Protokół Nr 14/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 03
.04.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 3 członkom w terminie do 31.03.2013 r.
– 2 członkom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wnioski o wydanie nakazu zapłaty na zadłużenie bieżące i skierować wniosek do komornika o egzekucję należności zasądzonych.
– 1 członkowi nie wyraził zgody wycofanie wniosku od komornika i przedłużenie terminu spłaty

ponadto wyraził zgodę na przedłużenie terminu spłaty zadłużenia:
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 05.06.2012 r.
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 31.07.2012 r.
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 30.11.2012 r.
– 1 członkowi wyraził zgodę na wstrzymanie skierowania sprawy na drogę postepowania komorniczego w związku z zaległościami z tytułu normatywu

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 1 członkowi w wysokości 100%
Oraz
– 1 członkowi w wysokości 50% z tytułu rat normatywu
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia i odstąpienie od zapłaty kosztów sądowych,
– wniosek członka za. w osiedlu Ruta rozpatrzy po przeprowadzeniu rozmowy z w/w.

rozliczenie wkładu mieszkaniowego

Zarząd Spółdzielni zaakceptował rozliczenie wkładu mieszkaniowego za mieszkanie położone przy ulicy Szmaragdowej 16/100, po eksmisji. Ustalił cenę wywoławczą na przetarg w wysokości 159 000 zł. W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

– Na renowację i malowanie elewacji budynków Agatowa 14 i 16 w osiedlu Poręba.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

– w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z:
a) wymianą stolarki okiennej w budynkach w osiedlu: Skarpa, Ruta, Błonie, Widok.
b) malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Ruta, Łęgi, Błonie, Widok.
c) roboty dekarskie w budynkach w osiedlu Ruta, Widok.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

– w trybie „zapytania o cenę” na cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedla Łęgi będących mieniem Spółdzielni, zatwierdził wykaz firm, do których należy skierować zapytanie oraz termin przetargu.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na wykonanie robót brukarskich w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Widok, Poręba.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną przez komisję – STANDROG I FIN- BUD.

b) wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w osiedlu Ruta.

c) na wykonanie robót brukarskich w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Widok, Poręba.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną przez komisję – P.U.HIMALIA.

– zmiana plany finansowo – rzeczowego

W związku z podjętą przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi uchwałą oraz projektami stałej zmiany organizacji ruchu ulic Bocianiej i Tatarakowej, Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę planu rzeczowo – finansowego wspólnego w pozycji „budowa zatok parkingowych”.

zmniejszenia kaucji

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody najemcy lokalu przy ulicy Dziewanny na zmniejszenie kaucji za lokal z dwu- do jednomiesięcznych opłat z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia umowy do jednomiesięcznego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni anulował zgodę z dnia 25.10.2011 r. na rezygnację z członkostwa ze skróconym okresem wypowiedzenia w związku z przepisaniem praw do lokalu przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osób zainteresowanych nabyciem członkostwa i zrzeczeniem.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:36, 11 maja 2016

Kategorie: 2012