Protokół Nr 07/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 14.02.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. S[prawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 28.02.2013 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 9 członkom w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 4 członkom w wysokości 100%

spisanie w koszty mienia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na spisanie w koszty mienia Spółdzielni niedopłat z tytułu użytkowania miejsc postojowych na parkingach strzeżonych przy ulicy Romantycznej 14 i Sympatycznej 1A w osiedlu Skarpa. Dochodzenie wskazanych w załączniku zadłużeń wobec 12 osób na ogólną kwotę 486,23 zł uległo przedawnieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie na drogę postepowania sądowego zadłużenia za używanie miejsca postojowego na parkingu przy ulicy Romantycznej 14 w kwocie 232,11 zł od dłużnika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

wybór oferty na wykonanie książeczek opłat czynszowych

Zarząd Spółdzielni po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym zestawieniem ofert na wydrukowanie książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże wybrał ofertę z poz. 3 – Cedar – Pol Częstochowa jako najkorzystniejszą . – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz ofert.

rozksięgowania wyniku za 2011 r.

Zarząd Spółdzielni postanowił, że wyniki za 2011 rok w nieruchomościach, w których znajdują się lokale użytkowe zostaną rozksięgowane w sposób następujący, w przypadku ujemnego wyniku na lokalach mieszkalnych zostanie on pokryty z lokali użytkowych, a pozostały wynik na lokalach w najmie zostanie rozksięgowany na mienie spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono Wynik za 2011 r.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przycinki drzew w osiedlu Łęgi

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie TRADE PROJEKT likwidację posuszu i połamanych gałęzi z koron drzew na terenie osiedla Łęgi.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał skierowane do Rady Nadzorczej wnioski o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 2 członków, którzy spłacili zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz bieżących rat normatywu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– postanowił przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem zatrudnioną w osiedlu Łęgi w związku z zaniedbaniami porządkowymi w budynku Tymiankowa 56 – nie usunięcie po wyznaczonym terminie przedmiotów zalegających na korytarzach piwnicznych, które to przedmioty zostały podpalone – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zaakceptował poniżej przedstawione rozliczenie środków z ZFŚS za 2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

– W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie między innymi ustawy o ZFŚS w zakresie ustalenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, stanowiącego podstawę do ustalenia odpisu na ZFŚŚ w 2012 r. Zarząd Spółdzielni podjął jednomyślnie – 3 za, uchwałę w sprawie naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 21012 przyjmując za podstawę jego naliczenia przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. tj. 2.917,14 zł.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Uchwała nr 8/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 14.02.2012 r. w sprawie: naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2012 r.

– Załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/2012 Zarządu Sp-ni z dnia 14.02.2012 r.
Naliczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2012 r.

– Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/2012 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 14.02.2012 r.
Plan podziału środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności w 2012 r.

– jednomyślnie – 3 za podjął uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 9/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 14.02.2012 r. w sprawie: zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 2.08.1996 r.

– Prezes Zarządu zatrudnił pracownika z dniem 29.02.2012 r. na czas nieokreślony na stanowisku zaopatrzeniowcy – kierowcy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował materiał na Walne Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:28, 11 maja 2016

Kategorie: 2012