Protokół Nr 50/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 06
.12.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
5. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 25.01.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 29.02.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 31.03.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 30.09.2012 r.
– 5 członkom w terminie do 30.11.2012 r.
– 4 członkom w terminie do 31.12.2012 r.

skierowanie spraw na drogę postepowania sadowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 53 osób wymienionych w załączonym wykazie. Podejmowane przez Spółdzielnię działania okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 4 członkom w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 100%
oraz
– 1 członkowi w wysokości 50% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 2 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki”:

a) wykonanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie wymiany instalacji odgromowej w 14 budynkach w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe zleceniobiorcy,

b) Firmie ALPACA awaryjnego wykonania naprawy docieplenia na budynku przy ulicy Przedwiośnie 1 w osiedlu Skarpa,

c) Firmie Zakład Usług Sanitarnych wykonanie usprawnienia pionu kuchennego wentylacji grawitacyjnej w pionie mieszkań 1 – 17 przy budynku Dziewanny 5 w osiedlu Ruta.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

a) Na wykonanie wymiany oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ulicy Radości 9, 11 Romantycznej 15 oraz w wejściach do klatek schodowych budynków przy ulicy Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną prze komisję przetargową – MARTOM,

b) Na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ulicy Gościnnej 15 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną prze komisję przetargową – WORTALNET

c) Na wykonanie ogrodzenia stalowego terenu U1-U2 w osiedlu Ruta. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną prze komisję przetargową – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy E-M-B.

rozszerzenia zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu robót remontowych chodników o prace wyszczególnione w załączonych protokółach konieczności.

a) Protokół konieczności z dnia 18.08.2011 r. – remont chodnika na północnym szczycie budynku Radości 4
b) Protokół konieczności z dnia 15.09.2011 r. – remont chodnika przed budynkiem Romantyczna 9
c) Protokół konieczności z dnia 15.09.2011 r. – poszerzenie chodnika przy budynku Romantyczna 9
d) Protokół konieczności z dnia 11.07.2011 r. – remont chodnika przed budynkami Radości 9, 11, Romantyczna 15
d) Protokół konieczności z dnia 26.05.2011 r. – remont chodnika przy budynkach Sympatyczna 2, 4

przekwalifikowania lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przekwalifikowanie lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Przytulnej 4 zajmowanych dotychczas przez AUTO JUNIOREX na lokal przeznaczony na cele gospodarcze dla Administracji Osiedla Skarpa. W/w lokal użytkowany będzie do garażowania zakupionego na potrzeby administracji ciągnika.

rozwiązania umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem 30.11.2011 r. umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Przytulnej 4 z firmą AUTO JUNIOREX za porozumieniem stron – bez okresu wypowiedzenia.

uzupełnień do ofert złożonych na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa.

W tym miejscu umieszczono:

  1. Protokół z otwarcia uzupełnień do ofert na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych w os. Skarpa.
  2. Zestawienie uzupełnienia ofert złożone do dnia 05.12.2011 na dzierżawę terenu – parkingi strzeżone w osiedlu Skarpa „przy ul. Romantycznej i ul. Sympatycznej.

Zarząd przed podjęciem decyzji co dalej z parkingami w osiedlu Skarpa postanowił z wynikami przetargu zapoznać Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 5 osób – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– jednomyślnie- 3 za podjął uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

  1. Uchwałę nr 17/2011 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 6.12.2011 r. w sprawie: zmiany regulaminu pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 6.09.1996 r. – tekst jednolity z dnia 14.12.2010 r.
  2. Uchwałę Nr 18/2011 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 6.12.2011 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie załączników Nr 1 i Nr 2 INSTRUKCJI BHP Nr l/ 99 z dnia 1 lipca 1999 roku Prezesa Zarządu dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:11, 11 maja 2016

Kategorie: 2011