29.11.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania .. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …2012 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2011 r. w wysokości 194 365,94 zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wg. załącznika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik
do Uchwały Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …2012 r.


Nadwyżka bilansowa za 2011 r. w kwocie 194 365,94 zł zostanie podzielona zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie

194 365,94: 641 888,29 m2 (powierzchni użytkowej mieszkań, lokali użytkowych własnościowych i garaży) = 0,302803 zł/m2 – rocznie

Osiedle

Pow. użytkowa

Kwota

Skarpa

141 676,34

42 900,07

N. Skarpa

2 650,30

802,52

Ruta

139 497,76

42 240,39

Łęgi

104 616,62

31 678,26

Błonie

88 479,00

26 791,75

Widok

89 440,15

27 082,78

Poręba

75 528,12

22 870,17

———————————————————————————————-

Razem

641 888,29

194 365,94

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierza się odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością oświatową i kulturalną.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową prowadzoną przez Spółdzielnię w ramach ustalonych opłat eksploatacyjnych, zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia … 2012 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 61 otrzymuje brzmienie:

 1. „Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.
 3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
 5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.
 6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
 7. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
 8. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.
 9. Opłaty określone w ust. 1 – 3 i 5, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.”

2) § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego pod dniu zgłoszenia wystąpienia.
Na uzasadniony wniosek członka okres ten może ulec skróceniu.”

3) § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,”

4) § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”

5) § 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

6) § 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.”

7) § 77 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”

8) § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.”

9) § 78g ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

10) § 78g ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.”

11) § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.”

12) § 84d ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

 1. „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust.1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”

13) § 85 otrzymuje brzmienie:

 1. „Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
 3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.”

14) § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 1. „Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia Zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  12) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków ( nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  22) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  25) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  26) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
  28) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  29) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  30) uchwalanie innych regulaminów,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
  36) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.”

15) § 93 otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:

 1. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
 3. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 4. sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
 5. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 6. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 7. zawieranie z członkami umów:
  a/ o budowę lokalu,
  b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
 9. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 10. udzielanie pełnomocnictw,
 11. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 12. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 13. występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu.”

16) Skreślić podrozdział E. Rady Osiedli (§ 100-103).

17) W § 103b otrzymuje brzmienie:

 1. „Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1) uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
  5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury
  6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno- oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno- oświatowych w osiedlu,
  8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
  9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
  10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
  15) opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty dotyczące Administracji danego Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.”

18) § 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.”

19) § 108 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„fundusz kulturalno-oświatowy.”

20) § 109 otrzymuje brzmienie:

 1. „Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
 2. Ustala się następujące zasady podziału nadwyżki bilansowej:
  1) podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali członków o innym przeznaczeniu,
  2) kwotę nadwyżki bilansowej, ustalonej według zasad określonych w pkt 1, dzieli się na członków według udziałów członka w nieruchomości wspólnej na podstawie uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości,
  3) członkostwo w Spółdzielni przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 3. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:
  1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
  2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
  3) fundusz kulturalno-oświatowy,
  4) fundusz zasobowy,
  5) fundusz świadczeń socjalnych.
 4. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
  1) funduszu zasobowego
  2) funduszu udziałowego
  3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
  4) funduszu kulturalno-oświatowy.”

21) § 109a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie § 4 ust. 3 Statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 61 Statutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.”

22) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu …………2012 r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….2012 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”

2) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.5 Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

3) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.”

4) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”

5) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Otwierający obrady przeprowadza wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.”

6) § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
” 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie”.

7) § 23 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

 1. „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”

8) § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2012 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr… 1
do Uchwały Nr /2012
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….2012 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

 1. „Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
 3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.”

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

 1. „Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  12) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  14) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków ( nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  22) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  25) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  26) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
  28) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  29) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  30) uchwalanie innych regulaminów,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
  36) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.”

3. § 13 ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

 1. „Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.”

4. § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ………2012 roku.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….2012 r.

w sprawie: zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM Czuby.

