Protokół Nr 45/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 02
.11.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2012 r.-
– 2 członkom w terminie do 31.10.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 20%
– 5 członkom w wysokości 30%
– 4 członkom w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zlecenia robót:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” wykonanie prac remontowo budowlanych w osiedlu Widok

  1. Firmie INTERMET:
    a) balustrad schodów terenowych na dojściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 21
    b) balustrady schodów terenowych przy altanie śmietnikowej budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 25
    c) balustrad i pochwytów schodów terenowych oraz na dojściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 34 .
  2. Firmie STALKOM montaż izolowanego przewodu kominowego zakończonego turbowentem w celu poprawy cyrkulacji powietrza w garażu przy ulicy Bursztynowej 32 oraz turbowentem na istniejącym przewodzie wentylacyjnym.

podnajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podnajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na usługi kosmetyczne. W lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza zakład fryzjersko – kosmetyczny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. lokalu.

zawarcie umowy użyczenia terenu

Zarząd Spółdzielni po konsultacji z administracjami Osiedli nie wyraził zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia terenu firmie Wtórpol z przeznaczeniem pod pojemniki z używaną odzieżą.

zestawienie ofert

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowani ofert na dzierżawę terenu – parkingi strzeżone w osiedlu Skarpa postanowił wystosować do oferentów pismo następującej treści:

” W związku ze złożoną ofertą na dzierżawę parkingów w Osiedlu „Skarpa”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie prosi o uzupełnienie poniższych informacji:

– cena miejsca postojowego netto – okres gwarancji utrzymania tej ceny,
– warunki ewentualnego przejęcia pracowników (obecnie 9 osób na warunkach umowy o pracę),
– podanie ewentualnie skorygowanej stawki dzierżawy netto przy przejęciu pracowników,
– zaakceptowanie obecnego regulaminu parkingów (dostosowanego do indywidualnych uzgodnień).

Uzupełnienie oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 05.12.2011 r. godz. 15.00 – Sekretariat Spółdzielni ul. Watykańska 6 p. 18.
W załączeniu przesyłamy Regulamin parkingów w Osiedlu Skarpa.

Ad. 4
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:14, 11 maja 2016

Kategorie: 2011