Protokół Nr 47/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15
.11.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 2 członkom w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.

skierowania pozwów o zapłatę należności czynszowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie przeciwko 52 wymienionym w załączniku dłużnikom pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Dotychczasowe działania (wezwania do zapłaty, rozkładanie na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 5 członkom w wysokości 50%
– 3 członkom w wysokości 100%

obniżenie opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego w osiedlu Ruta na obniżenie opłat usługi najmu na czas adaptacji lokalu tj. na okres 1,5 miesiąca. Zaproponowana stawka pokrywa koszty utrzymania lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

a) na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Spółdzielni – w tym miejscu umieszczono Protokół spisany w dniu 7.11.2011 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni postanowił podpisać umowę z GTS Poland Energis jako najkorzystniejszą cenowo.

b) Na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa – w tym miejscu umieszczono:
– Protokół z otwarcia ofert na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych w os. Skarpa.
– zestawienie uzupełnienia ofert złożone do dnia 05.12.2011 na dzierżawę terenu
– parkingi strzeżone w osiedlu „Skarpa” przy ul. Romantycznej i ul. Sympatycznej

Zarząd Spółdzielni z uwagi na zbieżność niektórych deklaracji np. przyjęcia dotychczasowych dozorców lub brak takiej deklaracji, ale korzystną dla spółdzielni cenę ofertową postanowił zaprosić na rozmowę oferentów umieszczonych w poz. Nr 5, 8, 9, 14, 15.

przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

a) W trybie „zapytania o cenę” na opracowanie charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Gościnnej 15 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził projekt zaproszenia do przetargu oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) W trybie „zapytania o cenę” na wykonanie ogrodzenia stalowego przy ulicy Watykańskiej 8-10 w osiedlu Ruta. Zatwierdził projekt zaproszenia do przetargu oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

c) W trybie „zlecenia z wolnej ręki ” – GAZ – SERWIS na wykonanie wymiany odcinków poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej na klatce VII budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:13, 11 maja 2016

Kategorie: 2011