Na podstawie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie (zamianę) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic na rzecz podmiotów sąsiadujących z terenami SM Czuby.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zbycia (zamiany) terenów , o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie jest właścicielem działek nr 20/3 i nr 19/6, usytuowanych w rejonie ulicy Agatowej. Na podstawie decyzji administracyjnych z lat 2004-2005, których to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” nie była stroną, wydano pozwolenia na budowę na działce nr 20/3 kabla energetycznego zasilającego budynek mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Agatowej 11 oraz wykonanie w części kanalizacji burzowej. Ponadto w wyniku zmian własnościowych, działka o numerze ewidencyjnym 70/10 – rozdzielająca działki stanowiące własność Spółdzielni – została nabyta przez Wspólnotę Mieszkaniową i w granicach nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej znalazła się działka nr 20/3, bez bezpośredniego dostępu z nieruchomości Spółdzielni.

W wyniku podjętych rozmów, zarówno z przedstawicielami władz miasta, jak również Wspólnoty Mieszkaniowej, ustalono iż najbardziej celowym i uzasadnionym sposobem rozwiązania problemu, jest podział działki nr 20/3, aby część bezpośrednio przylegająca do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, została wydzielona z działki nr 20/3 w celu jej zbycia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w drodze zamiany, w ten sposób że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” uzyska własność działki nr 70/10. Część działki nr 20/3, zajęta przez Wspólnotę Mieszkaniową na infrastrukturę przejdzie na własność Wspólnoty, a nabycie przez Spółdzielnię działki nr 70/10 spowoduje połączenie nieruchomości Spółdzielni w jedną zorganizowaną, spójną całość.

Zbycie części działki nr 20/3 w części bezpośrednio przylegającej do gruntów Wspólnoty Mieszkaniowej uzasadnia również fakt, iż granica działki Spółdzielni przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ulicy Agatowej 11, co mogłoby w przyszłości w sposób istotny utrudnić zagospodarowanie działki dla potrzeb SM „Czuby”.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie ………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości :

 1. ———————————
 2. ———————————

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2012 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie 79 pkt 14 i § 84d Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza się dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2012 – 2015:

 1. ………
 2. ………
 3. ………
 4. ………
 5. ………
 6. ………
 7. ………
 8. ………
 9. ………
 10. ………
 11. ………
 12. ………
 13. ………
 14. ………
 15. ………
 16. ………
 17. ………
 18. ………
 19. ………
 20. ………
 21. ………

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowią protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR… / 2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. .2012 r.

w sprawie: odwołania …………. od uchwały Rady Nadzorczej Nr 64/41/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odrzuca odwołanie ……….. od uchwały Nr 64/41/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Bursztynowej ….. – jako odwołanie wniesione po upływie terminu wyznaczonego w § 10 ust. 5 Statutu Spółdzielni i pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia.

§ 2

Uchwała niniejsza jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie.
Pan ………… otrzymali uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Bursztynowa ….. w dniu 20.07.2011 r., zaś odwołanie od uchwały złożyli w dniu 26.08.2011 r., nie podając żadnych okoliczności usprawiedliwiających przekroczenie terminu. Odwołanie jest w sposób oczywisty spóźnione, i jako takie, podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.

W myśl § 10 ust. 7 Statutu Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jednakże odwołujący musi usprawiedliwić swoje opóźnienie wyjątkowymi okolicznościami. Ponieważ ……… nie podali żadnych przyczyn usprawiedliwiających nie dotrzymanie terminu – Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę odrzucającą spóźnione odwołanie.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR… / 2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……2012 r.

w sprawie: odwołania od uchwały nr 110/76/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Watykańskiej.. przysługującego ……….

