Protokół Nr 09/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 28
.02.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. S[prawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2013 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100%
Oraz
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 100% z tytułu nieterminowej wpłaty rat normatywu

rozliczenie energii cieplnej

Zarząd Spółdzielni zatwierdził rozliczenie energii cieplnej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. osiedla Niska Skarpa.

opłata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym

Zarząd Spółdzielni z dniem 01.04.2012 r. ustala opłatę za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym w wysokości 60% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe tj. 52,37 zł netto/m-c ( 64,42 zł brutto).

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie projektu technicznego zmiany elewacji budynków przy ulicy Sasankowej 1, 3, 5 i Stokrotki 1, 3, 5, 7 poprzez zmniejszenie otworów okiennych na klatkach schodowych w/w budynków wraz z uzyskaniem decyzji – pozwolenia na budowę. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) w trybie „zapytania o cenę” na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych w celu uzupełnienia wyposażenia placów zabaw w osiedlu Widok. Zatwierdził wykaz firm do których wysłane zostanie zapytanie i skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

c) w trybie „zapytania o cenę” na sprzątanie klatek schodowych w budynku Bursztynowa 19, zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których zostanie wysłane zapytanie.

d) W trybie „zamówienia z wolnej ręki” na zakup energooszczędnych lamp do kabin dźwigowych w osiedlu Skarpa od Firma handlowa AAWO w cenie 799,50 zł brutto.

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferenta – wykonawcy na roboty związane z remontem instalacji odgromowej w budynkach osiedla Skarpa na uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 2.03.2012 r. do godz. 13.00.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

a) na roboty związane z koszeniem trawników w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba, wyraził zgodę na wybór oferty firmy Usługowo – Handlowej jako wykonawcy robót.

b) na roboty związane z wykonaniem przeglądu instalacji gazowej wentylacyjnej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta Łęgi, Błonie, Widok i Poręba oraz na wybór oferty firmy Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych.

przepisanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy najmu na zabudowę korytarza w budynku przy ulicy Przedwiośnie przeznaczoną na cele mieszkalne z dotychczasowego użytkownika na nabywców w/w mieszkanie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

umieszczenie reklamy w informatorze

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na umieszczenie reklamy SKOK w Wołominie w najbliższym informatorze.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– anulował zgodę z dnia 21.02.2012 r. na rezygnację z członkostwa ze skróconym okresem wypowiedzenia w związku z przepisaniem praw do lokalu przy ulicy Sasankowej na matkę członka – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– Prezes Zarządu z dniem 5.03.2012 r. przedłużył umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarzem rejonu mieszkalnego w os. „Błonie” na czas określony – w tym miejscu w protokole umieszczono dane pracownika.

– wyraził zgodę na uzupełnienie zapisów w zakresach czynności pracowników osiedla Łęgi niżej wymienionych pracowników o pkt. dotyczący rozliczania czasu pracy pracowników podległych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował materiał na Walne Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:29, 11 maja 2016

Kategorie: 2012