Protokół Nr 10/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 06
.03.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. S[prawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 12.04.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 28.02.2013 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.03.2013 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2013 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 4 członkom w wysokości 70%
– 3 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zmiana stawek opłat eksploatacyjnych

Zarząd Spółdzielni wyraził zmianę na wprowadzenie od 1.04.2012 r:
– w osiedlu Widok nowych stawek opłat: w pozycji „zaliczki na energię elektryczną” wg załącznika, oraz „zaliczki na gaz” według załącznika,
– w osiedlu Poręba nowych stawek opłat: w pozycji” zaliczki na podgrzanie c.w.u”,
– w osiedlu Łęgi nowych stawek opłat: w pozycji” zaliczki na podgrzanie c.w.u”.

dofinansowanie z funduszu celowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na dofinansowanie funduszu celowego na remont chodników w osiedlu Skarpa – zasilenie tego funduszu kwota 500 000 zł w celu dokończenia w 2012 r. remontów chodników w tym osiedlu. Splata udzielonego dofinansowania nastąpi w terminie do 2015 r. zgodnie z załączonym harmonogramem.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) nieograniczonego na roboty brukarskie w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Widok, Poręba. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawarta we wniosku.

b) w trybie „zapytania o cenę” w osiedlu Błonie na wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy prześwitów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

a) na roboty związane z wykonaniem przeglądu instalacji elektrycznej w osiedlu Ruta, Widok, oraz pomiary z wykonaniem remontu instalacji odgromowej w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zlecenie wykonania robót :
– w osiedlu Widok firmie MIKSEL Zakład Usług elektrycznych w Lublinie,
– w osiedlu Skarpa firmie Zakład Elektryczny
– w osiedlu Ruta firmie Serwis z Legnicy.

b) na roboty związane z wykonaniem remontu balkonów w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zlecenie wykonania prac firmie BUDREX BP oraz Zakład Remontowo Budowlany Baloniarstwo i Brukarstwo.

umieszczenie reklamy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na umieszczenie reklamy na ogrodzeniu parkingu strzeżonego przy ulicy Romantycznej 14 w osiedlu Skarpa. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych przez administrację osiedla Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe umieszczającego reklamę.

zakup materiałów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup płyty meblowej niezbędnej do wykonania półek do regałów w nowo organizowanym archiwum w budynku przy ulicy Watykańskiej 10.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wycofał wnioski skierowane do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 3 członków wyszczególnionych w poniżej przedstawionym wykazie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wykaz członków, którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– nie przedłuża umowy o pracę z gospodarzem rejonu w os. „Błonie”. Umowa rozwiąże się 4.03.2012 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 12.03.2012 r. zatrudnia na 3-miesięczny okres próbny pracownika w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Błonie” w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– jednomyślnie – 3 za, podjął uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwała nr 10/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 6.03.2012 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował materiał na Walne Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:33, 11 maja 2016

Kategorie: 2012