Protokół Nr 05/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 31.01.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.012013 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 7 członkom w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 3 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
oraz
– 1 członkowi w wysokości 50% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu

finansowania lokali usługowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na pokrycie kosztów budowy lokali usługowych:
a) U -1 przy ulicy Agatowej 16,
b) Nr 11 przy ulicy Bursztynowej 17
c) Nr 14 przy ulicy Bursztynowej 17 z funduszu zasobowego – wynik finansowy.

zmiana wysokości składnika opłat eksploatacyjnych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę od 01.03.2012 r. wysokości składnika opłat eksploatacyjnych „Konserwacja domofonów” w osiedlu Ruta na kwotę 1,89 zł (aneks nr 10 z dnia 01.12.2011 r.)

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego:
a) na koszenie trawników w osiedlu Ryta ,Łęgi , Błonie , Poręba,
b) przegląd instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Ruta, Widok,
c) remont instalacji odgromowej w budynkach osiedla Skarpa.

Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
oraz
Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów balkonów w osiedlu Skarpa, zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

pomiarów instalacji elektrycznej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie ELEKTROLUK Usługowemu Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego dokonania pomiarów instalacji elektrycznej w budynku Administracji Osiedla Łęgi.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie WAL- BUD na wykonanie remontu klatek schodowych i piwnic po pożarze w budynku przy ulicy Tymiankowej 56.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wycofał skierowany do Rady Nadzorczej wniosek o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni członka zam. w osiedlu Skarpa w związku z dokonanymi przez w/w wpłatami na poczet zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– jednomyślnie – 3 za podjął uchwały:

a) nr 2/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Administracji Osiedla „Ruta” Krzysztofowi Bartmańskiemu

b) Nr 3/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Administracji Osiedla „Widok” Stanisławowi Kukisowi

d) nr 4/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Administracji Osiedla „Poręba” Jerzemu Karcinskiemu

e) Nr 5/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Administracji Osiedla „Błonie” Urszuli Ćwiklińskiej

f) Nr 6/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Administracji Osiedla „Skarpa” Grażynie Bogan

g) Nr 7/2012 z dnia 31.03.2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Administracji Osiedla „Łęgi” Jackowi Kaniosowi

pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z podejmowaniem decyzji w sprawie wykonywania drobnych remontów, napraw i zakupów niezbędnych dla potrzeb Administracji Osiedla – do 5.000 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował propozycje podziału przez Walne Zgromadzenie nadwyżki bilansowej za 2011 r.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:26, 11 maja 2016

Kategorie: 2012