Protokół Nr 44/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25
.10.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 31.10.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 70%
– 2 członkom w wysokości 100%

zwrot nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot z konta opłat eksploatacyjnych lokalu użytkowego przy ulicy Przedwiośnie w osiedlu Skarpa nadpłaty dokonanej omyłkowo w kwocie 8 750,97 zł.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

podpisania umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie umowy z:

  1. firmą PHU Termo – Energia na naprawę po dewastacji elewacji budynku przy ulicy Szaserów 8, 11 i Rycerskiej 8 w osiedlu Błonie,
  2. firmą Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych na montaż nasad kominowych w budynku przy ulicy Hetmańskiej 6 w osiedlu Błonie.

budowy zespołu garażowe – usługowego przy ul. Filaretów w Lublinie.

Zarząd spółdzielni po zapoznaniu się z protokołem z postępowania przetargowego na budowy zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów w Lublinie polecił wystosować do zainteresowanych członków realizacja tej inwestycji pisma następującej treści:

„W związku ze złożonym podaniem w dniu ———— o nabycie garażu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie zawiadamia Pana, że zamierza przystąpić do budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów w Lublinie (os. Skarpa).
Dokumentacja przewiduje cztery grupy powierzchniowe boksów garażowych:
1) 17-18 m2 p.u.,
2) 18-19 m2 p.u.,
3) ok. 19,5 m2 p.u.,
4) ok. 24,5 m2 p.u.

Przewidywany wstępny koszt budowy wynosi 1800 zł/1 m2 p.u. + obowiązujący VAT. Planowany termin przekazania do użytkowania: lipiec 2013 r.

Informujemy, że w w/wym. zespole garażowo-usługowym dostępne będą również lokale usługowe o powierzchni 50 m2, 120-150 m2 lub większe; przewidywany wstępny koszt budowy 5300 zł/1 m2 p.u. + obowiązujący VAT.
Finansowanie budowy garaży i lokali przewiduje się w 5-ciu ratach w odstępach kwartalnych, począwszy od stycznia 2012 r.

Prosimy o pisemne potwierdzenie aktualności złożonej oferty. W związku z powyższym należy zgłosić się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6, pokój nr 28, tel. (81) 464-17-22 lub 464-17-27, w terminie do dnia 18.11.2011 r. w celu podpisania stosownego oświadczenia.
Brak zgłoszenia się w wyznaczonym terminie traktuje się jako rezygnację z ubiegania się o garaż”.

Oraz

„W związku ze złożonym podaniem w dniu …………….. o nabycie lokalu usługowego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie informuje Panią/Pana, że zamierza przystąpić do budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów w Lublinie (os. Skarpa).
Sektor lokali usługowych, o łącznej powierzchni ok. 960 m2, zlokalizowany będzie wzdłuż ciągu pieszego – Aleja Młodości. Planowane powierzchnie poszczególnych lokali:
– 50 m2,
– 120-150 m2,
– powyżej 150 m2.

Przewidywany wstępny koszt budowy wynosi 5300 zł/1 m2 p.u. + obowiązujący VAT. Planowany termin przekazania do użytkowania: lipiec 2013 r.

Finansowanie budowy przewiduje się w 5-ciu ratach w odstępach kwartalnych, począwszy od stycznia 2012 r.
Prosimy o pisemne potwierdzenie aktualności złożonej oferty. W związku z powyższym należy zgłosić się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6, pokój nr 28, tel. (81) 464 17 22, 464 17 18 w terminie do dnia 18.11.2011 r. w celu podpisania stosownego oświadczenia.
Brak zgłoszenia się w wyznaczonym terminie traktuje się jako rezygnację z ubiegania się o lokal”.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wycofał z Rady Nadzorczej wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni wobec 7 niżej wymienionych członków, którzy spłacili zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– w związku z przepisaniem mieszkania na córkę Zarząd,wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru członków z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia matce w/w posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe zainteresowanych.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni zapoznał się z poniżej przedstawionym protokołem: w tym miejscu w protokole umieszczono Protokół z komisyjnego otwarcia ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:15, 11 maja 2016

Kategorie: 2011