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 21.11.2011 r. od Uchwały Nr 110/76/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy uchwałę Nr 110/76/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Watykańskiej .. Przysługującego ………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało….. członków, przeciw głosowało członków, wstrzymało się od głosu….. członków.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie nie uwzględniło motywów odwołania …….. od Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Watykańskiej .. , przyjmując za miarodajne uzasadnienie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ….2012 r.

w sprawie: odwołania od uchwały nr 105/71/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011r. w sprawie wykluczenia ….. ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 09.11.2011 r. od Uchwały Nr 105/71/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni ……. zam. w Lublinie przy ul. Różanej …. , Nr członkowski …. – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 ust. 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr 105/71/11 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 25.10.2011 r. w sprawie wykluczenia ….. ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało…. członków, przeciw głosowało…. członków, wstrzymało się od głosu….. członków.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie nie uwzględniło motywów odwołania …… od Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni, przyjmując za miarodajne uzasadnienie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR… /2012
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ….2012 r.

w sprawie : odwołania od uchwały nr 38/27/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wykluczenia …… ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 18.04.2012 r. od Uchwały Nr 38/27/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Pani Magdaleny Koc zam. w Lublinie przy ul. Bocianiej … , Nr członkowski … – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 ust. 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr 38/27/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wykluczenia …… ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało…. członków, przeciw głosowało…. członków, wstrzymało się od głosu….. członków.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie nie uwzględniło motywów odwołania ….. od Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni, przyjmując za miarodajne uzasadnienie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

– opinia biegłego rewidenta
RASTER A UDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 278.921.993,22 zł
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 (za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. ), wykazujący wynik – zysk netto 447 741,94 zł
 4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.404.387,49 zł
 5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 4 408.978,62 zł
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 póz. 1223, z późniejszymi zmianami )
 2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2011 r.

– lustracja

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

Lublin, dnia 3 kwietnia 2012 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

W wyniku zwartej w dniu 18 stycznia 2012 roku umowy między Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie w dniach od 20 stycznia 2012 roku do 30 marca 2012 roku została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Lustracją Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie objęte zostały zagadnienia ujęte w protokole lustracji tj.:

 1. Informacje wstępne dotyczące Spółdzielni oraz realizacja wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji.
 2. Podstawy prawne i organizacja Spółdzielni.
 3. Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni.
 6. Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali.
 7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 8. Gospodarka remontowa Spółdzielni.
 9. Działalność inwestycyjna.
 10. Działalność społeczna i oświatowo- kulturalna.
 11. Rachunkowość, finanse oraz sprawozdawczość finansowa.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorom oraz wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu, Kierowników Administracji Osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Lustratorzy sporządzili protokół, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 2 kwietnia 2012 r.
Protokół lustracji wraz z niniejszą syntezą ustaleń lustracyjnych stanowi integralną całość.

Poprzednia lustracja pełna Spółdzielni została przeprowadzona przez lustratorów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i obejmowała okres jej działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Wnioski polustracyjne z lustracji pełnej – jak wynika z dokumentów – zostały rozpatrzone i przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 20 czerwca 2009 r.
Wnioski polustracyjne zostały zrealizowane.
Przeprowadzone w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” kontrole z zewnątrz w okresie objętym lustracją nie wykazały żadnych uchybień.

