Protokół Nr 04/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 23.01.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 30.042012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 31.12.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2013 r.
oraz
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2012 r. z tytułu normatywu

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
oraz
– 1 członkowi w wysokości 70% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 2 członkom w wysokości 50%

rozliczenie kosztów procesu sadowego

Zarząd Spółdzielni zatwierdził rozliczenie kosztów poniesionych przez Spółdzielnię w związku z prowadzeniem procesu sądowego w sprawie byłego członka – wyraził zgodę na zaksięgowanie w pozostałe koszty operacyjne Zarządu za 2011 r. zapłaconych kosztów sądowych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

zmiany opłat za konserwację domofonów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę od 01.03.2012 r. wysokości składnika opłat eksploatacyjnych „Konserwacja domofonów”:

  1. w osiedlu Widok na kwotę 1,75 zł + VAT 8% ( aneks nr 4 z dnia 01.12.2011 r.)
  2. w osiedlu Skarpa na kwotę 1,89 zł brutto ( aneks z dnia 01.12.2011 r. z firmą VENTA)
  3. w osiedlu Błonie na kwotę 1,90 zł ( aneks nr 10 z dnia 1.12.2011 r.)

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

rozszerzenie zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 3 regulaminu na rozszerzenie zakresu robót związanych z montażem lamp z czujnikami ruchu o montaż lamp w klatkach schodowych budynku przy ulicy Romantycznej 25 w osiedlu Skarpa.

skrócenie okresu wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na skrócenie okresu wypowiedzenia w umowie z trzech do dwóch miesięcy oraz na przeksięgowanie nadwyżki wpłaconej kaucji na poczet należności czynszowych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wycofał skierowany do Rady Nadzorczej wniosek o wykreślenie z rejestru członka w związku ze sprzedażą przez w/w mieszkania i złożeniem pisemnego wystąpienia z członkostwa w SM „Czuby” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przyznał pracownikowi działu GZM numer telefonu służbowego komórkowego oraz limit w wysokości 50zł miesięcznie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Przeanalizował propozycje zmian Statutu Spółdzielni – XII Organy Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:25, 11 maja 2016

Kategorie: 2012