Protokół Nr 02/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 10.01.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawy finansowe.
Sprawy eksploatacyjne.
Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
Sprawy pracownicze.
Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 29.02.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2013 r. po 2 miesiącach kontrola czy umowa jest realizowana

skierowania wniosków do komornika o wszczęcie postpowania

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 19 dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez spółdzielnię działania okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 4 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 100%
oraz
– 1 członkowi w wysokości 70% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi w wysokości 50%

korekty rozliczenia kosztów podgrzania ciepiej wody

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na korektę rozliczenia kosztów podgrzania cieplej wody w mieszkaniu przy ul. Sasankowej w osiedlu Ruta, dokonanie zwrotu właścicielowi mieszkania nadpłaconej kwoty w wys. 1250,40 zł. Kwota ta powinna obciążyć koszty podgrzania wody dla lokali mieszkalnych w 2011 r – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adres lokalu.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot byłemu członkowi .który zbył mieszkanie przy ulicy Szafirowej w osiedlu Poręba nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych w wysokości 425,97 zł. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka i adres lokalu

rozliczenie kosztów procesu sądowego

Zarząd Spółdzielni zatwierdził rozliczenie kosztów poniesionych przez Spółdzielnię w procesie sądowym – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

dokonania zakupu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup:
Szafy na dokumentację techniczną budynków osiedla Skarpa za kwotę 2 600,00 zł.
Zestawu komputerowego do archiwum spółdzielni

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru na podstawie § 67 Statutu Spółdzielni. osób nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu w związku ze zbyciem tego prawa, utratą w wyniku podziału majątki i nie złożyły wniosku o wystąpienie z członkostwa według załączonego wykazu – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz osób.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął uchwałę nr 1/ 2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 10.01.2012 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

– na wniosek kierownika osiedla „Łęgi”, udziela n/w pracownikom – gospodarzem rejonu, kar upomnienia za nienależyte, niesumienne i nieterminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, brakiem zaangażowania w ich wykonywaniu tj. nie zgrabieniu i nie usunięciu z terenów zielonych liści – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

– przedłuża umowę o pracę z dniem 1.02.2012 r. na czas nieokreślony z pracownikiem – sprzątaczką w Domu Kultury „Łęgi” z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 31.01.2012 r. rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– na wniosek pracownika, udziela w/w urlopu bezpłatnego w okresie od 1.02.2012 r. do 31.07.2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Wstępnie ustalił termin i projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia dla członków SM „Czuby”.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:06, 11 maja 2016

Kategorie: 2012