Przeprowadzona obecnie lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z treści protokołu – wykazała, co następuje:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” we właściwych terminach i zakresie zgłaszała wymagane przepisami zmiany do rejestracji w KRS.
  Aktualnie obowiązujący w Spółdzielni Statut został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12 czerwca 2010 r.
  Treść Statutu jest dostosowana do postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 września 2010 r., uchwalone zmiany Statutu zostały wpisane do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w póz. 5.
 2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Spółdzielni zostały uchwalone i zatwierdzone przez statutowo uprawnione organy.
  W oparciu o postanowienia obowiązującego w Spółdzielni od 20 września 2010 r. Statutu: Walne Zgromadzenie uchwaliło Regulamin Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza uchwaliła: Regulamin Zarządu Spółdzielni, Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Regulamin najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym, Regulamin najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu, Regulamin przetargu na ustanawianie odrębnej własności lokalu, Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne i konserwacyjne oraz usługi i dostawy, Regulamin gospodarki finansowej, Regulamin porządku domowego, Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego, Regulamin przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań.
  Zarząd Spółdzielni uchwalił Regulamin Organizacyjny oraz dokonał zmian w Regulaminie Pracy.
 3. Organy statutowe Spółdzielni tj. Zebrania Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd, Zebrania Grup Członkowskich, Rady Osiedli, Walne Zgromadzenie w częściach oraz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, były zwoływane w terminie, podejmowały uchwały i decyzje zgodnie z postanowieniami Statutu i z regulaminami obrad organów. Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się w okresie objętym lustracją najistotniejszymi sprawami dotyczącymi działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, a w szczególności sprawami ekonomicznymi oraz wypełnianiem funkcji kontrolno-nadzorczej.
  Zarząd właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz i zajmował się sprawami, które nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
  Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Zarządu Spółdzielni w zakresie przygotowania i zrealizowania nowej inwestycji mieszkalnej przy ul. Dziewanny 14. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Spółdzielni. Dokumentacja z prac organów statutowych Spółdzielni była prowadzona starannie i w sposób właściwy przedstawia treść ich obrad i podjęte uchwały. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach poszczególnych organów Spółdzielni.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych była zatwierdzana przez Radę Nadzorczą wraz z uchwalaniem planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni. Obowiązująca w 2011 roku struktura organizacyjna wraz z ilością etatów była kompletna i zapewniała warunki prawidłowej realizacji zadań statutowych przez Spółdzielnię.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest uregulowany. Spółdzielnia w swoim władaniu posiada ogółem 109,03 ha gruntów. Spółdzielnia posiada notarialnie ustanowione tytuły prawne do gruntów, w tym: prawo własności do 93,38 ha gruntów i prawo wieczystego użytkowania do 15,65 ha gruntów. Prowadzona przez Spółdzielnię dokumentacja w tym zakresie była właściwa.
 6. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe były prowadzone i dokumentowane poprawnie. Spółdzielnia posiadała w tym zakresie stosowne regulaminy i prowadziła przewidziane prawem rejestry członków w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu.
 7. Proces związany z ustanawianiem odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z ustaleń zawartych w protokole – przebiegał zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” zawarła ogółem 5585 aktów notarialnych odrębnej własności.
  Wyodrębnionych zostało w tym okresie 5325 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, co stanowiło 46,98% ogółu mieszkań w Spółdzielni.
  W wyniku ustanowionych notarialnie odrębnych tytułów do lokali, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na dzień 31 grudnia 2011 r. powierzchnia gruntów przypadająca na rzecz wyodrębnionych właścicieli łącznie wynosiła 45,15 ha. Wyodrębnianie lokali na tą skalę spowodowało znaczne obniżenie stanu majątku trwałego, kapitałów podstawowych i sumy bilansowej.
 8. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi była prowadzona w 6 organizacyjnie wydzielonych Osiedlach i była zgodna z wewnętrznymi unormowaniami prawnymi dotyczącymi organizacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
  Przeprowadzony w trakcie lustracji przegląd losowo wybranych Osiedli, tj. Osiedla Ruta, Osiedla Łęgi i Osiedla Błonie wykazał, iż są one utrzymane w należytej czystości i dobrym stanie estetyczno – porządkowym oraz technicznym. Przegląd zasobów w/w Osiedli wykazał, iż pomieszczenia ogólnego użytku (klatki schodowe, korytarze i piwnice), otoczenie wokół budynków, dojścia do klatek, ciągi pieszo – jezdne i parkingi w zakresie ładu i porządku są utrzymane w należytej czystości.
  Sprawdzona dokumentacja techniczna i administracyjna budynków w/w Osiedli – o których mowa w protokole lustracji – wykazała, iż:
  – przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie były wykonywane w zakresie i terminach zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego,
  – książki obiektów budowlanych były prowadzone właściwie. Wpisy były dokonywane przez osoby uprawnione i na bieżąco prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 64 Prawa budowlanego.
 9. Umowy o świadczenie usług komunalnych w badanych Osiedlach – jak wskazuje ich analiza – były zawarte prawidłowo i zapewniły należytą ochronę interesów Spółdzielni.
 10. Koszty i przychody działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” były prawidłowo ustalane w planach gospodarczo-finansowych na każdy rok przez uprawnione organy statutowe Spółdzielni. Uchwalane wysokości opłat za lokale mieszkalne wynikały z uchwalanych przez Radę Nadzorczą rocznych planów działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni. W latach 2009 – 2011 Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów względem poniesionych kosztów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Opłaty za używanie lokali użytkowych – jak wykazała analiza umów, o których mowa w protokole lustracji – Spółdzielnia ustaliła w sposób racjonalny.
