Protokół Nr 51/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 13
.12.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 29.02.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2012 r.
– 4 członkom w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2012 r.
– 7 członkom w terminie do 31.12.2012 r.

skierowanie spraw do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie przeciwko wymienionym w załączniku 17 dłużnikom wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Podejmowane przez Spółdzielnię działania okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia odsetek,
– 3 członkom w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 100%
oraz
– 1 członkowi w wysokości 50% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu.

– zmiana wysokości odpisu z tytułu energii elektrycznej

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgodę na zmianę od dnia 1.04.2012 r. wysokości odpisu z tytułu energii elektrycznej w nieruchomościach nr ES 002 ulicy Sympatyczna 1, 3. Zarząd podejmie decyzję po przeanalizowaniu zużycia energii po 6 miesiącach od zamontowania lamp z czujnikami ruchu w tej nieruchomości.

rozliczenie wkładu mieszkaniowego

Zarząd Spółdzielni zaakceptował rozliczenie wkładu mieszkaniowego za mieszkanie położone przy ulicy Sympatycznej, które zostało odzyskane w dniu 19.09.2011 r. w związku z dokonaniem eksmisji. Rozliczenie dokonane zostanie – wartość rynkowa lokalu ustalona na dzień eksmisji po potrąceniu z niej zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oraz adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

włączenia do mienia spółdzielni lokali użytkowych

Zarząd Spółdzielni postanowił zmienić z dniem 1.10.2012 r. zasady kwalifikacji nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Postanowił ustalić przynależność lokali użytkowych w najmie (zakwalifikować do mienia spółdzielni lub nieruchomości budynkowej) biorąc pod uwagę to z jakich środków finansowana była budowa tych lokali (sposobu ich rozliczenia).

uzupełnienia oferty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferentów, którzy złożyli oferty na wymianę wodomierzy w osiedlu Błonie, o uzupełnienie brakujących dokumentów w terminie do 19.12.2011 r.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) w trybie „zapytania cenę” na prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę schodów terenowych przy ulicy Dziewanny 5.

b) w trybie” zmówienia z wolnej ręki” na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociągowej do kontenera parkingu przy ulicy Romantycznej 14 w osiedlu Skarpa.

c) w trybie” zmówienia z wolnej ręki” na zakup posypywarki (piaskarki) marki PK QUAD na potrzeby administracji osiedla Skarpa.

d) w trybie „zlecenia z wolnej ręki” na wykonanie w osiedlu Widok niż wymienionych robót:
1. opracowanie dokumentacji technicznej budowy 10 miejsc postojowych na teren miejskim przy przedszkolu nr 63 przy ul. Szmaragdowej 22,
2. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na w/w zakres prac,
3. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowego zakresu prac.

realizacji uchwały nr 49/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości „Skarpa” z dnia 26.10.2011 r.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie z dniem 01.04.2012 r. z zachowaniem ustawowego okresu zawiadomienia, zmiany wysokości odpisu w niżej wymienionych nieruchomościach osiedla Skarpa:
1. odpisu w wys. 0,32zl/m2p.u. na fundusz remontowy nieruchomości ES 019
2. odpisu w wys. 0,38zl/m2p.u. na fundusz remontowy nieruchomości ES 002
3. odpisu w wys. 0,50zł/m2p.u. na fundusz remontowy nieruchomości ES 016

zmiana lamp przy wymianie oświetlenia klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę lamp przy wymianie oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ulicy Radości 9, 11, Romantyczna15, Sympatyczna 1, 3 oraz w wejściach do klatek schodowych budynków przy ulicy Radości 1, 3, 5, Romantycznej 17, 19 w osiedlu Skarpa z lamp typu STEINEL RS PRO 5500 SENSOR na lampy typu STEINEL RS PRO 5100 SENSOR.

zawarcie umowy na dzierżawę terenu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na dzierżawę terenu ok. 20 m2 części parkingu przy ulicy Jutrzenki w osiedlu Ruta na okres 4 – 5 dni (19 – 23 grudnia) z przeznaczeniem na sprzedaż choinek.

lokalizacja rzeźby w osiedlu Skarpa

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na usytuowanie rzeźby autorstwa Billa Goulda na terenie działki nr 49/17 przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa, będącej w zasobach mienia spółdzielni. Rzeźba ma stanąć na skraju wzniesienia istniejącego placu zabaw.

podpisania aneksów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksów do umowy Nr 25/ER/2010 zawartej z firmą Suk-Pol na wywóz nieczystości i zimowego utrzymania ulic w osiedlu Ruta:
a) aneks nr 1 – zmiany terminu negocjowania ceny roboczogodziny na każdy sezon zimowy,
b) aneks nr 2 odśnieżania i posypywania ulic i chodników w okresie zimowym.

zmiana terminu wykonania ogrodzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przesuniecie terminu wykonania ogrodzenia stalowego placu przy ulicy Watykańskiej 8 – 10 w osiedlu Ruta z 31.12.2011 r. na 31.01.2012 r.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– Prezes Zarządu przedłużył z dniem 1.01.2012 r. umowę o pracę z niżej wymienionym pracownikom:

  1. na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku administratora os. „Skarpa” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.
  2. na czas określony do 31.12.2012r. z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego os. „Skarpa” w wymiarze 1/2 etatu – – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.
  3. na czas nieokreślony z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego os. ” Skarpa” w wymiarze 1/2etetu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.
  4. na czas nieokreślony z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego osiedla Błonie w wymiarze 1etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 1.01.2012 r. powierza Pani Grażynie Bogan stanowisko kierownika osiedla „Skarpa” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– Prezes Zarządu z dniem 31.12.2011 r. rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarzem rejonu mieszkalnego os. „Skarpa” na zasadzie porozumienia stron – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– Prezes Zarządu zatrudnia Pana Wiesława Michalika na czas określony od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wymiarze 1/2 etatu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego osiedla „Skarpa” oraz przyznaje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.200zł miesięcznie w/g 6 kat. zaszeregowania. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– Zarząd Spółdzielni w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2012 r. zmienia z dniem 1.01.2012 r. pracownikom zatrudnionym na parkingach w osiedlu Skarpa wynagrodzenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:10, 11 maja 2016

Kategorie: 2011