Protokół Nr 13/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27
.03.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r. Termin ostateczny
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2012 r.
Oraz
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2013 r. z tytułu normatywu
– 1 najemcy lokalu użytkowego w terminie do 31.12.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 4 członkom w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
Oraz
– 1 członkowi w wysokości 100% z tytułu rat normatywu

zmniejszenia zaliczek

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmniejszenie od dnia 1.04.2012 r. w lokalu w osiedlu Poręba zaliczek na c.o. do kwoty 120,00 zł miesięcznie w naliczeniach czynszowych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu

rozliczenia kosztów z tytułu wyroku sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaksięgowanie w pozostałe koszty operacyjne Zarządu za 2012 r. kwoty 127,00 zł oraz kwoty 313,01 zł jako kosztów postępowania sądowego prowadzonego z byłym członkiem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

rozliczenie wkładu mieszkaniowego

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie rozliczenia wkładu mieszkaniowego przy ulicy Szmaragdowej 16/100, po eksmisji z lokalu Waldemara Iwanowskiego i ustalenia ceny wywoławczej na przetarg podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną na temat przedstawionych wariantów rozliczenia.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych niżej wymienionym 3 osobom – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokali i osób zajmujących w/w lokale.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokoły:
a) konieczności spisany w dniu 20.03.2012 r. na dodatkowy zakres robót wynikłych podczas montażu wodomierzy w osiedlu Błonie do umowy nr 1/EB/2012 z dnia 10.02.2012 r.,
b) Przeprowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy prześwitów w budynkach osiedla Błonie,

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty drogowe – wykonanie zatok parkingowych przy ulicy Tatarakowej i Bocianiej w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

uzupełnienia dokumentacji przetargowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawcy na roboty brukarskie w osiedlu Poręba na uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 30.03.2012 r.

pokrycia kosztów remontu nawierzchni asfaltowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na ujęcie w planie kosztów mienia Spółdzielni kwoty 69 780 zł na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic będących mieniem SM „Czuby” bądź na ulicach nie przejętych przez UM Lublin zgodnie z załącznikiem do wniosku

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– odroczył termin rozpatrzenia wniosku w sprawie podziału mieszkania w osiedlu Ruta do czasu zapoznania się z opinią prawna na temat zaproponowanych warunków podziału – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu .

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– Prezes Zarządu z dniem 2.04.2012 r. zatrudnia na 3-miesięczny okres próbny nowego pracownika w wymiarze 1/2 etatu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Łęgi” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– Pracodawca rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem osiedla Łęgi z dniem 30.06.2012 r. na zasadzie porozumienia stron. Z dniem 1.04.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. Prezes Zarządu powierza w/w stanowisko st. specjalisty ds. technicznych w administracji osiedla „Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– Pracodawca z dniem 1.04.2012 r. powierza Jackowi Kaniosowi stanowisko kierownika administracji osiedla „Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– Na wniosek Kierownika administracji osiedla „Łęgi” z dnia 15.03.2012 r. po wysłuchaniu pracownika, pracodawca w dniu 26.03.2012 r., udziela pracownikowi – gospodarzowi rejonu mieszkalnego karę nagany za nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków służbowych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:35, 11 maja 2016

Kategorie: 2012