 11. Podejmowane i prowadzone były – w okresie objętym badaniem lustracyjnym – przez Zarząd i Radę Nadzorczą wspólne działania windykacyjne w stosunku do zadłużonych lokali mieszkalnych i użytkowych.
  Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” winny dalej kontynuować skuteczne działania windykacyjne w celu dalszego obniżania poziomu zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych wykorzystując w tym zakresie wszystkie przewidziane prawem działania.
 12. Potrzeby remontowe w Spółdzielni były ustalane na podstawie przeprowadzanych przez Administracje Osiedli przeglądów zasobów, zgłaszanych wniosków przez członków na posiedzeniach Rad Osiedli, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz na Walnym Zgromadzeniu odbytym w częściach.
  Administracje Osiedli przedkładały Radom Osiedli w 2009 r. i w 2010 r. oraz w 2011 r.
  Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do uchwalenia projekty planów remontowych w wymiarze rzeczowo-finansowym.
  Rada Nadzorcza uchwalała plany działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni na lata 2009, 2010 i 2011, w tym plany remontów dla poszczególnych Osiedli wynikające z planów uchwalonych przez Rady Osiedli na 2009 r. i na 2010 r. i przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na 2011 r.
  Akumulowane środki finansowe na remonty, których podstawowym źródłem były odpisy na fundusz remontowy pozwalały Spółdzielni na ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami remontowymi w ramach uchwalonymi w poszczególnych Osiedlach.
  Z analizy dokumentów wynika, iż w latach 2009 – 2011 największymi pozycjami wydatków remontowych były prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w badanym okresie dociepliła ściany zewnętrzne budynków o łącznej powierzchni użytkowej 125 437 m2 i wydała na ten cel 16 348 071,59 zł.
  Ponadto wydatki remontowe poniesione przez Spółdzielnię dotyczyły remontu instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu i malowania klatek schodowych, remontu dachów, remontu jezdni i ciągów pieszo-jezdnych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” posiadała na funduszu remontowym kwotę 10 208 548,83 zł.
 13. Pozyskiwanie obcych wykonawców robót remontowych i dostawców materiałów dokonywane było w Spółdzielni w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie zamówień na roboty remontowo-budowlane.
  Jak wynika z dokumentów postępowanie przetargowe w Spółdzielni przeprowadzała Komisja przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielni.
  W oparciu o protokoły Komisji przetargowych z poszczególnych Osiedli, tj. Ruta, Łęgi i Błonie – o których mowa w protokole lustracji – Zarząd Spółdzielni zawierał umowy z wykonawcami na realizację robót remontowych.
  Z analizy dokumentów wynika, iż Zarząd Spółdzielni zawierał umowy, w których były zawarte postanowienia chroniące interesy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
  Do gospodarki remontowej lustratorzy nie wnieśli zastrzeżeń.
 14. Prowadzona przez Spółdzielnię działalność inwestycyjna w latach 2009 – 2010 była przedmiotem przeprowadzonych lustracji częściowych i ich ocena była przedstawiona Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
  Obecną lustracją pełną objęto całość zagadnień dotyczących prowadzonej działalności inwestycyjnej w Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  Z analizy dokumentów wynika, iż w 2011 roku nastąpiło rozliczenie budynku mieszkalnego przy ul. Dziewanny 14. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymali rozliczenia obejmujące ostateczny koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zajmowanych lokali.
  Cały proces inwestycyjny związany z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem budynku przy ul. Dziewanny 14 był zgodny z postanowieniami Statutu i uchwalonymi regulaminami w tym zakresie.
  Realizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 oraz Zespołu garażowo-parkingowego przy ul. Filaretów 52 z przyczyn formalno-prawnych nie była prowadzona w 2011 roku. Spółdzielnia posiada dokumentację dotyczącą jedynie prac przygotowawczych w/w inwestycji.
 15. Merytoryczna działalność społeczna i oświatowo-kulturalna była prowadzona w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na bazie 4 Domów Kultury.
  Lustracją niniejszą objęto pracę Domów Kultury działających w wybranych Osiedlach, tj. Dom Kultury „Ruta” z siedzibą przy ul. Różanej 8, Dom Kultury „Błonie” z siedzibą przy ul. Dragonów 2 i Dom Kultury „Łęgi” z siedzibą przy ul. Tatarakowej 28.
  Z analizy dokumentów wynika, iż w/w trzy Domy Kultury w latach objętych lustracją, tj. 2009 – 2011 prowadziły szeroką działalność obejmującą swoim zakresem zarówno stałe formy pracy jak również formy cykliczne.
  Prowadzone formy pracy przez Domy Kultury były co roku adresowane do wszystkich grup wiekowych, tj. dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Prowadzona dokumentacja potwierdza, iż organizowane zajęcia stałe i cykliczne cieszyły się dużym zainteresowaniem zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.
  Dobra była współpraca Domów Kultury z Administracjami Osiedli, z Radami Osiedli i z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
  Formy i metody prowadzonej w Domach Kultury: Ruta, Łęgi i Błonie – w badanym okresie – działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w ocenie lustracji uznaje się za bardzo dobre.
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” posiada prawidłowe wewnętrzne unormowania prawne dotyczące rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
  Za lata objęte lustracją sprawozdania finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podlegały badaniu przez uprawniony do tej czynności podmiot a następnie były zatwierdzane przez Zebrania Przedstawicieli w 2009 r. i 2010 r. oraz przez Walne Zgromadzenie w częściach w 2011 r.
  Zatwierdzone sprawozdania finansowe były terminowo składane w Sądzie Rejestrowym i w Urzędzie Skarbowym oraz ogłaszane w Monitorze Spółdzielczym.

W badanym okresie Spółdzielnia prawidłowo gospodarowała środkami finansowymi będącymi w jej dyspozycji i na bieżąco regulowała zobowiązania wobec budżetu i kontrahentów.
W 2011 r. w stosunku do 2009 r. nastąpiło w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” nastąpiło obniżenie sumy bilansowej o kwotę 48 552 042,29 zł głównie na skutek ustanawiania odrębnej własności lokali stosownie do postanowień znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., a także z tytułu bieżących odpisów umorzeniowych rzeczowego majątku trwałego.
Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji należy stwierdzić, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie , tj. 2009 – 2011 była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne wynikające z ustaleń lustracji zawartych w protokole:

 1. Dokonać zmiany § 103 b Statutu, tak by kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie ograniczały uprawnień organów Spółdzielni wymienionych w art. 35 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze.
 2. Dokonać szczegółowej analizy osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególnych nieruchomościach, a następnie wnioski z tej analizy uwzględnić przy ustalaniu jednostkowych stawek opłat eksploatacyjnych.
 3. Dokonać analizy a następnie rozliczenia wkładów zaliczkowych w zestawieniu z aktualnym członkostwem w Spółdzielni osób, których wkłady te dotyczą.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postawień § 25 ust. 5 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 1 lipca 2010 r. (Uchwała Nr 9/ 2010), Zarząd Spółdzielni jest obowiązany zamieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia informację o powyższym piśmie polustracyjnym.

Stosownie do art. 93 § 1b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

Ustalono, że w dniu 13.04.2012 r. zostaną:

 1. w administracjach osiedli wyłożone do wglądu wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 2. wywieszony zostanie na drzwiach wejściowych do klatek schodowych, oraz na tablicach w klatkach porządek obrad Walnego Zgromadzenia – dla wszystkich części,
 3. wrzucony zostanie do skrzynek pocztowych wszystkich lokatorów „Informator” zawierający komplet materiały na Walne Zgromadzenie,
 4. w dniach od 13.04.2012 r. do 20.04.2012 r. codziennie specjalista ds. kontroli wew. sprawdzi czy zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zostały prawidłowo wywieszone.

Na tym protokół zakończono

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:37, 11 maja 2016

Kategorie: 2012